08-11-17

Liefde.

Liefde.

  liefde,naastenliefde,licht,duister

Er wordt veel,

soms te veel,

gesproken over liefde en naastenliefde.

Onthoud dat deze dingen

zowel licht als duister kunnen zijn.

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, naastenliefde, licht, duister |  Facebook |

26-07-17

Liefde is...

Liefde is...

 

liefde, dienaar,

 

Liefde is helpen waar je kunt.

Niet jezelf vernietigen omdat je niet helpen kunt.

Heb uw naaste lief door hem te dienen waar u kunt,

maar maak uzelf niet tot een dienaar

die zichzelf niet meer beseft.

11:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, dienaar |  Facebook |

04-11-16

GOD IS LIEFDE.

 GOD IS LIEFDE.

liefde, onbegrip, uitingen, bewustzijn, lans, bliksem,

Er is een hele wereld; en elke kracht in die wereld is God. Er is een leven; en elk leven is in zich een kracht van God. Er is streven en werken en bestaan en iets, dat we het lot noemen; en het is God. Er is geen ogenblik, dat wij zonder Hem zijn. Geen ogenblik, dat wij kunnen bestaan, denken en leven zonder Hem.

Wij begrijpen onze God niet. Soms komt Hij met een donderend geweld; en dan verzwelgt de zee delen van het land en er is lijden. Soms slaat de bliksem als een felle lans neer; en er is verlies en dood en gebrek. Soms verstijft een deel van de wereld in ijzige kou; en mensen en dieren vluchten en lijden en gaan ten onder. Dan zegt de mens; "Hoe kan God liefde zijn?"

Maar het is God, Die in al deze dingen leeft. Het is God Zelf, Die overbrengt van het een tot het ander. Het is God, Die uit het lijden van de ziekte het bewustzijn en de vreugde van Zijn wereld maakt. Het is God, Die in de ondergang van het dier de nieuwe bewustwording op hoger vlak bereikt. Het is God Die met de geesten in de sferen, werkt. Het is ook God, Die in ons leeft en door ons meespreekt. Er is niets zonder Hem..

Zeg mij: "Kan God zonder liefde zijn, wanneer Hij een ieder het vermogen geeft te leven, tot hij uiteindelijk weer één is met Hem! Kan God zonder liefde zijn, wanneer Hij al ondanks hetgeen wij doen tegen wat wij menen ‑ dat Zijn wet en wil is, ons toch het leven laat en doet voortbestaan? Zou er één zo grootmoedig en zo goedertieren zijn als onze God?"

Wanneer wij zeggen; "God laat het lijden toe," vergeten wij dan niet al te vaak, dat het Zijn liefde is, die het lijden mogelijk maakt. Want dat het lijden de harde school is, die wij onszelf hebben opgelegd, niet alleen in de stof maar ook in de geest.

Neen, God is liefde. Maar het is een liefde, die zo groot en zo omvattend is, dat wij haar niet kunnen begrijpen. Wij zien de uitingen Gods, ja; maar wij begrijpen ze niet. En in ons onbegrip menen we dan, dat God de een meer en de ander minder heeft gezegend.

Toch zouden we het moeten weten. Voor allen is er gelijke waarde gegeven. Voor een ieder gelijke mogelijkheid op geestelijk terrein. Want onze God, kan alle dingen. Onze God leeft in en met ons. Onze God is Liefde.

15:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, onbegrip, uitingen, bewustzijn, lans, bliksem |  Facebook |

05-10-16

VERLOVING.

VERLOVING.

verloving, wereld, liefde, kracht, haat, waan, lot, licht,

Een verloving, een feest van gegeven beloften.

Een feest om een wereld, die morgen pas leeft,

maar reeds in het heden de kracht van het morgen,

het weten van morgen begrepen heeft.

 

Een wereld met vreugde, een wereld met zorgen,

een wereld, die tintelt,

omdat al bestaat en uit eigen ik en uit eigen wezen

naar groter bestaan en naar eenheid gaat.

 

Wat zullen wij dan de wereld nog vrezen?

Wat zegt ons nog de waan, de haat?

De liefde, in ons “zijn” gerezen,

is het, die ons het leven laat en 't leven weer zal geven.

Uit ons streven naar God en aanvaarding van 't lot,

wordt het licht van de eeuwen geweven.

13:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verloving, wereld, liefde, kracht, haat, waan, lot, licht |  Facebook |

22-08-16

DE WEG.

DE WEG.

IMG_20160503_115330.jpg

Er gaat een weg door de oneindigheid. De mijlpalen zijn de momenten van en de mens moet die weg beschrijden. Die weg brengt je vreugd, die weg brengt je jeugd, maar ouderdom ook en lijden.

En ga je die weg van jezelf niet bewust; hoe vaak zul je zoals wij allen struikelen, omdat je de weg niet begrijpt en smartelijk moeten vallen.

Maar begrijp je de weg, die je zelve moet gaan en zie je de kracht, die je dan straalt er een licht vooruit op je pad, een licht van de eeuwigheid, verbreekt zo langzaam de spiegelende waan, die de wegen der mensen begrenst en helaas al te vaak in het menselijk zijn de mensen gewoonweg ontmenst.

Dan zie je het licht en de waarheid, de kracht, dan ben je reeds deel van een wereld, die lacht en die juicht in een eeuwige vreugde. Dan ken je niet meer je ouderdom als last, dan vind je het lijden niet zwaar, ongepast, dan ken je slechts de lachende vreugde.

De weg van het leven is niet zware gang - al is een mens die te gaan vaak nog bang - de weg is een lichte, vrolijke vlucht, die gaat als een vlinder door zomerse lucht van bloem tot bloem, van plaats tot plaats, van ontpopping, van 't sterven, om dan heel het wezen en heel de natuur, als gevolg van de vlucht te beërven.

De prijs van het leven is niet zo duur, wanneer je de waarheid verstaat; wanneer je begrijpt hoe God, hoe Zijn zoon, de Bewuste, naast ons gaat. Vraag niet op je wegen naar werelds loon, vraag niet naar een hemelse prijs. Maar aanvaard wat het leven U brengt, zo gij kunt, en aanvaard 't op Uw eigen wijs!

Leef zonder klacht en zonder begeren. Ga met hen, die naast U gaan. Opdat aan het eind van de weg in het licht gij bewust en bevrijd eens moogt staan. Bevrijd door de liefde, die in alles leeft. Bevrijd ook door het weten, dat met U streeft. Bevrijd van de netten der werkelijkheid, bevrijd van een pijn en een innerlijke strijd.

Opgegaan in lichtend bestaan, wat zou je dan vrezen om leven te gaan? Wat zou je dan vrezen om voort te bestaan? Wat zou je dan vrezen geboorte of dood? Wat zou je dan vrezen ondergang, nood? '

Dit alles is geen werkelijkheid. En de weg, die langs deze schijnbeelden leidt, is een gang der liefde, door God ons gegeven, om in Zijn liefde eeuwig te leven.

Nu heb ik op mijn simpele, misschien wat godsdienstige manier de weg beschreven. Niet iets gewichtig, maar iets wat je aanvaardt. Iets wat alleen maar gewicht kent door de liefdevolle Kracht, Die het heeft gegeven. En wanneer die liefde in je eigen wezen begint te weerspiegelen, dan weet je, hoe goed het is de weg te gaan onverschillig waarheen ze voert. Wanneer God onze leidsman is.

14:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de weg, geboorte, dood, liefde, schijnbeelden |  Facebook |

08-08-16

liefde.

Liefde.

liefde, aanvaarding, projectie,verlengstuk,

Volgens mij een zodanige aanvaarding van de ander,

anderen of het andere,

dat men dit beschouwt als een projectie,

een verlengstuk van het eigen ik

en hierdoor in staat is eigen persoonlijke waarden tijdelijk

of zelfs blijvend ondergeschikt te maken aan de liefde,

die men in de ander erkent.

12:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, aanvaarding, projectie, verlengstuk |  Facebook |

24-06-16

INWIJDING.

INWIJDING.

leven, sterven, bewustwording, inwijding,liefde, begeerte, licht, kracht,

Leven is sterven en sterven is leven. Werken is stilstand en stilstand is arbeid. Vreemde woorden, die de weg van de mens scherper omtekenen dan hijzelf kan aanvaarden.

Leven is sterven, want alle vorm die ontstaat begint te veranderen en te vergaan.

Sterven is leven, want niets gaat geheel ten gronde en het vergaande herontstaat nieuw.

Arbeid is stilstand, omdat de arbeid als doel in zichzelf tijdelijk is en vergaan is in zijn uitwerking, voor zij volvoerd werd.

