30-11-17

Wetenschap anders bekeken.

Wetenschap anders bekeken.

 wetenschap,kennis,onbenul

"Vergeet niet dat de wetenschap

een klein eiland van kennis is

te midden in een oceaan van onbenul."

15:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, kennis, onbenul |  Facebook |

25-11-17

Wijsheid.

Wijsheid.

 

wijsheid,inzicht,kennis

"Wijsheid bestaat niet uit

een veelheid van kennis,

maar uit een inzicht in de betekenis

van datgene wat je kent

en waarmee je leeft."

14:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, inzicht, kennis |  Facebook |

18-04-17

Kennis vinden.

Kennis vinden.

 

kennis,

Kennis vind je

door het onbekende op te merken

in het bekende dat je omringt.

 

 

 

11:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kennis |  Facebook |

28-03-17

Wat ken je?

Wat ken je?

 

kennis,

 

Als je weet wat je kent,

begrijp je ook wat je niet kent.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kennis |  Facebook |

22-03-17

KENNIS.

Kennis.

kennis,

Alles wat je kent

is een deel van een groter geheel

dat je nog niet kent.

18:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kennis |  Facebook |

26-12-16

Wijsheid of kennis?

Wijsheid of kennis?

wijsheid,kennis, formulering, begrip,

Wijsheid is geen kennis.

Wijsheid is het begrip.

Kennis is alleen de formulering.

Wie wijsheid bezit verwerft ook kennis,

maar wie kennis heeft en haar vereert,

ontbeert de wijsheid.

17:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, kennis, formulering, begrip |  Facebook |

24-11-16

Dezelfde bron.

Dezelfde bron.

mens, einddoel, kennis, gelijken,

Wanneer een mens veel kennis in zich draagt,

is hij dan meer dan degene,

die geen kennis bezit?

Neen,  zij zijn elkaars gelijken. 

Zij stammen uit dezelfde bron en zij gaan tot hetzelfde einddoel.”

11:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, einddoel, kennis, gelijken |  Facebook |

22-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 4.

KENNIS EN OORDEEL  deel 4.

oplichter, bedrieger, dwaas, dokters, Edison,oordeel, kennis,

Er zijn veel mensen die een kennis bezitten , die hen heilig is. Iemand heeft vanaf zijn jeugd tot zijn 30ste jaar voortdurend gestudeerd. Hij heeft zich gewijd aan een bepaalde tak van de wetenschap - bv. medicijnen of wat anders. Uiteindelijk heeft hij het recht verworven de voor hem belangrijke letters dr. voor zijn naam te zetten. De tijd gaat verder. Er vinden steeds nieuwe ontwikkeling plaats, steeds nieuwe feiten komen op de voorgrond. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan, maar deze komen nu eens van iemand, die onze vriend een leek noemt, omdat hij immers niet dezelfde opleiding heeft gehad. Dan is men al snel geneigd nieuwe krachten, feiten en ontdekkingen te verwerpen.

 

De achtergrond is dan maar al te vaak: met veel moeite en kosten heb ik mijn gezag en kennis verworven. Daar moet iedereen van af blijven. Men noemt dan de andere een sukkel, een oplichter, of bedrieger, een dwaas. Een oordeel dus, dat maar al te vaak wordt geveld, zonder de feiten werkelijk onder ogen te zien.

 

Laat ons vooral niet denken dat een dergelijk vooroordeel alleen geldt tegen kleine en onbelangrijke mensen, dat deze wijze van reageren alleen voorkomt, wanneer het om minder belangrijke dingen gaat.

Denk eens aan het oordeel, dat jarenlang door vele dokters gesproken werd over Pasteur.

Denk een aan de moeilijkheden die de “geleerden” Edison in de weg trachtten te leggen.

Menige belangrijke ontdekker werd in werk en persoonlijkheid aangevallen, toen hij zijn ontdekkingen en stellingen aan de wereld voorlegde.

 

Dit vergeet men nu liefst, want de stellingen en feiten behoren tot de hedendaagse wetenschap. Vele van de stellingen, die tot verdachtmakingen enz. aanleiding gaven, behoren nu tot de dingen, die men ook kent, zelfs wanneer men geen hogere opleiding gevolgd heeft.

 

Elk oordeel , dat op grond van eigen weten, geloof en kennis wordt uitgesproken over anderen, terwijl bij interpretatie alleen wordt uitgegaan van eigen woordinhouden, zal een onjuist oordeel zijn.

De oordelen en de maatregelen, die op grond van het zo ervaren worden genomen, zijn dus misleidend en verwarrend. In de plaats van het oordeel zou het voor de wereld beter zijn dat er begrip geplaatst werd. Oordelen brengt ons nooit verder, tenzij wij over onszelf oordelen. Elk oordeel, ten goede of ten kwade, kan ons leiden tot een verdere verwijdering van het einddoel.

Alleen het vergaren van begrip voor anderen, aan de hand van de in ons bestaande mogelijkheden en kennis, zal ons brengen tot een steeds verdere uitbreiding van zowel kennis als begrip.   Dit kan ons een groter begrip van de werkelijke eenheid der wereld geven.

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oplichter, bedrieger, dwaas, dokters, edison, oordeel, pasteur, kennis |  Facebook |

19-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 1.

KENNIS EN OORDEEL  deel 1.

 

kennis, oordeel, bewustwording, verstand, astronomie, geneeskunde,

Kennis is een wonderlijk iets. Een mens, die kennis bezit, heeft daarmee een machtsinstrument, dat hij tegen anderen kan gebruiken, of ten bate van anderen.

 

Kennis maakt het ons mogelijk met inzicht omtrent de gevolgen ons milieu te beheersen. Kennis stelt ons ook in staat vele oude geheimen te maken tot deel van het redelijke en dagelijkse bestaan. Zeker is de kennis van ons mensen de laatste tijd sterk gegroeid in materieel opzicht.

 

Wanneer wij denken aan het vele, wat vroeger onder de geheimen werd gerekend - zoals geneeskunde, astronomie, techniek - en wij zien, wat hieromtrent op het ogenblik het gemiddelde weten van ons is, dan mogen wij stellen, dat de kennis materieel met zeer grote schreden vooruit is gegaan.

 

Wat de geestelijke kennis betreft: ook deze is aanmerkelijk gestegen, wanneer wij bij de beoordeling alleen op het gemiddelde van de massa afgaan.

Toch wil ik erop wijzen, dat de grote werkelijke kennis van het innerlijke en geestelijke bestaan aanmerkelijk minder frequent voorkomt en minder hoge toppen bereikt in deze dagen dan in het verleden het geval was.

 

Kennis is voor ons in de eerste plaats een machtsmiddel. Het betekent, dat wij van een voor ons vaststaande basis en een vast standpunt de wereld benaderen. Wij komen er dan snel toe - op grond van onze kennis - een oordeel over anderen uit te spreken.

Ik kan heel goed begrijpen , dat iedereen een oordeel heeft. Zonder oordelen kan een mens haast niet bestaan. Het is immers steeds weer noodzakelijk voor onszelf uit te maken, wat goed en wat kwaad is.

 

Verder moeten wij uit weten te vinden, wat voor ons in ons leven belangrijk en wat onbelangrijk is. Wij begrijpen heel goed, dat alleen een voortdurend oordelen over het voor ons al dan niet juiste handelen ons verder kan voeren op het pad der bewustwording. Het oordeel als zodanig hangt sterk met de aanwezige kennis of onkunde samen.

 

Naarmate je meer verstand hebt vergaard, zul je ook beter begrip hebben voor en inzicht weten te verwerven in zaken rond je. In ieder geval zul je dan zuiverder kunnen beoordelen, welke mogelijkheden daarin voor jezelf schuilen.

11:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kennis, oordeel, bewustwording, verstand, astronomie, geneeskunde |  Facebook |

11-10-15

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT,kennis,interpretatie, bewustwording, probleem, leven, harmonie, begrenzing,bevrijding,

De overdracht wordt volledig door de herhaling. Als ik iets ben, iets zeg of iets doe en ik doe het één keer, dan is het misschien in zijn bete­kenis wel zeer intens, maar in zijn mogelijkheid tot besef en ontleding zeer begrenst.  Juist als de herhaling optreedt, worden steeds meer de details, de schijnbare bijkomstigheden kenbaar die het geheel in feite toch bepalen.

Als ik lering wil overdragen, dan kan ik natuurlijk volstaan met een­maal feiten te noemen, maar het resultaat zal praktisch nihil zijn. Als er punten zijn die belangrijk worden, dan moet ik in herhaling treden. Door steeds weer hetzelfde helemaal gelijk of in parafrasering naar voren te brengen kan ik bepaalde begrippen zo erin hameren. Maar dat betekent, dat ze tot een permanente kennis zijn geworden. Ik heb kennis overgedragen, niet alleen door haar te verkondigen, maar door ze in voortdurende herha­ling vast te leggen in het besef van de ander. Vanaf dat ogenblik heeft, hij daar zelf de beschikking over en kan dus gemakkelijker uit zijn geheugen, zijn herinnering putten. Hij is niet geconditioneerd al zou je dat soms den­ken, maar hij kan juist uit dit bestaande begrip zijn persoonlijke interpre­tatie en de beleving ervan ontwikkelen. Herhaling is eigenlijk de basis van de gehele bewustwording.

God heeft ons geschapen, althans dat denken wij. Maar wij leven vele ma­len. Elk leven is ergens weer een herhaling van het vorige, want de mense­lijke waarden veranderen niet zoveel. Wat wij ermee doen kan veranderen, de basis blijft gelijk. Door die voortdurende herhaling worden wij zo bewust dat we geen stoffelijke vormen meer nodig hebben om harmonieën te bereiken met datgene wat wij nog niet kennen. En zo worden we bewust.

De overdracht wordt eerst mogelijk, indien er een basis daarvoor aan­wezig is. De herhaling schept de basis. Als wij innerlijk bezig zijn met pro­blemen, kunnen wij die natuurlijk eindeloos herhalen en loopt het meestal ver­keerd. Wij worden monomaan. Wij zien de oplossing niet meer, omdat we het probleem herhalen. Maar als we het probleem oplossen, dan blijkt vaak dat die oplossing op zichzelf niet juist is. Dan benaderen we opnieuw het probleem en onze volgende oplossing houdt mede de overweging in die tot de eerste op­lossing heeft geleid. De oplossing wordt juister. Zo zouden we misschien twintigmaal eenzelfde probleem moeten benaderen. Onze oplossing daarvoor zal op den duur volkomen juist zijn en daarmee een wezenlijk probleem opheffen. Dit nu is de gehele bewustwording het uit de voortdurende herhaling. van de gebeurtenissen, de feiten, de emoties, de levens, het gaan zelfs door sfe­ren van licht en duister komen tot een punt waarbij ons begrip omtrent ons­zelf voldoende is om daaruit een harmonie te verwerven met al het zijnde dat wij ooit zullen kunnen beseffen.

Herhaling is dus een vorm van volledige overdracht van waarden. En een volledige overdracht van waarden is de basis voor een werkelijke be­wustwording, terwijl de bewustwording op zich de bevrijding is van alle begren­zing en de mogelijkheid bevat om een harmonie ook bewust te beleven met al datgene wat voor ons maar kenbaar is.