16-12-16

HET PRINCIPE.

HET PRINCIPE.

principe, sterven, lichamelijke dood, grenzen, scheppende kracht, bewustwording,

 

 

 

 

 

 

Sterven is meer jezelf worden.

Het heeft niets te maken met de lichamelijke dood alleen.

Het is een doen wegvallen van de grenzen rond het "ik".

Slechts wie die grenzen weet te doorbreken,

wie antwoord weet te geven op de scheppende kracht rond hem, leeft.

 

Alle inwijding, alle bewustwording,

kan worden herleid tot dit principe.

 

In een tijd,

waarin de wereld ondanks zichzelf

voortdurend wetten en regels wijzigt en breekt,

in een tijd waarin de schijn van chaos

velen onontkoombaar schijnt te bedreigen,

kunnen wij zeggen dat de dood en de hergeboorte,

ja, de mystiek van de dood van het verleden

de verklaring vormt voor de toekomst.

Dat de overwinning die daarin is gelegen

voor een ieder bereikbaar is (geest of mens),

die in deze dagen de vernieuwing in zich draagt en aanvaardt,

zoals hij haar erkent,

zonder voorbehoud en zonder een verwerpen

om steeds rijker te worden in zijn deelgenootschap met al het zijnde.

04-10-16

HERFSTSTORMEN.

HERFSTSTORMEN.

HERFSTSTORMEN, zomer, lente, winter, sterven,sneeuw,

Wanneer de wolken jagen en de takken breken, wreken zich gebreken van het verleden en de zomer.

De dromen van de lente zijn voorbij en de dreiging van de winter lijkt een sterven aan te kondigen.

Maar toch is het slechts het verwijderen van het ongezonde, een breken van het zondige, om te vinden het nieuwe wonder van de vrijheid, van natuurlijk opengaan.

De herfststorm is de bezem die de straten reinigt voor de stoet waarlangs de lente straks moet gaan.

En wie de herfststorm van zijn eigen leven vreest en in de zilveren draden sneeuw en kille winter ziet, beseft maar al te vaak nog niet, hoe juist in deze tijd zich fouten uit ‘t verleden wreken en oude banden plotseling breken, omdat het nieuwe leven voort moet gaan en voor dat nieuwen zorg en verliezen samen breken vrij baan, opdat men bewust weer van zichzelf zal wezen op ’n nieuwe baan.

U denkt misschien aan herfststorm als gevaar. Wie de stormen vreest, kan de storm niet bedwingen. Maar wie verstaat dat in het huilen van de wind een zingen klinkt van nieuwe tijd, die wordt door herfststorm niet bedreigd, maar eerder stil en strak bekoord. Hij zoekt het woord dat in de wind meeklinkt, zingt, als van ‘n nieuwtje omtrent komend zijn, een andere tijd. De herfststorm is een teken van de eeuwigheid die nog voorbij raast aan de mens die niet kan stille staan. Maar ben je stil, dan moet de herfststorm zwijgen, dan is de winter plotseling voorbij, dan wordt de lente plotseling goud. Want uit de stilte van ‘t stille zijn is de oneindigheid gebouwd, die wij verwerven moeten met ons streven onze normen door te breken.

En dat breken in het leven bezorgen weer late stormen, die rond een leeftijd, ach, de mens zo vaak ellende geven.

15:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in Liefde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herfststormen, zomer, lente, winter, sterven, sneeuw |  Facebook |

02-10-16

WOORDEN VAN MEESTERS - slot .

WOORDEN VAN MEESTERS - slot .

 

gestelijke broeders, werkelijkheid, streven, angst, sterven, waarheid, bewustwording,

Dan zou ik kunnen afsluiten met een woord van een van onze geeste­lijke broeders. Deze maakte kenbaar ‑ ik zet het om in woorden.

 

"Indien wij weigeren ons begrip van onszelf waar te maken, hoe zullen wij ooit kunnen beseffen wat werkelijkheid is?”

 

"Ik zal streven. En indien mijn streven verkeerd blijkt, zo zal ik trachten opnieuw en anders te streven. Maar ik weiger mij van streven te onthouden uit angst dat mijn streven verkeerd zal zijn. Want slechts hij, die leeft volgens het beste begrip dat nu in hem bestaat, zal mogelijk beseffen hoe zijn taak op andere zaken kan bevatten."

 

Ik meen, dat dit woord voor ons allen mag gelden.

Zeker, innerlijke bewustwording is voor een mens belangrijk,

maar zonder daad is ze waardeloos.

Een daad, die wordt gesteld zonder dat de innerlijke achtergrond daarin meespeelt, is eveneens betekenisloos.

Slechts daar waar ons innerlijk besef en onze uiting een geheel vormen daar zijn wij op weg naar een waarheid, een werkelijkheid, die voor ons eeuwig blijvend en onveranderlijk zal zijn.

01-10-16

Als je denkt dat je goed bent...

WOORDEN VAN MEESTERS - 6 .

 

goe, kwaad, leven, sterven, beleven, tegenstellingen,

Als je denkt dat je goed bent, moet je ook kwaad zijn.

Want hoe kun je weten wat goed is, als je niet weet wat kwaad is?

Hoe kun je zeggen dat je deugdzaam bent, als je nooit gezondigd hebt?

Hoe kun je zeggen dat je zondig bent, als je nooit deugden hebt bezeten?

Alle dingen, die wij kennen en beleven, bestaan uit tegenstellingen, uit twee delen.

Laten we dat eerst aanvaarden.

 

Dan zullen wij niet meer beoordelen;

dit is goed of dat is kwaad, maar wij zullen zeggen dit is een levensmogelijkheid.

En uit die levensmogelijkheid zullen wij waarmaken wat voor ons de perfectie vormt.

Wij moeten groeien naar het aanvaarden van het leven

als een geheel met alle tegenstellingen

en afzien van een poging om ons bestaan

en het bestaan van anderen

in een algehele eenzij­digheid van tegenstelling af te doen.

Want daarmede verliest het zijn betekenis.

 

Wie leeft zal sterven. Dat is op aarde een waarheid.

Maar wie sterft, leeft in de geest. Zo is sterven leven.

Maar leven is ook een beetje sterven.

Want wanneer je begint te leven, begin je te sterven.

 

Dat wil zeggen dat,

terwijl je stoffelijk ouder wordt

de geest steeds dichter bij de werkelijkheid gaat komen

en van daaruit meer kan gaan spre­ken.

 

De Meesters hebben het zo wijs gezegd.

Maar ze hebben vooral dui­delijk willen maken;

 

een mens moet het geheel leven.

Niet alleen de ene kant of de andere kant,

maar het geheel.

En in de erkenning van het ge­heel

en alle mogelijkheden die er in en rond hem bestaan

moet hij een be­wuste keuze doen.

Niet omdat ze goed is, maar omdat ze zijn juiste keuze is.

11:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goe, kwaad, leven, sterven, beleven, tegenstellingen |  Facebook |

24-06-16

INWIJDING.

INWIJDING.

leven, sterven, bewustwording, inwijding,liefde, begeerte, licht, kracht,

Leven is sterven en sterven is leven. Werken is stilstand en stilstand is arbeid. Vreemde woorden, die de weg van de mens scherper omtekenen dan hijzelf kan aanvaarden.

Leven is sterven, want alle vorm die ontstaat begint te veranderen en te vergaan.

Sterven is leven, want niets gaat geheel ten gronde en het vergaande herontstaat nieuw.

Arbeid is stilstand, omdat de arbeid als doel in zichzelf tijdelijk is en vergaan is in zijn uitwerking, voor zij volvoerd werd.

Maar stilstand is arbeid, want rust vinden in jezelf is een inspanning, welke resultaten brengt, die ook buiten het ik bestaan. Ga hiervan uit.

In jezelf een ogenblik het streven staken lijkt menigeen zijn bewustwording verloochenen. Maar het is vaak noodzakelijk in jezelf te rusten, al is het alleen maar om daardoor de kracht te vinden juist te werken.

Het is noodzakelijk juist ook in jezelf voortdurend afstand te doen van afscheid te nemen van vele dingen, die je misschien toch wel mooi of dierbaar vindt. Ze zijn voorbij. Wie geestelijk wil stijgen gaat van wereld tot wereld, van sfeer tot sfeer en telkenmale is die wereld minder gevormd, bevat zij minder concreet stellingen en waarden, wetten en vormen. Om te komen tot het Hoogste Licht moet je eerst jezelf verliezen.

Zijn in het Hoogste Licht is de volledigheid van leven. Gaan tot het Hoogste Licht is afstand doen van al, zelfs van jezelf en zo het volledige sterven.

Wie niet de moed heeft om te sterven, in geestelijk opzicht afstand te doen van alle dingen, kan niet leven, want hij kan het licht niet bereiken. Wie niet de moed heeft om voor zich te rusten, zelfs wanneer ieder roept dat arbeid noodzakelijk is, zal dan wanneer het noodzakelijk is te werken daarvoor de energie en de kennis niet bezitten.

In deze dagen spreken de mensen voortdurend van hun God, van de menselijke waarden, van de menselijke rechten, van de verplichtingen, die er bestaan. En zij gunnen zich de tijd niet om een ogenblik stil te zijn en te zien wat menselijke waarden, menselijke rechten zijn. Zij gunnen zich de tijd niet om te zwijgen en God in de stilte en rust te doen inwerken in hun eigen wezen, totdat Hij spreekt. Daarom is deze tijd verward. Maar indien gij begeert de werkelijkheid te kennen, zo zult ge moeten beginnen de moed te vinden tot sterven en de moed te vinden tot rust en, zelf in uw streven.

Indien gij belangrijk wilt zijn, moogt ge geen belangrijkheid nastreven, opdat gij werkelijk betekenis zult hebben en niet slechts een schijn van belangrijkheid vormt voor anderen, die steeds meer van inhoud ontdaan wordt naarmate zij uitdrukkelijker aan de wereld wordt getoond. Wees niet onbelangrijk in uzelf, maar zoek geen belangrijkheid in de wereld.

Sommigen willen deugdzaam zijn en hun deugd is veroordeling en ontkenning. Eerst indien gij niet veroordeelt en niet ontkent, kunt ge waarlijk deugdzaam zijn. Moraal, deugd is niet het product - zoals deze wereld schijnt te denken - van het volgen van vaste regels en wetten. Het is het leven volgens een werkelijk innerlijk begrip, voortdurend voor jezelf verantwoord in al wat je doet, Deugd is niet de verachting voor de wereld, die zondigt en de walging voor het ik, wanneer men in het verborgene hetzelfde doet. Zij is het zonder oordeel erkennen van alle mogelijkheden en dan handelen volgens eigen wezen en weten in Uw wereld, uw zo mooie en dwaze wereld, heeft alles gemaakt tot uiterlijkheid. God bestaat alleen in het kerkgebouw. Deugd bestaat alleen volgens aanvaarde gedragsnormen. Waarheid bestaat alleen met goedkeuring van bevoegde instanties. Uw wereld is uiterlijk. Uiterlijkheid is een vorm van vervagen, van een langzaam vervlieden van elke betekenis en waarde. Innerlijke waarden vinden, innerlijk leren desnoods afstand te doen, innerlijk leren te handelen volgens je wezen niet volgens een norm, dat is belangrijk.

Wie u zegt dat u in uzelf door duizend poorten moet gaan, voor ge de hoogste inwijding en bewustwording bereikt hebt, spreekt vanuit de uiterlijkheid. Er is geen afstand tussen mens en God buiten de afstand die de mens schept. Er is geen afstand tussen het volmaakte bewustzijn en het menselijk onvolmaakte bewustzijn, buiten het gebrek aan aanvaarding dat in de mens bestaat.

Inwijding is niet slechts een lange weg al lijkt het dit voor de mens vaak te zijn. Inwijding is de aanvaarding van het ware, niet de verwerving. Inwijding is niet het gewinnen van macht en verantwoordelijkheid. Opgaan in God wil niet zeggen alle werelden verlaten, maar wil zeggen de Goddelijkheid erkennen van al, waarin je leeft.

De tijd is aangebroken dat de uiterlijke waarden verbrijzeld moeten worden. En zij zullen verbrijzeld worden met de moker, die de mens zelf heeft gemaakt van angst en haat en verweer. Zij zullen geperst worden, deze menselijke normen, tussen de grote persen van egoïsme en onzekerheid.

Al wat is verandert. En de verandering ís onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar de menselijke geest behoeft daarin niet onder te gaan. Want het is de kracht van de mens, die het geweld schept, dat in deze tijd velen bedreigt. Het is de mens, die de natuur schept die aanvalt. Het is de mens die het geschil tussen mensen schept. Het is de mens die de dodelijke wapens en gevaren van deze tijd heeft geschapen. Het is de mens, die vrezend voor het onbelangrijke het meest belangrijke (de menselijkheid) uit het oog verliest.

En gij, gij kunt uzelf zijn. En zo ge uzelf zijt in waarheid, waar is de moker, die u verbrijzelen kan? Waar is de pers, die u vermorzelen kan? Indien gij geen deel zijt van deze dingen, bestaan zij voor u niet in uw lot en wezen. Dan zijn zij slechts de schimmen, die buiten in uw wereld een tragische reidans opvoeren over onbegrepen gebeuren.

Innerlijke bewustwording houdt in, dat u kunt ontkomen aan de dreiging van al die machten rond u. Er is geen maatschappij, die u dwingt tot gelijkvormigheid of u vermorzelt, tenzij gij die maatschappij aanvaardt. Er is geen dreiging van wereldbrand, die de wereld kan uitblussen, tenzij gij haar aanvaardt.

Wij zijn gevangen in het spel der mogelijkheden. De mens leeft in de oneindigheid van mogelijkheid, die God schept. En hij kiest voor zichzelf de paden, die hij gaat. Gij zou kunnen zeggen, dat elke seconde driehonderd verschillende werelden bestaan. En in de vormen van die werelden zijn er enkele, die leven en anderen die slechts schim zijn en levenloos. Want het bewustzijn kiest. Gij kiest uw wereld. Uw wereld kiest niet u.

Ik weet dat dit dwaasheid is volgens menselijke normen. Ik weet dat het onmogelijk is om te denken, dat op dit moment zelf er niet één maar misschien wel tien kamers zijn, waarin dezelfde woorden klinken en dezelfde mensen zijn, maar waarin toch kleine veranderingen voorkomen. Toch is dat een waarheid, omdat de gedachte de feitelijke schepping is en niet de materie.

Daarom is het zo belangrijk, dat gij uzelf bevrijdt van de banden, die u binden. Dat gij uw wezen leert verplaatsen in uw wereld, in uw erkenning van God, in de juistheid van uw wezen. En zo gij leeft en in uzelf de juistheid vindt van leven en handelen, zo zult ge onnoemelijk veel prijs geven. Ge zult al datgene prijsgeven, wat in wezen waardeloos is, maar wat uw eigen belangrijkheid onderstreept. Want in uw eigen wereld zijt gij onbelangrijk. Zelfs indien ge het enige waarlijk bezield levend wezen zoudt zijn, dan nog zijt ge onbelangrijk. Ge zijt slechts uzelf.

Maar wie zichzelf is in waarheid, hij is in waarheid met zijn God. Hij zoekt geen paden van inwijding, want de eenheid die hij vindt is meer dan alle inwijding.

Dit is het raadsel van de tijd en het raadsel van alle tijden. Het is de fantastische wereld, waaraan geen wetenschap wil geloven, waarover geen mens durft dromen en toch een werkelijkheid van de kosmos.

Weet dan wie ge zijt; Onbelangrijk maar uzelf. Onzeker misschien van alle wereld en alle zijn, maar zeker Van uzelf. Bouw uzelf op, totdat gij voor uw eigen bewustzijn en werkelijk en ondeelbaar zijt.

Dat is de grote taak, die elke mens krijgt opgelegd. Dat is de grote taak, die gij in deze dagen kunt vervullen. Daarom zeg ik u; Vraag niet om hulp, maar erken de hulp, die is. Vraag niet om kracht, doch wees één met de kracht, die is. Vraag niet om een taak, doch wees deel van de schepping, die is. Vraag niet om wijsheid, doch begrijp het leven, dat rond u is. Want al datgene, wat ge nastreeft, ís u gegeven.

Het is niet; Vraag en u zal gegeven worden. Het is; Vraag en u ís reeds gegeven, zo gij aanvaardt. Besef dit.

Besef uw rijkdom, niet uw armoede. Besef uw mogelijkheden, niet uw onzekerheid. Verander uzelf niet, verbeter uzelf niet, maar wees in waarheid uzelf, in geest en stof. Eén geheel. Ondeelbaar. Dan zijt ge meester van de tijd. Dan zijt ge meester van de kracht. En zonder meesterschap te willen bezitten zult ge de wereld vormen naar uw wezen. Gij zult het begrip vinden voor anderen en van anderen, dat ge nooit hebt kunnen bereiken. Ge zult de geest, die doolt en u bereiken kan, bevrijden en ge zult de afscheiding tussen de werelden wegvagen als spinrag. Want zo kunt ge zijn.

Ik geef u de boodschap van de schijnbare strijdigheden in het leven, die in wezen leven en dood tezamen het eeuwige Zijn betekenen. En ik geef u de sleutel tot deze dagen.

In en vanuit uzelf kunt ge meester zijn, indien ge niet begeert te heer­sen.

In en vanuit uzelf kunt ge liefde zijn, zo ge niet verlangt als licht erkend te zijn.

Zo mijn woorden u iets zeggen, zoek in uzelf. Zoek in de waarheid van uw wezen. En acht niet al datgene, wat er onaanvaardbaar in lijkt.

Zoek de eenheid van al het aanvaardbare in uzelf en ge zult een zegen zijn van God voor al, wat niet bewust is en behoort tot de harmonie, waarin ge leeft. Ge zult zijn God zelf, de Eeuwige, uitgedrukt in de vormen van de schepping. En ge zult in alle gebeuren en lot de kracht bezitten om in vreugde en vrede te beleven. Het ligt binnen uw bereik. Grijpen moet ge het zelf.

10:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, sterven, bewustwording, inwijding, liefde, begeerte, licht, kracht |  Facebook |

20-03-16

HERBOREN WORDEN.

HERBOREN WORDEN.

herboren, droom, licht, duister, spel, sterven,

De wereld die gij behoedt,

is waarheid,

die op het punt staat dichter tot zichzelf te keren.

En zoals alle sterven nodig is voor herboren zijn,

zo zal veel sterven, opdat herboren moge worden.

 

Wees dan bereid,

niet op uw dood,

maar op uw hergeboorte.

Droom niet en vrees niet de nacht,

doch bereid u voor op de morgen.

 

Want ziet, de verwachting van licht doet het duister voorbijgaan,

maakt de dood tot een spel

en het leven tot de intensiteit van bereiking,

die voor ons allen noodzakelijk is.

18:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herboren, droom, licht, duister, spel, sterven |  Facebook |

28-02-16

SCHIJN EN ILLUSIE VERGAAN.

SCHIJN EN ILLUSIE VERGAAN.

graan, sterven, geboren worden, kracht, werkelijkheid, waarheid,

Slechts het graan, dat in de aarde sterft, brengt veelvoudig vrucht voort.

Slechts de schijn van illusie, die vergaat, brengt werkelijkheid voort.

De kracht in allen is gelijk, maar de kracht moet in het vergaan, in het opgeven misschien, in het aanvaarden herboren worden, voor zij kenbaar wordt.

Het is vaak nodig te sterven in een zee van bloed om te kunnen leven in eeuwige vrede.

Het is vaak noodzakelijk de schijn van verlies te ondergaan om waarlijk te bezitten.

 

Want de waarheid der dingen is verborgen.

En eerst wanneer dat, wat verborgen, teloorgaat, vindt de waarheid zichzelf.

Gij zijt waarheid en in waarheid zult ge herboren worden.

12:51 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: graan, sterven, geboren worden, kracht, werkelijkheid, waarheid |  Facebook |

23-02-16

LEVEN IS...

LEVEN IS...

levenb, sterven, stilstand, arbeid, stilstand, inspanning,bestaan,

Leven is sterven en sterven is leven.

Werken is stilstand en stilstand is arbeid.

Vreemde woorden,

die de weg van de mens scherper omtekenen dan hijzelf kan aanvaarden.

Leven is sterven,

want alle vorm die ontstaat begint te veranderen en te vergaan.

Sterven is leven,

want niets gaat geheel ten gronde en het vergaande herontstaat nieuw.

Arbeid is stilstand,

omdat de arbeid als doel in zichzelf tijdelijk is en vergaan is in zijn uitwerking,

voor zij volvoerd werd.

Maar stilstand is arbeid,

want rust vinden in jezelf is een inspanning,

welke resultaten brengt,

die ook buiten het ik bestaan.

Ga hiervan uit.

23:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levenb, sterven, stilstand, arbeid, inspanning, bestaan |  Facebook |

01-02-16

Een zucht.

Een zucht.

Een zucht,leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie,

Wat is een zucht? Een ademtocht die in haar ongenoegen sterft, terwijl ze zacht verwaait. Een zucht is leven in de tijd. Een kort moment van ongenoegen en verbazing dat vergaat, voordat je eigenlijk goed weet wie je bent en waarom je leeft.

Alles verandert en alles vergaat. En steeds weer ontstaat dat ogenblik van aarzeling, van afwijzing, van bewondering of stil verlangen, dat evenals een uitgestoten adem afweert of omvaamt, waarneemt of verwerpt en dan opeens voorbij is, opgelost.

In ons leven zijn vele dingen waarover we zuchten en niet altijd van vreugde. We beseffen te weinig dat die dingen evers vluchtig zijn als onze zucht. Datgene wat wij er zelf van maken, blijft voortbestaan.

Dat is hetgeen ons motiveert, wat ons verder drijft. De feiten die vergaan. En als het hele bestaan, de hele eeuwigheid in wezen is gerealiseerd, ach, dan zucht je een keer en dan is die illusie voorbij. Dan wordt de werkelijkheid geboren. Met een zucht uit de schijn naar de werkelijkheid, wanneer je beseft dat die zucht niet alleen maar een gemoedsuiting is, maar een kenteken van vergankelijkheid waarin het enige dat blijft bestaan, het onveranderlijke is.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: een zucht, leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie |  Facebook |

20-09-15

BEGIN.

BEGIN.

 

einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven,

 

Het begin is het, einde en het einde is het begin. Want wie weet waar het begin ligt? Wie weet of het begin niet het einde was en of dat wat wij het einde noemen in feite niet het begin was?

Wij kunnen alleen oordelen aan de hand van datgene wat wij weten. Ons weten is slechts de weergave van ons onvermogen om het geheel aan te voelen. Daardoor kunnen wij een begin stellen en een einde. Maar dat is vooruiterlijkheden en omstandigheden, niet voor de feiten en de werkelijkheid.

Wij denken in tijd waarin de ontwikkelingen van begin tot einde zich afspelen. Maar de werkelijkheid is tijdloos.

Begin en einde zijn een en hetzelfde, zijn een en dezelfde kwali­teit. Al wat daartussen ligt is niets anders dan de weergave van de eigenschappen, die in begin en einde tegenwoordig zijn. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn, als we begin en einde gebruiken in een andere dan menselijke zin.

 

Wanneer we de dood bereiken, worden we geboren in een leven. En als wij in dit leven niet verder kunnen gaan en sterven, dan worden we geboren op aarde waar we eens zijn gestorven. Tot het ogenblik, dat wij in staat zijn leven en sterven als een eenheid te beleven. En dan heb­ben we de eeuwigheid.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven |  Facebook |