Maar stilstand is arbeid, want rust vinden in jezelf is een inspanning, welke resultaten brengt, die ook buiten het ik bestaan. Ga hiervan uit.

In jezelf een ogenblik het streven staken lijkt menigeen zijn bewustwording verloochenen. Maar het is vaak noodzakelijk in jezelf te rusten, al is het alleen maar om daardoor de kracht te vinden juist te werken.

Het is noodzakelijk juist ook in jezelf voortdurend afstand te doen van afscheid te nemen van vele dingen, die je misschien toch wel mooi of dierbaar vindt. Ze zijn voorbij. Wie geestelijk wil stijgen gaat van wereld tot wereld, van sfeer tot sfeer en telkenmale is die wereld minder gevormd, bevat zij minder concreet stellingen en waarden, wetten en vormen. Om te komen tot het Hoogste Licht moet je eerst jezelf verliezen.

Zijn in het Hoogste Licht is de volledigheid van leven. Gaan tot het Hoogste Licht is afstand doen van al, zelfs van jezelf en zo het volledige sterven.

Wie niet de moed heeft om te sterven, in geestelijk opzicht afstand te doen van alle dingen, kan niet leven, want hij kan het licht niet bereiken. Wie niet de moed heeft om voor zich te rusten, zelfs wanneer ieder roept dat arbeid noodzakelijk is, zal dan wanneer het noodzakelijk is te werken daarvoor de energie en de kennis niet bezitten.

In deze dagen spreken de mensen voortdurend van hun God, van de menselijke waarden, van de menselijke rechten, van de verplichtingen, die er bestaan. En zij gunnen zich de tijd niet om een ogenblik stil te zijn en te zien wat menselijke waarden, menselijke rechten zijn. Zij gunnen zich de tijd niet om te zwijgen en God in de stilte en rust te doen inwerken in hun eigen wezen, totdat Hij spreekt. Daarom is deze tijd verward. Maar indien gij begeert de werkelijkheid te kennen, zo zult ge moeten beginnen de moed te vinden tot sterven en de moed te vinden tot rust en, zelf in uw streven.

Indien gij belangrijk wilt zijn, moogt ge geen belangrijkheid nastreven, opdat gij werkelijk betekenis zult hebben en niet slechts een schijn van belangrijkheid vormt voor anderen, die steeds meer van inhoud ontdaan wordt naarmate zij uitdrukkelijker aan de wereld wordt getoond. Wees niet onbelangrijk in uzelf, maar zoek geen belangrijkheid in de wereld.

Sommigen willen deugdzaam zijn en hun deugd is veroordeling en ontkenning. Eerst indien gij niet veroordeelt en niet ontkent, kunt ge waarlijk deugdzaam zijn. Moraal, deugd is niet het product - zoals deze wereld schijnt te denken - van het volgen van vaste regels en wetten. Het is het leven volgens een werkelijk innerlijk begrip, voortdurend voor jezelf verantwoord in al wat je doet, Deugd is niet de verachting voor de wereld, die zondigt en de walging voor het ik, wanneer men in het verborgene hetzelfde doet. Zij is het zonder oordeel erkennen van alle mogelijkheden en dan handelen volgens eigen wezen en weten in Uw wereld, uw zo mooie en dwaze wereld, heeft alles gemaakt tot uiterlijkheid. God bestaat alleen in het kerkgebouw. Deugd bestaat alleen volgens aanvaarde gedragsnormen. Waarheid bestaat alleen met goedkeuring van bevoegde instanties. Uw wereld is uiterlijk. Uiterlijkheid is een vorm van vervagen, van een langzaam vervlieden van elke betekenis en waarde. Innerlijke waarden vinden, innerlijk leren desnoods afstand te doen, innerlijk leren te handelen volgens je wezen niet volgens een norm, dat is belangrijk.

Wie u zegt dat u in uzelf door duizend poorten moet gaan, voor ge de hoogste inwijding en bewustwording bereikt hebt, spreekt vanuit de uiterlijkheid. Er is geen afstand tussen mens en God buiten de afstand die de mens schept. Er is geen afstand tussen het volmaakte bewustzijn en het menselijk onvolmaakte bewustzijn, buiten het gebrek aan aanvaarding dat in de mens bestaat.

Inwijding is niet slechts een lange weg al lijkt het dit voor de mens vaak te zijn. Inwijding is de aanvaarding van het ware, niet de verwerving. Inwijding is niet het gewinnen van macht en verantwoordelijkheid. Opgaan in God wil niet zeggen alle werelden verlaten, maar wil zeggen de Goddelijkheid erkennen van al, waarin je leeft.

De tijd is aangebroken dat de uiterlijke waarden verbrijzeld moeten worden. En zij zullen verbrijzeld worden met de moker, die de mens zelf heeft gemaakt van angst en haat en verweer. Zij zullen geperst worden, deze menselijke normen, tussen de grote persen van egoïsme en onzekerheid.

Al wat is verandert. En de verandering ís onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar de menselijke geest behoeft daarin niet onder te gaan. Want het is de kracht van de mens, die het geweld schept, dat in deze tijd velen bedreigt. Het is de mens, die de natuur schept die aanvalt. Het is de mens die het geschil tussen mensen schept. Het is de mens die de dodelijke wapens en gevaren van deze tijd heeft geschapen. Het is de mens, die vrezend voor het onbelangrijke het meest belangrijke (de menselijkheid) uit het oog verliest.

En gij, gij kunt uzelf zijn. En zo ge uzelf zijt in waarheid, waar is de moker, die u verbrijzelen kan? Waar is de pers, die u vermorzelen kan? Indien gij geen deel zijt van deze dingen, bestaan zij voor u niet in uw lot en wezen. Dan zijn zij slechts de schimmen, die buiten in uw wereld een tragische reidans opvoeren over onbegrepen gebeuren.

Innerlijke bewustwording houdt in, dat u kunt ontkomen aan de dreiging van al die machten rond u. Er is geen maatschappij, die u dwingt tot gelijkvormigheid of u vermorzelt, tenzij gij die maatschappij aanvaardt. Er is geen dreiging van wereldbrand, die de wereld kan uitblussen, tenzij gij haar aanvaardt.

Wij zijn gevangen in het spel der mogelijkheden. De mens leeft in de oneindigheid van mogelijkheid, die God schept. En hij kiest voor zichzelf de paden, die hij gaat. Gij zou kunnen zeggen, dat elke seconde driehonderd verschillende werelden bestaan. En in de vormen van die werelden zijn er enkele, die leven en anderen die slechts schim zijn en levenloos. Want het bewustzijn kiest. Gij kiest uw wereld. Uw wereld kiest niet u.

Ik weet dat dit dwaasheid is volgens menselijke normen. Ik weet dat het onmogelijk is om te denken, dat op dit moment zelf er niet één maar misschien wel tien kamers zijn, waarin dezelfde woorden klinken en dezelfde mensen zijn, maar waarin toch kleine veranderingen voorkomen. Toch is dat een waarheid, omdat de gedachte de feitelijke schepping is en niet de materie.

Daarom is het zo belangrijk, dat gij uzelf bevrijdt van de banden, die u binden. Dat gij uw wezen leert verplaatsen in uw wereld, in uw erkenning van God, in de juistheid van uw wezen. En zo gij leeft en in uzelf de juistheid vindt van leven en handelen, zo zult ge onnoemelijk veel prijs geven. Ge zult al datgene prijsgeven, wat in wezen waardeloos is, maar wat uw eigen belangrijkheid onderstreept. Want in uw eigen wereld zijt gij onbelangrijk. Zelfs indien ge het enige waarlijk bezield levend wezen zoudt zijn, dan nog zijt ge onbelangrijk. Ge zijt slechts uzelf.

Maar wie zichzelf is in waarheid, hij is in waarheid met zijn God. Hij zoekt geen paden van inwijding, want de eenheid die hij vindt is meer dan alle inwijding.

Dit is het raadsel van de tijd en het raadsel van alle tijden. Het is de fantastische wereld, waaraan geen wetenschap wil geloven, waarover geen mens durft dromen en toch een werkelijkheid van de kosmos.

Weet dan wie ge zijt; Onbelangrijk maar uzelf. Onzeker misschien van alle wereld en alle zijn, maar zeker Van uzelf. Bouw uzelf op, totdat gij voor uw eigen bewustzijn en werkelijk en ondeelbaar zijt.

Dat is de grote taak, die elke mens krijgt opgelegd. Dat is de grote taak, die gij in deze dagen kunt vervullen. Daarom zeg ik u; Vraag niet om hulp, maar erken de hulp, die is. Vraag niet om kracht, doch wees één met de kracht, die is. Vraag niet om een taak, doch wees deel van de schepping, die is. Vraag niet om wijsheid, doch begrijp het leven, dat rond u is. Want al datgene, wat ge nastreeft, ís u gegeven.

Het is niet; Vraag en u zal gegeven worden. Het is; Vraag en u ís reeds gegeven, zo gij aanvaardt. Besef dit.

Besef uw rijkdom, niet uw armoede. Besef uw mogelijkheden, niet uw onzekerheid. Verander uzelf niet, verbeter uzelf niet, maar wees in waarheid uzelf, in geest en stof. Eén geheel. Ondeelbaar. Dan zijt ge meester van de tijd. Dan zijt ge meester van de kracht. En zonder meesterschap te willen bezitten zult ge de wereld vormen naar uw wezen. Gij zult het begrip vinden voor anderen en van anderen, dat ge nooit hebt kunnen bereiken. Ge zult de geest, die doolt en u bereiken kan, bevrijden en ge zult de afscheiding tussen de werelden wegvagen als spinrag. Want zo kunt ge zijn.

Ik geef u de boodschap van de schijnbare strijdigheden in het leven, die in wezen leven en dood tezamen het eeuwige Zijn betekenen. En ik geef u de sleutel tot deze dagen.

In en vanuit uzelf kunt ge meester zijn, indien ge niet begeert te heer­sen.

In en vanuit uzelf kunt ge liefde zijn, zo ge niet verlangt als licht erkend te zijn.

Zo mijn woorden u iets zeggen, zoek in uzelf. Zoek in de waarheid van uw wezen. En acht niet al datgene, wat er onaanvaardbaar in lijkt.

Zoek de eenheid van al het aanvaardbare in uzelf en ge zult een zegen zijn van God voor al, wat niet bewust is en behoort tot de harmonie, waarin ge leeft. Ge zult zijn God zelf, de Eeuwige, uitgedrukt in de vormen van de schepping. En ge zult in alle gebeuren en lot de kracht bezitten om in vreugde en vrede te beleven. Het ligt binnen uw bereik. Grijpen moet ge het zelf.

10:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, sterven, bewustwording, inwijding, liefde, begeerte, licht, kracht |  Facebook |

06-03-16

SPREKEN VAN LIEFDE.

SPREKEN VAN LIEFDE.

liefde, lijden, eenzaamheid, noden, taak, licht,bestaan,

Velen spreken van liefde,

omdat zij lijden aan eenzaamheid.

En sommigen spreken van eeuwigheid uit angst voor de tijd.

Maar wie leeft in een liefde voor al het bestaan

en daarin zijn eigen noden vergeet,

hij weet het is klein wat ik verricht,

maar groots is het bestaan,

waarin ik zo vervul mijn taak,   

mijn wezen en mijn plicht en eenheid zie als licht,

dat mij onthult de zin van mijn bestaan.

16:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, lijden, eenzaamheid, noden, taak, licht, bestaan |  Facebook |

25-02-16

NASTREVEN VAN LIEFDE EN RIJKDOM.

NASTREVEN VAN LIEFDE EN RIJKDOM.

LIEFDE, rijkdom, droom,esoterische leerstelling, filosoof,

Je kunt naar liefde streven en ze nooit gewinnen,

omdat je ze baseert op je eigen wezen en niet op het harmonisch zijn,

dat niet op stoffelijk of omschreven geestelijk niveau ligt,

maar eenvoudig is de volledige uiting van het ik

en de ontmoeting van het ik in een onbeschreven en tijdloos bestaan.

 

Je kunt rijkdom nastreven en ze wordt je tot een last en een kwelling,

of je bereikt haar niet.

En toch, als je harmonisch bent,

is er niets wat je ontzegd wordt.

 

De wet van liefde in deze tijd is meer dan alleen maar een droom

of een christelijke leerstelling.

 

Zoals de wet van harmonie meer is dan een denkbeeld van een filosoof

of een esoterische leerstelling.

16:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, rijkdom, droom, esoterische leerstelling, filosoof |  Facebook |

08-01-16

LIEFDE IS KRACHT.

LIEFDE IS KRACHT.

liefde, kracht, leven, bestaan,

"Bedenk, dat alle kracht liefde is.

Want liefde is de band die alle dingen samenhoudt.

Liefde is de kracht,

die het leven in stand houdt,

en zo is liefde ook het enige,

wat ons werkelijk doet bestaan en ons verbindt met al het zijnde."

14:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, kracht, leven, bestaan |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende