23-09-17

Licht en Duister.

Licht en Duister.

 

licht en duister,bron,persoonlijkheid,    

licht en duister,bron,persoonlijkheid,

 

Licht en duister zijn onafscheidelijke gezellen,

voortkomende uit dezelfde bron,

uitende hetzelfde leven,

tot stand brengende hetzelfde

maar verschillend van gerichtheid en kracht

door de gerichtheid van uw eigen persoonlijkheid.

18:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht en duister, bron, persoonlijkheid |  Facebook |

21-10-15

LICHT EN DUISTER.

LICHT EN DUISTER.

LICHT EN DUISTER,waarheid, werkelijkheid,demonen, engelen,

Licht en duister. Uitersten van het bestaan. Onkenbaarheid en kenbaarheid onverbrekelijk een en toch met elkaar verweven band.

Het duister kan niet zonder licht en het licht niet zonder het duister leven, omdat zij zonder elkander zinloos zijn. Maar als ze dan slechts uiting zijn en niet een eigen wezen en een eigen werkelijkheid, dan is er iets wat hen vereent; iets wat in de versmoltenheid van licht en duister juist de waarheid is, omdat het niet meer kenbare, het niet meer verborgene samen worden tot een waarheid die wordt be­leefd en niet slechts aanschouwd.

Wij vrezen voor de duisternis als hoedster van demonen, als wieg van duistere krachten en geesten die in drommen de mensheid bestoken. Wij vereren het licht als de strijdende macht die lichtende engelen zendt die duisternis van dn aarde weren.

Maar eens zullen wij leren dat demonen en engelen een en dezelfden zijn, dat God en duivel een kracht zijn en een wezen, verschillend slechts bezien. Bezien door degenen die hen zo noemen.

Dan zullen wij niet meer het licht roemen en het duister veroor­delen. Maar wij beseffen, de kracht waaruit al ontstaat, waarvan wij doel zijn, is het enige dat niet vergaat en niet meer opheft zichzelf.

Geen duister verdreven door licht. Geen licht in de domper van duister gedoopt, maar één werkelijkheid waarin het wezen waarlijk is en niet slechts in een vorm en een kennen, in beelden van zichzelf bestaat.

Ik heb getracht een waarlijk beeld te geven van waarheid zoals zij diep in mij leeft, ook al onderscheid ik nog steeds voor mijzelf licht en duister.

11:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht en duister, waarheid, werkelijkheid, demonen, engelen |  Facebook |

18-08-15

WEDERKERIGHEID.

WEDERKERIGHEID.

WEDERKERIGHEID,besef, licht en duister,bewustzijn, schepping, werkelijkheid,

Ik kan niet alleen zijn. Wanneer ik alleen ben, kan ik slechts leven met mijn dromen en ik weet, dat mijn dromen dromen zijn. Ik vernietig mijzelf, wanneer ik mijn dromen leven wil geven. Ik vernietig mijn dromen, wanneer ik mijzelf besef. Slechts als er buiten mij iets bestaat dat antwoord geeft op mij, kan er sprake zijn van een werkelijk leven. Zo is alle leven in feite wederkerigheid.

Wederkerigheid kan elk aspect van het leven bevatten, maar wederkerigheid is vooral een begrip, het antwoorden op de ander, hoe dan ook. Dit antwoord kan zelfs negatief zijn, want ook een negatief antwoord is een antwoord. Maar waar geen wederkerigheid bestaat, waar men elkaar verwerpt zonder elkaar te horen, daar ontstaat het meest gevaarlijke dat er bestaat; isolement. Het is een verwerping van de werkelijkheid. Om het heel eenvoudig te zeggen:

Waar er geen duister is, daar wordt geen licht beseft. Waar het licht bestaat, kent men het duister niet. Daarom zal duister spreken tot het licht en in de veelheid van de openbaring tussen licht en duister ligt de luister van de schepping.

Waar de mens spreekt tot de mens en ook verstaat de mens, daar kan het zijn als licht en duister en toch uit wat tussen hen ontstaat bloeit het bewustzijn, de luister van de werkelijkheid weer op.

Wederkerigheid is noodzaak. Niets kan alleen bestaan of van maar één kant. Slechts daar waar men elkaar verstaat, ook geest en mens en mens en geest, of men in streven samengaat of niet, daar schept men een wereld waarin kan worden erkend. Zonder bewustwording leef je niet.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wederkerigheid, besef, licht en duister, bewustzijn, schepping, werkelijkheid |  Facebook |

29-04-15

JEZELF VINDEN...

JEZELF VINDEN...

 

bewustzijn, wereld, vermogen, oordeel, vertrouwen, licht en duister, verlan gens, geest, kracht, verlengstuk, vrede, ervaring,

 

Verander je bewustzijn en je veranderd van wereld.

Verander je jouw bewustzijn, dan verander je jouw vermogen en wereld ook.

Verenig alles wat je bent in een gevoel, maak daar een beeld van.

Vergelijk niet en oordeel niet, maak je eigen mogelijkheden waar.

Vertrouw je jezelf, dan vertrouwen anderen jou ook.

Verwonder je, en vraag je af hoe de dingen functioneren. Zelfs al weet je het antwoord niet.

Voeg licht en duister samen.

Voel dat alles goed is zoals het is. Zonder verlangens, heb je vrede.

Voel dat je geest bent en dat je lichaam daar het verlengstuk van is.

Voel de kracht die dit kan herstellen.

Voor alles is slechts één juiste tijd en plaats.

Vraag je af en toe eens af: wie is het die deze ervaring heeft?

Vrede vind je niet buiten je, vrede creëer je in jezelf.

28-05-09

DE KABBALA.

DE KABBALA.

 

Als wij de hiërarchie die is opgebouwd in de hemelen zien, dan kunnen wij de eenheid daarvan niet aanvaarden. Wij benoemen daarom elk facet afzonderlijk en vinden een rangorde waarin wij het geheel van de krachten en verschijnselen van natuur en bovennatuur kunnen onderbrengen in een vaste verhouding. Eerst als wij ons heelal hebben geregeld en ingedeeld, kunnen wij dat ook gaan definiëren. En dan zien wij dat getallen een belangrijke rol kunnen spelen, want namen en getallen zijn in de Kabbala hetzelfde. Ze zijn a.h.w. een spiegeling van elkaar.

Het getal geeft de waarde aan in de werkelijkheidswereld, zoals de naam in klank aangeeft wat er is in de schijnwereld van de mens. En uit het geheel overzien wij dan de invloed zoals ze tot uiting komt in één enkel mens of in één enkel gebeuren. Men berekent dus de waarde.

Als u b.v. zegt; 1975, dan zegt u; hier gaat het getal 12 (75) een rol spelen. Hier gaat het getal der voleinding en ook van het nieuwe begin (de totale som is 13) een rol spelen. 1 is het onerkende beginsel, maar 3 is de openbaring. Zoals 1 het onbekende beginsel is en 2 de tegenstelling. Op deze wijze duiden wij kabbalistisch.precies aan. wat het jaar moet brengen. Dat is duidelijk, als men de berekeningen volgt.

1975 moet een jaar worden waarin ondergrondse en niet erkende krachten een zeer belangrijke en stuwende rol spelen: Er zijn zeer veel dingen aan de gang waarvan men weinig of niets te weten komt. Maar gelijktijdig zullen wij in de verschijnselen een verandering zien die zeer groot is. Nieuwe beginselen worden duidelijk. Er zullen nieuwe ontdekkingen van groot belang zijn. Maar daarnaast zal ook de vernietigende werking van vele dingen uitzonderlijk scherp worden beschreven. Zo zegt de kabbalist; Dit is een jaar waarin een nieuwe cyclus zich. aankondigt en nieuwe geestelijke en stoffelijke ontwikkelingen onophoudelijk en ten dele onbeseft voorwaarts schrijden totdat zij de gehele wereld gaan beheersen. Een stelling, die door de praktijk wordt bewezen. Want aan het einde van het volgende jaar zult u dit nalezende moeten zeggen: Dit is inderdaad juist geweest. Er zijn vele dingen, die verborgen waren, enigszins openbaar geworden. We zijn er ons echter van bewust geworden dat krachten de wereld drijven, die we niet kennen en waarvoor we ook geen volledig begrip hebben.

De kabbalist bekijkt ook de maanden van zo’n jaar afzonderlijk en rekent voor de maanden met bepaalde getalswaarden. En als hij de getalswaarden op de juiste wijze hanteert, komt hij tot de conclusie dat de maand Mei een buitengewoon spannende en boeiende maand wordt. In die maand zullen zowel geestelijke krachten als stoffelijke openbaringen voor de mensheid vaak een bijna schokkende werking hebben.

Zoals je dat doet voor een jaar, zo kun je dat doen voor een openbaringsboek. Je kunt elke letter haar eigen getal geven. Je kunt de letters verwisselen volgens bepaalde systemen en daaruit lezen wat werkelijk wordt bedoeld. Dan kom je er achter dat Jonas helemaal niet door een walvis werd verslonden, maar dat hij met een schip vertrok en dat het dit schip was dat hem ondanks zijn zoeken afzette in een haven waar hij niet wilde zijn. Zo kun je al die dingen nagaan.

De gehele mensheid, de gehele geestelijke werking in de mensheid, ja, de gehele kosmische toestand wordt voor de kabbalist doorzichtig, omdat hij ziet aangenomend hebbend één vaste ordening van de hoogste kracht tot de laagste en dat binnen deze veronderstelde ordening de wisselwerkingen in alle verschijnselen constateerbaar blijven. Hij, die werkelijk de inhoud kent, kent ook de kracht van de Levensboom.

Deze Levensboom, die ongetwijfeld voor u vele malen is besproken, is niet alleen maar het symbool van bewustwordingsmogelijkheden, de weg die ligt tussen chaos en de bekroning van alle dingen. Hij is daarnaast ook het symbool van de samenhang die er bestaat in de mens, in de na­tuur en die voor elk gegeven afzonderlijk van toepassing is. En zoals wij in de Levensboom afzonderlijke verbindingen (dus mogelijkheden) vinden en afzonderlijke wegen, zo zullen wij die wegen en mogelijkheden terugvin­den in elk punt, in elk wezen in de schepping.

“Hij, die de krachten van de Kabbala, beheerst”, zo zegt een oud boek, "hij reikt met zijn hoofd tot in de wolken. Hij ziet de mensen als schimmen en de schimmen als mensen en hij weet welke krachten zich openbaren. En dit wetende gaat hij vastberaden zijn weg. Niets zal hem ophouden, niets zal hem storen totdat hij zijn doel heeft bereikt. Want wetende wie hij is, heeft hij zijn doel gesteld. En zijn doel gesteld hebbend beseft hij de kosmische werkingen, de Engelen, de Aartsengelen, de krachten van Tronen en Heerschappijen en van de scheppende Kracht zelf, die tezamen hem voeren tot datgene wat hij moet zijn en wat hij niet kan ontwijken, tenzij hij zichzelf verloochent."

Het is een interessante benadering. Niet alleen maar de Kabbala als een eenvoudig systeempje voor wichelarij, niet als een beginsel voor magie waarbij allerlei mooie afbeeldingen kunnen worden gemaakt waarvan men zegt, dat ze demonen verdrijven, een kraambed beschermen en wat dies meer zij. Neen, het is een levensbeschouwing, die door een systeem te aanvaarden dat op zichzelf niet juist behoeft te zijn in staat is de begrenzingen van het menselijk denken te doorbreken en zo in plaats van de feiten samenhangen te zien. Ik weet,dat er heel veel mensen zijn, die zich aangetrokken voelen tot deze richting van denken en die de filosofie in de "Tuin van de Granaatappels" alleen maar beschouwen als een theoretische achtergrond voor iets wat eigenlijk in zijn praktijk pas interessant en belangrijk wordt. Maar de praktijk, indien je daarvan tenminste afhankelijk bent, maakt juist duidelijk hoe onvolkomen je bent. Want al deze bewerkingen, het werken met de Hermetica en al die andere dingen is eigenlijk niets anders dan een vervangingsmiddel voor de bereiking van de mens, die de ordening erkennende zich daarin voegt met een volledige zelferkenning en zo in samenhangen levend en denkend de feiten beheerst voor zover ze met zijn wezen in overeenstemming zijn. Het is opvallend dat wij in de Kabbala weinig of niets leren over duistere werelden. Het is alsof de negatieve kant van de kosmos minachtend terzijde is geveegd. Ook dat is symbolisch. Want waar het licht is, daar is het duister slechts in mogelijkheid. En het duister zelf bestaande kan slechts zijn datgene waarin het licht zich openbaart, zonder dit heeft het geen bestaan. Alle krachten, die wij kennen in de kosmos gepersonifieerd of niet vormen tezamen het licht, niet het duister. De krachten van duisternis, van eeuwig vuur en andere verschrikkingen zijn droombeelden; symbolen waarachter de mens zijn angst voor de werkelijkheid verbergt. Zoals zijn vlucht in een duistere sfeer niets anders is dan de ontkenning van het wezen dat hij weet te zijn. Daarom zal de Kabbala niet nadrukkelijk zeggen wat het duister is, al geeft ze aan dat het voor de mens kan bestaan. Maar in de kosmos en in de samenhangen ervan speelt het geen rol. Er kan geen absoluut duister zijn. En als de kabbalist zich bezighoudt met het begrip Luciferos, de Lichtende, de Prins van Licht die gevallen zou zijn, zo zegt hij. "Niet waarlijk is hij gevallen, doch afgedaald is hij, opdat het licht zal zijn in het duister en het duister zal spreken in het licht, totdat beide met elkaar versmeltend de werkelijkheid openbaren in alle facetten, die bereikbaar zijn voor het bewustzijn."

Ik weet het, de mens houdt niet van het begrip "Lucifer" als een positieve factor. Maar God is positief en Lucifer is een deel van God.

Hij is dus positief. Hij heeft een functie in de totale hiërarchie en niet alleen maar de functie om verleider en straffend tegenwicht te zijn.

Er zijn duivels en demonen, ongetwijfeld. Maar de mensen scheppen de duivels en demonen. Zij roepen ze op door hun eigen onevenwichtigheid. Maar de kabbalist beseft al snel: de demon die je roept, is de demon die in je leeft. Datgene wat je bedreigt, is datgene wat in je als dreiging bestaat.

Onaantastbaar is de Lichtende. Ongehinderd gaat hij zijn wegen tot het doel dat hem bestemd is. Zonder aarzeling, beseffend wat er rond hem gebeurt, gaat hij. Maar hij let niet op de verschijnselen, want hij ziet de werking ervan en de voltooiing van de schepping.

Een piramide van namen en krachten bouwt hij op. Deze piramide is voor hem de weg, die hij zelf gaat. Want één wil hij worden met de krach­ten. Eén wil hij worden met de lichtende wegen, die alle tezamen de vol­heid van het bestaan uitdrukken. Zo denkt de ware kabbalist. Het is niet noodzakelijk de geheimen verborgen te houden voor de mensen. Integendeel, de kabbalist wil draag zijn geheimen delen met de mensen, want hij weet: Slechts zij, die in staat zijn door te dringen tot achter de uiterlijkheden, die iets begrijpen van de krachten, die alles richten en bewegen, zullen in staat zijn het geheim van de Kabbala in zich te dragen en de betekenis van zijn ontdekkingen naar waarheid te interpreteren.

"Ik leef," zegt de wijze, "en levende ga ik voorwaarts. Want het is mijn wezen om voorwaarts te gaan en niets zal mij belemmeren en beletten om voorwaarts te gaan. Want ziet, ik ben deel van het geheel en dit is mijn weg en geen andere. En tussen alle namen en krachten is mijn weg uitgestippeld tot aan het einde waarin de vervulling komt. Daarom vrees ik niet. Ik wandel in de tuin van de eeuwige Lichten. Ik wandel in de tuin van de eeuwige Krachten. Ik sta met de voeten op de aarde, verworteld met de stoffelijke natuur. Ik erken mijn afkomst uit de chaos, maar ik ben de vorming en ik zie in mijzelf de lichtende bekroning van alle wezens."

Mogelijk had u een ander betoog verwacht over de Kabbala. Maar dit is belangrijk en de waarheid. Omdat de waarheid niet is gelegen in de systemen, maar in het besef van eenheid. Belangrijk is deze waarheid vooral, omdat zij je onafhankelijk maakt van het voortdurend cijferen en zoeken. Zoals eens een ingewijde zei;

"Zij, die voortdurend in cijfers trachten de werkelijkheid te vinden, verliezen al cijferende zichzelf. En zichzelf niet kennend, heeft al wat zij bereiken voor hen geen nut."

In wezen zijn wij allen op weg naar onze bestemming. En wetend welke krachten er rond ons zijn, zullen wij ze niet vrezen of uit de weg haan. Wij gaan onze weg verder; wij gaan voorwaarts. Want juist door ons voorwaarts gaan naar het doel dat ons bestemd is (het waarmaken van datgene wat ons wezen is en volledig zal moeten uiten in de volmaaktheid) beantwoorden wij aan alle bestemming en zijn wij meester over alle krachten. Maar slaaf van alle krachten is hij, die vreest. Want hij, die vreest, hij treedt terug op zijn weg en hij, die omwegen maakt, verliest zijn mogelijkheden.

Ik heb getracht u een beeld te geven van wat uw leven kan zijn. Maar een waar mens en een waar kabbalist zal ook zeggen:

Besef, wat gij geworden zijt, maar kijk niet terug in de tijd en tracht niet terug te keren op uw schreden. Kies nu waar gij zijt de juiste weg. Kies nu waar gij zijt de juiste krachten: Erken rond u die veelheid van uitingen, de namen en mogelijkheden van de lichtende werelden, die met u zijn en blijven beantwoorden aan al wat gij wilt zijn en wilt waarmaken.

Kijk niet achterom. Ga voorwaarts. Besef het licht dat met u is en vrees niets van datgene wat op uw weg komt. Dan zult ge bereiken.

Dat is de boodschap, die de Kabbala geeft aan elke mens. Het is de belofte van een voleinding, die eens vooreen ieder zal komen. Het is de uitdrukking van een alomvattende goddelijke Kracht, die met ongetelde aangezichten toch één en dezelfde blijft in wezen.

                       

 ----------------------------------------------------------------------

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober