03-12-17

Gevoel even belangrijk als rede.

Gevoel even belangrijk als rede.

 rede,gevoel,intuïtie

Wanneer u nu eens het gevoel

net zo belangrijk maakt als de rede

- U neemt het gevoel en u past

de rede op het gevoel toe,

maar u zoekt niet naar een resultaat dat redelijk is,

maar naar een resultaat dat gevoelsmatig scherper

en duidelijker wordt

- dan zouden we iets ontwikkelen

dat de meeste mensen intuïtie zouden gaan noemen of zoiets.

En waarom zou het niet kunnen?

14:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rede, gevoel, intuïtie |  Facebook |

29-08-17

Intuïtie.

 Intuïtie:

 

 Intuïtie,

 

Alles wat ik intuïtief in mijzelf voel opkomen, geldt voor mij als eerste handelingsregel, zodat ik mij op het ogenblik van de intuïtie daar allereerst aan houd. Daarnaast zal ik eventuele afwijkende mogelijkheden zeer nauwkeurig onderzoeken. Datgene wat ik intuïtief aanvoelde en wat mij door onderzoek mogelijk blijkt, neem ik voorlopig als vaststaande aan. Slechts daar, waar mij bij nader onderzoek een absolute onmogelijkheid blijkt te bestaan voor hetgeen ik intuïtief meende aan te voelen, zal ik mijn beslissing herzien.

In de tweede plaats: gezien het feit, dat elke intuïtieve resolutie t.o.v. mijn eigen persoon in meerdere of mindere mate onzuiver zal zijn, zal ik voor mezelf nooit mogen vragen om een bepaalde mening of een bepaald gevormd deel van een mening of beeld. Ik mag alleen afgaan op zuivere en erkende inspiratie. Verder op mijn innerlijke gevoelens van harmonie, die voor mij een handelingswet uitdrukken, zonder daarbij dus als intuïtie, als een beeld van wat is, te fungeren. Ik mag nooit verwarren wat mijn pad is en wat ik meen aan te voelen.

In de derde plaats: het gebruik maken van een dergelijke gevoeligheid leidt soms tot situaties waarin je zelf niet precies meer weet wat je wel en wat je niet moet doen. Op het ogenblik dat u niet precies weet wat u moet doen zult u dit nuchter en verstandelijk moeten overleggen, moeten nagaan wat verstandelijk en nuchter daarbij te pas zou kunnen komen en aan de hand van nuchter en redelijk denken uw verder gedrag en verdere beslissingen er aan vastkoppelen.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie |  Facebook |

24-05-16

Esoterisch vocabularium .(4)Intuïtie - Inspiratie.

Esoterisch vocabularium .(4)

 

intuïtie,weten, reactie, waarnemingen, onderbewustzijn, bovenbewustzijn,

Intuïtie.

Een niet beredeneerbaar erkennen of weten,

waarbij men op grond van het onderbewuste,

of hogere waarden als desnoods het eeuwige ik,

tot reacties komt of keuzen, die,

krachtens het redelijk gekende op dat ogenblik niet als redelijk kunnen worden beschouwd aan de hand van waarnemingen of besefte ervaringen en dus niet geheel verklaard kunnen worden.

 

Inspiratie.

Inwerking van krachten,

die men niet bewust kan kennen of juist omschrijven.

Ook dus het onderbewustzijn of bovenbewustzijn en geestelijke inwerkingen,

zo gericht op een eigen terrein,

dat een tijdelijke overprestatie mogelijk wordt.

Wanneer er inspiratie is, kan men wel stellen:

er zijn met het eigen denken of de eigen problematiek van de mens verwante wetenschappen,

kwaliteiten, eigenschappen of belevingen elders aanwezig,

die door de bestaande harmonie manifest kunnen worden in de mens en zo een geheel nieuw beeld of nieuwe mogelijkheden voor hem scheppen.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie, weten, reactie, waarnemingen, onderbewustzijn, bovenbewustzijn |  Facebook |

19-03-16

Durf op je intuïtie af te gaan.

 Durf op je intuïtie af te gaan.

verstand, intuïtie, stoffelijk standpunt,gevoelens,

Dat durf je meestal niet,

omdat je meent,

dat je verstandig bent,

maar laten wij wel onthouden,

dat degene die meent,

dat hij verstandig is,

teveel vertrouwt op zijn verstand om met deze verstandelijke waar

inderdaad verstandige handelingen te kunnen plegen.

 

M.a.w. de mens,

die zich voortdurend op het verstand beroept

en daarbij de gevoelens,

de intuïtie e.d. terzijde stelt,

handelt misschien vanuit stoffelijk standpunt correct,

maar zal altijd iets anders bereiken dan hetgeen hij nastreeft.

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstand, intuïtie, stoffelijk standpunt, gevoelens |  Facebook |

26-02-15

GRILLEN.

GRILLEN.

grillen,intuïtie,elementen,nieuwe weg,innerlijke vrede,onstoffelijk bestaan,geluk,

Wat is een gril? Het is een plotselinge verandering, een plotselinge daadstelling, waarvan je eigenlijk zelf niet weet waar het vandaan komt. Het is een mengsel van intuïtie en willekeur, waaraan menigeen wordt onderworpen.

Maar grilligheid, veranderlijkheid, dus een zekere onbetrouwbaarheid kun je aan alle elementen in deze wereld toekennen. En als wij onszelf, bezien en eerlijk zijn, zo zijn wij vaak veel grilliger zelfs dan de maanden maart en april, zelfs dan al die mensen, die wij rond ons zien.

De gril heeft wel degelijk een achtergrond. Zij komt voort uit datgene, wat je bent en wat je leeft. Maar zij komt ook voort uit je inzichten, je waarderingen, de gradering van belangrijkheid, die je in jezelf vindt. Vele schijnbare grillen blijken eigenlijk een poging te zijn tot oriëntatie van het "ik"; een nieuwe oriëntatie vaak in de wereld.

In vele gevallen is de gril ook een poging af te rekenen met bestaande omstandigheden, waarin je je om de een of andere reden niet prettig kunt vinden.

Elke mens streeft naar geluk. Maar geluk kun je pas vinden, als je eerst jezelf volledig kunt aanvaarden. Waar die zelfaanvaarding ontbreekt, krijgen we te maken met het grillige gedrag van onze medemensen. Daar zijn wij zelf ook grillig. Daar laten we ons leiden door plotselinge ingevingen, omdat we geen innerlijke gerichtheid bezitten. Maar laten we ons niet vergissen: er komt een ogenblik, dat we innerlijk een nieuw doel zien of een nieuwe weg, dat wij mensen volgen; en dan beschouwt de buitenwereld dat als een gril. Maar dat is voor ons noodzakelijk, want wij zoeken in onszelf het geluk. Maar we zoeken meer dan het geluk alleen, we zoeken een geluk, dat blijvend is, dat niet kan worden teniet gedaan door veranderingen in de wereld, door de dood of een verandering van sfeer. Wij zoeken een innerlijke eenheid, die zo wordt uitgedrukt in ons leven, in ons streven en werken, dat wij daarmee tevreden kunnen zijn.

Dit is een tijd; waarin schijnbaar de wereld nogal grillig regeert, waarin de grilligheden van menselijke reacties je vol verbazing je doen afvragen, of deze mensen dan nog werkelijk menselijk denken? Wie echter verder kijkt en ziet dat een nieuwe weg wordt ingeslagen, dat men probeert reeds nu zich aan te passen aan noodzaken en mogelijkheden van de toekomst, dat men reeds nu probeert voor zichzelf de innerlijke vrede te vinden die zo dadelijk onontbeerlijk is, die begrijpt dat in de grilligheden, deze tijd de mensheid worstelt om haar behoud, haar geluk en vooral om haar verbondenheid met het onstoffelijke bestaan, waarvan zij voelt toch ergens deel te zijn.

02-07-10

Goden en demonen.

Goden en demonen.

Vanavond wil ik eens met u gaan spreken over goden en demonen. Dat lijkt een titel, die eigenlijk eerder thuishoort in de een of andere lezing over de mythologie van vreemde volkeren, maar wij hebben zelf te maken met goden en demonen.

Let wel, ik ontken niet dat er entiteiten bestaan, die – van ons standpunt uit beschouwd – lichtend of duister zijn, enti­teiten, die voor ons een dreiging van vernietiging of een belofte van vervulling met zich brengen. Maar deze entiteiten zijn slechts zeer zelden reëel te ervaren.

Wanneer wij de zaak heel simpel stellen, kunnen wij beweren: De mens denkt associatief. Al datgene, wat hij beleefd en ervaren heeft in zijn totaliteit, gebruikt hij als referentiewaarde voor zijn ervaring. Elke prikkel, ontvangen uit de buitenwereld, wordt niet rechtlijnig (en dus objectief), maar associatief (dus met aan­vullingen en interpretaties) in het ik verwerkt.

Op het ogenblik dat ik een prikkel onderga, die voor mij persoonlijk lichtend, goed en aangenaam is (onverschillig wat de wereld daarvan denkt), zal ik dus niet alleen harmonisch zijn (het vorige onderwerp zal u waarschijnlijk daaraan herinneren), maar ik zal ook al datgene, wat in mij aan voorstelling van goed aanwezig is, mede op de voorgrond schuiven.

Wanneer ik dingen doe, die voor mijzelf en volgens mijn be­wustzijn onjuist zijn, word ik geconfronteerd met alle duistere as­sociaties, met alle angsten. Het ik kent zijn werkelijke angsten natuurlijk wel, maar zal de omschrijving daarvan bewust achterwege laten.

Indien nu via handelingen in magie b.v. of esoterisch stre­ven de associatie "duister" wordt gewekt, zal zij de gestalte aan­nemen van die angst, die in de mens het sterkst en het meest ver­borgen is. Indien men het goede nastreeft – esoterisch of magisch – en wij vinden dus de juiste associatiewaarde weer, dan komt zij tot uiting als het meest lichtende, het meest krachtgevende, het meest sterkende, wat wij ons weer associatief kunnen voorstellen. Ik ge­loof dat dit op zichzelf duidelijk genoeg is en geen verdere toe­lichting behoeft.

Indien ik nu te maken krijg met mijzelf en ik wil mijzelf niet helemaal erkennen (iets wat de meeste mensen en ook sommige geesten eigen is), zal ik alle verschijnselen van kwaad (dus mijn eigen asso­ciatie) beschouwen als iets, wat van buiten mij komt. De duivel draag ik in mij, omdat het mijn disharmonische ervaring is, uitgebeeld in het karakter van mijn grootste angst.

Mijn goden zijn eveneens mijn associaties met het goede, uitge­beeld in de geïdealiseerde vorm van mijn heimelijkste verlangens, mijn grootste bewondering.

Dan zijn goden en demonen dus niet zonder meer krachten, waar­aan wij onderworpen zijn. Het zijn krachten, die wij moeten kunnen over­winnen en die wij in zekere zin kunnen richten en gebruiken. De mach­teloosheid van de mens tegenover het Hogere komt voor een groot ge­deelte voort uit zijn onvermogen om de beelden te regeren, die hij zelf daaraan verbindt.

In de esoterie kennen wij het zelfonderzoek, waarbij wij op een gegeven ogenblik de meest duistere gestalte van het ik erkennen. Zolang wij kunnen beseffen, dat het deel is van het ik, kan het ons niet deren. Op het ogenblik dat wij daaraan eigenschappen toekennen, die wij niet bezitten, wanneer wij het zien als een kracht die van buitenaf op ons inwerkt, kan het ons wèl deren en zijn wij kwetsbaar.

Voor de Godheid geldt precies hetzelfde. Wanneer wij deze God erkennen als deel van ons eigen wezen, kan Hij ons eigenlijk niet ver­der stimuleren. Wij kunnen dus niet boven onze redelijke verwachtingen uitkomen. Op het ogenblik dat wij de God buiten ons zien als een kracht, die op ons inwerkt, zullen wij echter – gestimuleerd door dit schijnbaar buiten ons bestaande – komen tot een maximale pres­tatie, die boven ons eigen voorstellingsvermogen ligt.

In de oude inwijdingen was heel veel hierop gebaseerd; en ik geloof ook, dat in de magische praktijk zeer veel daarop gebaseerd is. De mensen, die bij bepaalde negerstammen b.v. heilige dieren uit­beelden, kiezen daarvoor – vreemd genoeg – dieren, die gevreesd worden: de luipaard, de alligator, enz. Bij bepaalde andere sekten zien wij, dat het gevreesde overwonnen en verzwolgen moet worden. In beide gevallen spreekt men – vanuit het westen gezien – van iets onredelijks.

Maar wanneer ik één ben met het meest demonische dat ik mij kan voorstellen, dan leef ik mijzelf uit. Ik geef mijn slechte zijde dus de volledige gelegenheid zich te openbaren; en ik kan de schuld (het gevoel van onjuistheid) afschuiven op de invloed, die ik buiten mij veronderstel.

Wanneer ik het kwade overwin, zoals bij bepaalde sekten van slangeneters, dan zal ik door het afbijten van de kop van een leven­de slang b.v. (en bij voorkeur een giftige slang) bewijzen, dat ik sterker ben dan het kwaad en ik voel mij dan ook tegenover het kwade onaantastbaar worden.

Beide zijn zeer primitieve begrippen, primitieve riten ook; maar beide houden in een benadering van de negatieve figuur in de mens. In het ene geval associatie; in het tweede geval overwinning door het symbool te overwinnen.

Ga ik vandaaruit verder, dan moet ik wel concluderen, dat hier – althans psychologisch gezien en ook geestelijk volgens mij – dingen gebeuren van veel grotere reikwijdte, dan alleen uit de prak­tijk kan worden afgeleid.

Een mens, die het kwaad overwonnen meent te hebben, zal b.v. menen, dat het kwaad hem dus in geen enkele vorm meer kan benaderen. Wij krijgen te maken met een grote onredelijkheid. Is in die onredelijk­heid de mens volledig overtuigd, dan zien wij dat hij zichzelf verwon­dingen toebrengt, die anders fataal zouden zijn, zonder dat zij in we­zen fataal zijn. Maar is hij ook nog maar één ogenblik bang voor het boze, dan wordt hij het slachtoffer van hetgeen hij zelf eigenlijk als mogelijkheid nastreeft.

Hieruit kunt u esoterisch de volgende conclusie trekken: Wanneer ik het kwade in mijzelf wil erkennen, moet ik voortdurend wéten dat het deel van mijzelf is, mijn eigen verantwoordelijkheid, voortkomend uit mijn eigen denken en mijn eigen beelden. Ik moet er zeker van zijn, dat ik dit kwade evengoed bemeesteren kan wanneer ik het afzonderlijk beschouw, als wanneer ik het in het normale le­ven dus als een invloed onderga. Op het ogenblik dat de esotericus dit vergeet en dit kwade in zijn wezen als een werkelijkheid hanteert of beschouwt, wordt hij er het slachtoffer van.

Wat betreft het goede moeten wij dus ook meteen maar de ge­volgtrekking plaatsen. De esotericus, die in zichzelf het goede erkent als deel van zijn eigen wezen zonder meer, kan daar weinig mee doen. Hij kan daaruit slechts zijn eigen mogelijkheid bepalen. Elke mogelijkheid, die esoterisch wordt bepaald, moet redelijk worden uitgedrukt. En redelijk betekent ook associatief ... dus vertaald.

Dan kunnen wij concluderen dat degene, die het goede ziet als een deel van zichzelf zonder meer, door dit te zien alleen zich be­rooft van de mogelijkheid door hogere krachten a.h.w. geholpen en geïnspireerd te worden.

Stelt de esotericus, dat deze krachten van licht en goed buiten zijn wezen bestaan en hem beïnvloeden, dan is hij hen onder­danig. Er is geen sprake van een vrije bewustwording, maar van een gehoorzaam zijn aan wat in feite de eigen associaties zijn. Hier valt het element redelijkheid eveneens weg; maar daarnaast ook een ander criterium, nl. het aanvaardbare. (Het aanvaardbare behoeft niet altijd redelijk te zijn.)

De enig juiste benadering van het lichtende en het goede is dus uit te gaan van het standpunt: het zijn mijn eigenschappen, het is deel van mijn wezen en vormt in mij de uitdrukking van een meer omvattende kracht. Deze uitdrukking zal gelden voor alles wat ik ben in licht én duister; voor het goed wat ik erken en het kwaad wat ik erken. Beschouw ik mijzelf geheel als een uitdrukking van of een verlengstuk van de Godheid, dan behoud ik nl. enerzijds mijn eigen besluitvaardigheid, mijn eigen evenwichtigheid, terwijl ik anderzijds de mogelijkheid heb in het erkennen van het licht de ho­gere kracht op een niet meer rationele manier te aanvaarden en te verwerken.

Kunt u dit begrijpen, dan zijn de volgende stappen eigenlijk nog eenvoudiger en zult u die ongetwijfeld zonder meer kunnen vol­gen.

De mens, die in zich is gekomen tot de erkenning dat goed en kwaad voor zijn eigen wezen bestaan doordat hij in zijn geheel een verlengstuk is van het Oneindige, zal – doordat hij aan goed en kwaad in zich geen aparte figuur of gestalte meer verleent – in feite leven tot het maximum van zijn mogelijkheden; en hij zal dit maximum uitdrukken op een associatieve wijze, krachtens zijn emotie, krachtens zijn intuïtie. Dus niet krachtens zijn verstand.

En dat is weer een heel moeilijk punt, dat begrijp ik wel. Maar wanneer u denkt aan de wetenschap, aan de mensen van de we­tenschap, dan zult u heel vaak zien, dat zij bij duizend mogelijke benaderingen van een probleem "intuïtief" zegt men dan of "door een gelukkig toeval" de juiste weg kiezen. Dat zij in een hele reeks van redelijke beredeneringen a.h.w. inspiratief aanvoelen waar de hiaat schuilt; en dat zij op grond daarvan tot een ver­nieuwing komen.

Anders gezegd: Terwijl het wetenschappelijk denken een sys­teem is, kan het slechts voortbouwen op datgene wat is. Intuïtie en inspiratie – een vorige maal is u dat ook al duidelijk gemaakt – kunnen waarden geven, die niet binnen het geheel besloten liggen, maar die wel met de middelen van het geheel kunnen worden uitge­drukt.

Wanneer dat geldt voor de wetenschap, dan moet dat gelden voor elke mens en voor elke vorm van leven. En dan zitten we hier eigenlijk midden in de magie.

Al datgene wat ik ken en alle associaties in mij bewust be­staande (dat is heel grof geschat ongeveer 1/3 van het totaal) is voor mij slechts de bepaling van middelen, nimmer zonder meer van de weg. De weg moet ik intuïtief bepalen. En op grond van mijn erkenning: Ik ben deel van het Hogere. Ik druk een waarheid uit voor mijn eigen verantwoordelijkheid, in het evenwicht van mijn eigen per­soonlijkheid, via mijn daad, via mijn erkenning, via mijn denken.

Ik bepaal dus mijn richting niet verstandelijk. Maar zodra ik haar bepaald heb, kan ik haar met de mij ter beschikking staande associaties, plus kennis die dus ook in de associaties een rol mee­speelt, een voor mij aanvaardbare vorm geven (rationalisatie) en daarnaast dus ook een procedure ontwerpen, die beantwoordt aan hetgeen voor mij verstandelijk mogelijk is.

Ik geloof dat u tot zover geen moeilijkheden zult hebben. Maar nu wordt het moeilijker.

Op het ogenblik dat ik mij volledig heb gewijd (in een vol­ledige overgave dus) aan dit vervullen van een taak, die niet re­delijk behoeft te worden erkend of omschreven, is datgene wat ik tot stand breng, niet alleen meer zaak van mijzelf. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, ik moet werken met mijn eigen middelen. Maar op het ogenblik dat ik tekort schiet in de werkelijke taak (niet in de gestelde taak maar in de werkelijke taak), krijg ik een aanvulling van bovenaf. Het andere spreekt in of door mij.

Dit kan soms de vorm krijgen van een inspiratie, maar soms van een onverklaarbare beweging, een plotselinge ommekeer in den­ken of streven, ja, zelfs in het nemen van een plotseling besluit, dat eigenlijk niet valt binnen het kader van het normale.

Wat gebeurt er nl.? Doordat ik het hogere aanvaard als leidsnoer van mijn leven, ben ik niet alleen voortdurend intuïtief aan het zoeken naar het juiste doel (in feite mijn juiste placering in de maatschappij, in de schepping), maar ik ga bovendien al datgene van de in mij bestaande bewustzijnswaarden, die normalerwijze niet worden gebruikt, liëren met dit doel.

Dit doel is emotioneel, vraagt dus geen verstandelijke ver­klaring en kan dan ook zonder rationele werking onmiddellijk uit het totaal van mijn bewustzijn beelden en waarden te voorschijn bren­gen. Het brein van de mens werkt dan als een computer, waarin bui­ten het onbewuste ook wel degelijk de geest en zelfs zielekracht mede een rol spelen. Wij zien het eindresultaat, wij zien niet meer de procedure.

En daar ik op deze manier werk met mijn gehele wezen, zal ik ingeschakeld zijn in alle wereld, in alle sfeer, waarin ik ook maar enigszins bewust zou kunnen bestaan. De wereld van mogelijkheden wordt langs deze weg voor mij uitgedrukt binnen het kader van mijn beleefde werkelijkheid.

Misschien is deze laatste zin voor u wat duister. Laat me het verduidelijken.

De werkelijkheid, waarin u leeft, is dus één mogelijkheid uit vele. Laten we zeggen (als een spelletje): In deze wereld sterft meneer Jansen. Maar meneer Jansen had ook nog kunnen blijven leven. Er is dus een andere mogelijkheid: de mogelijkheid die zou bestaan, wanneer meneer Jansen een actieve factor was geworden in plaats van een "in memoriam".

Dit klinkt misschien allemaal vreemd voor u, wanneer ik dat zeg. Maar die mogelijkheid houdt dus ook waarden in, conclusies, denkbeelden, maar ook actiemogelijkheden, die in déze werkelijkheid redelijk niet meer denkbaar zijn, want meneer Jansen is er niet. Maar wanneer ik ben aangesloten a.h.w. op de oneindigheid, dan zal voor mij die andere mogelijkheid een rol gaan spelen. Want ik ben mij – zij het meestal op hoger niveau – van die andere mogelijkheid bewust en ook van de consequenties daarin. Ik kan nu in mijn eigen wereld gaan optreden – zonder het precies te beseffen – als vervanger van de factor Jansen. En ik kan daardoor dus dingen realiseren, die ei­genlijk niet meer denkbaar zouden moeten zijn.

Wanneer ik mogelijkheden – en dus alle keuzemogelijkheden, ook degene die ik niet kan beheersen in mijn eigen wereld – kan intro­duceren (via mijn bewustzijn dus) in een berekening van hetgeen nu bereikbaar is, blijkt dat de bereikbare punten van denken, bewustzijn, leven en uiting aanmerkelijk meer omvatten dan verstandelijk ooit be­redeneerd kan worden.

Deze uitbreiding van mogelijkheden betekent voor mij een vrij worden van wat je kunt noemen: de menselijke beperktheid. Ik ben nog beperkt in mijn lichamelijke uitdrukkingsmogelijkheid, in mijn mo­gelijkheid tot formeren van denkbeelden zelfs (redelijke denkbeelden); maar ik ben dus niet meer beperkt door een wereld, die mij a.h.w. met de neus op de feiten wil drukken. Want de feiten zijn variabele fac­toren.

In de magie gaat men juist uit van dit erkennen van variabele factoren. Laat mij een voorbeeld geven.

Ik heb wederom meneer Jansen. Meneer Jansen is doodziek. Hij is niet meer te redden. Maar wanneer een bepaald chemicus niet ge­storven zou zijn, dan zou de verdere ontwikkeling van zijn theorie een formule tot stand hebben gebracht, waardoor een medicament denk­baar wordt. Meneer Jansen is dus niet in feite hopeloos; hij is alleen ho­peloos, gezien de huidige omstandigheden.

Nu bestaat in deze wereld die kennis niet. Maar wat wel be­staat is mijn mogelijkheid om – zonder dat ik dat verstandelijk hele­maal kan beredeneren – die formule te componeren.

En dat kan dan de vorm aannemen van een geneesmiddel, een natuurgeneesmiddel misschien, of wat anders. Het kan ook de vorm aannemen van een bepaald beroep op krachten, op psychische krach­ten, levenskrachten. In dat geval heb ik dus het onmogelijke mogelijk gemaakt, doordat ik een factor, die in mijn eigen wereld niet be­staat maar die elders in het Goddelijke dus wel bestaat, in mijn eigen wereld tijdelijk te introduceren.

Dan komen wij vanzelf aan de beperking, want u begrijpt dat dit niet onbeperkt mogelijk is. De beperking is in de eerste plaats mijn vermogen om datgene, wat ik besef, verstandelijk om te zetten. Het is misschien niet nodig dat ik precies de formule begrijp, maar ik moet haar dan toch kunnen vertalen in bestanddelen; of dat nu kruiden zijn, of dat het misschien een bepaalde geestelijke disci­pline is, of wat anders. Waar ik de mogelijkheid tot vertaling niet bezit, ben ik machteloos.

Er zijn nu echter methoden om daaraan weer te ontkomen. Men kan nl. een groot gedeelte van de redelijke factoren, die je voor een zelf werkzaam zijn nodig hebt, omzetten in schijnbaar zinloze formules. Dit geldt overigens voor de esoterie net zo goed als voor de magie. Want ook In mijzelf kan ik met schijnbaar zinloze formules soms iets bereiken, wat niet bereikbaar is door het direct gebruik van het denken alleen.

In de magie kennen we dan de magische formules, de magische diagrammen, de verschillende samenstellingen van stoffen, die – bijna krankzinnig aandoende – toch werkzaam zijn zoals in bepaalde amuletten. Kortom, wij zien in die magie eigenlijk heel veel onrede­lijke dingen, die in menselijke taal hoogstens een symbool kunnen zijn maar nooit een kracht.

En nu het typerende: Omdat de andere mogelijkheid via het symbool aanvaard kan worden, kan zij (voor zover het niet een sa­menstelling van zuiver materiële aard betreft) via deze formule in de eigen wereld worden gerealiseerd, of via dit symbool.

Hiermee zijn wij eigenlijk gekomen in een wereld, waarin fan­tasie, waarin een andere werkelijkheid, ineens dichtbij komen te staan. En ik heb nu opzettelijk allerhand formules zoals meer-dimen­sionale werelden, etc. vermeden. Ik heb alleen gezegd: Al het denk­baar mogelijke bestaat. Ook wanneer het in mijn eigen wereld door het ontbreken van bepaalde factoren niet mogelijk wordt geacht, kan ik door een beroep te doen op die andere ontwikkeling, die in de schep­ping vastligt, in mijn eigen schepping dus dingen tot stand brengen, die ik eigenlijk niet eens begrijp, mits ik symbolen gebruik.

U zult zich afvragen, waarom ik dit dan bij zuiver materiële procedures niet kan doen. Theoretisch zou dit mogelijk moeten zijn, theoretisch. Maar in de praktijk kun je moeilijk aan een appel de nodige grein arsenicum en andere stoffen (misschien digitaline en weet ik wat nog meer) toevoegen, die voor de bewuste formule, waar­mee meneer Jansen gered zou kunnen worden, onontbeerlijk zijn. Die omzetting vraagt een zodanig grote geestelijke kracht, dat zij zelfs met een beroep op allerhand symbolen en zelfs een beroep op goden niet mogelijk is.

Voor destructieve werkingen geldt precies hetzelfde veer. Ik kan eenvoudig geen destructie tot stand brengen, wanneer daar­voor materiële krachten nodig zijn. Ik kan alleen gebruik maken van al die vernietigende werkingen, waar dus geestelijke kracht een rol bij kan spelen.

Ik kan niet het ijzer van een brug breken. Ik kan misschien wel de kristallisatie van een bepaald deel van een brug tot stand brengen, waardoor dit sneller breekt dan normaal kan worden ver­wacht. Ik kan niet een mens gif ingeven. Maar ik kan hem misschien een suggestie geven, waardoor hij onder de dominantie van zijn eigen psyche alle symptomen van vergiftiging vertoont en er eventueel ook aan overlijdt.

In de zwarte magie wordt daarvan onnoemlijk veel gebruik ge­maakt. En het projecteren van denkbeelden speelt daarbij zoals u weet een grote rol. De procedure van "het zenden van de dood" b.v. – door veel primitieve volkeren gekend – berust in feite 3/4 op suggestie en projectie.

Wil ik goden werkzaam maken, dan gaat het ongeveer op dezelf­de manier. Ik kan – nogmaals – niets stoffelijk tot stand brengen. Maar ik kan alles wat te maken heeft met veldverhoudingen, spannings­verhoudingen, dus kortom alle energieverhoudingen van zenuwkracht af tot spanningen in de lucht toe, wijzigen.

Wanneer de magiër zegt: "Ik breng de goden ertoe om regen te geven", en hij doet dit met een formule, met een gebaar of misschien met een regendans, dan klinkt dat wat ongelooflijk. Maar zo ongeloof­lijk als het lijkt is het niet, wanneer wij ons realiseren, dat in de lucht altijd stof aanwezig is, en dat een verandering van lading van stof in de lucht alleen reeds voldoende is om een afzetting van waterdamp te vormen. En wanneer waterdamp tot een verdichting komt rond stofpartikels, hebben we een regenwolk. En waar regenwolken zijn is heel vaak de mogelijkheid tot regen eveneens aanwezig.

De energie, die wordt uitgegeven, schept dus niet een regen­wolk of trekt ze niet alleen nabij; maar zorgt voor een energetisch focus. Er wordt een brandpunt van energie geschapen, waarin de vor­ming van waterdamp, de vorming van wolken (dus condensatie van wa­terdamp in hogere luchtlagen) en eventueel het zich verdichten van de wolk (waardoor de regen dus sneller komt) kan worden waargemaakt.

Magie, zeker. Spelen de goden daarbij een rol? De mensen doen inderdaad een beroep op alle krachten in henzelf; ook op de krach­ten, die zij niet beseffen en waarin ze niet geloven. Zij kunnen iets dergelijks alleen tot stand brengen, wanneer zij volledig overtuigd zijn van de werking. M.a.w. wanneer zij zich een verlengstuk voelen van een hogere kracht. En daarmee is weer beantwoord aan hetgeen ik zo even eigenlijk reeds als eis voor een dergelijke werking stelde.

U moet zich realiseren dat de beperktheid van de mens, zowel in zijn zoeken naar een innerlijk pad als ook in zijn zoeken naar uiterlijke verschijnselen en werkingen, eigenlijk niet zozeer gebonden is aan formules of zelfs maar aan zijn eigen vermogen om zichzelf' te begrijpen; maar dat ze vooral toch wel verbonden is aan het ver­mogen om de delen van zichzelf te herkennen, te aanvaarden. En een herkenning en een aanvaarding behoeven nog geen kennis in te hou­den. Zodra ik mijzelf aanvaard zoals ik ben en daarmede een bestem­ming voor mijzelf erken, die hoger gaat misschien, zal ik in mijzelf bewust worden van al hetgeen met die bestemming kan samenhangen.

Indien u het voorgaande goed onthoudt of eventueel naleest, zal het u duidelijk zijn dat al hetgeen ik in mijzelf niet aan goed of aan mogelijkheid erken, door mij gezien kan worden als een inwer­king van het Hogere op mij. Dit houdt in, dat ik geen kennis behoef te bezitten van het Hogere op zichzelf. Ik moet het slechts aan­vaarden, ik moet de verbondenheid aanvaarden.

Wanneer ik die verbondenheid aanvaard, openbaar ik mij dus aan mijzelf. En daar elke aanvaarding van een godheid – dat is ook weer typerend – de mens brengt tot besef van de betrekkelijkheid van die godheid, zal de geprojecteerde godheid steeds groter en meer omvattend zijn; maar dan zal de mens gelijktijdig zijn vóórdien bestaand godsbegrip in zich assimileren, in zich opnemen – hetzij als kennis, hetzij als zelfkennis. Misschien is het nu duidelijker voor u.

Ik wil het niet al te lang maken, maar ik heb toch nog twee punten, die mij van het hart moeten.

Wanneer er geen duivel is behalve de angst, die in mijzelf leeft, wanneer niets mij zo intens kan aantasten en bedreigen als de verborgen angst, die in mijn wezen bestaat, dan heeft het geen zin aan te nemen, dat ik de duivel tevreden kan stellen. Ik kan nooit aan de duivel of aan het kwade voldoende tegemoet komen om er rust mee te krijgen. Want al hetgeen ik doe om het duistere a.h.w. tevreden te stellen, brengt weer een verscherping van de angst en een nadere definitie van de angst, die mij tot de daad heeft ge­bracht. Een slavernij dus.

Maar wanneer ik het kwade in relatieve zin kan hanteren, dan ga ik beseffen dat ik voor mijzelf een maatstaf heb, die alleen voor mijzelf precies zo zal bestaan. Zolang ik mijn eigen maatstaven niet verloochen en daarbij al hetgeen door mij als kwaad is erkend vermijd, zal ik meester kunnen blijven over de duistere delen van mijn persoon­lijkheid.

En daarnaast natuurlijk – en dat is het tweede punt – het is eenvoudig genoeg je voor te stellen dat je macht hebt. Maar zodra het begrip van macht of vermogen, goddelijke kracht b.v. in zich een denkbeeld brengt, dat behoort tot de kwade kant van mijn wezen, de door mij eigenlijk verworpen of met angstbeelden geassocieerde delen van mijn wezen, zal ik hierdoor mijzelf een verwezenlijking onmogelijk maken. Ik zal een voorbeeld geven:

Wanneer ik zeg: Ik ben arm. Armoede is verwerpelijk. Nu grijp ik naar de goddelijke kracht om mij rijk te maken. En ik weet in mij­zelf, dat anderen hierdoor armer zullen moeten worden – dat kan niet anders – dan zal ik dus gelijktijdig de vervulling van mijn wens als diefstal, als een onrecht ervaren. En hierdoor komt die z.g. kwade kant van mijn bestaan in het spel. De angst, die zo wordt gewekt – ook al komt ze op bewust niveau zelden geheel tot uiting – belet de uitvoering van al hetgeen nodig is om die rijkdom te vergaren.

Dan kunt u het met mij eens zijn, dat het voor ons zeer belang­rijk is de goden en demonen van onze eigen persoonlijkheid te leren kennen. Niet omdat ze zo belangrijk zijn of eeuwig, of dat ze waarden zijn van het Oneindige, maar omdat zij de voorstellingen en de beelden zijn, waarmede wij moeten werken.

Wanneer ik weet waar ergens voor mij die gesloten kast is, waarin de verschrikking schuilt die ik niet aandurf, dan kan ik zor­gen, dat ik er niet aan voorbij behoef te gaan en dat ik er zeker niet in behoef door te dringen.

Wanneer ik weet waar de deur is, die opent naar een zonnige voormiddag in mijn wezen, dan kan ik altijd de sterkte en de vreugde en het licht van de lente binnenhalen, zelfs wanneer het verder in mijn leven nacht is.

Daarom behoef ik niet precies te omschrijven wat het kwade is of wat het goede is. Ik behoef mijn goden en demonen geen gestalte te geven en geen namen. Ik moet ze erkennen als wezen.

En wanneer ik dit heb gedaan, dan heb ik de twee belangrijke factoren voor mijn geestelijke bewustwording zowel als voor mijn – zullen we zeggen – psychische en occulte bereiking gedefinieerd. Nl. datgene, wat mij altijd in gevaar brengt en tot slaaf maakt. En datgene, waaraan ik kracht kan ontlenen en wat mij vrij maakt.

Door te zorgen dat ik het kwade in mij – datgene wat ik zelf veroordeel (let wel, en niet wat een ander kwaad noemt) – kan ver­mijden en daardoor de associatie daarmee, zal elke kracht van goed die ik mij voorstel volledig geactiveerd worden en hierdoor mijn eigen vermogens in stoffelijke zowel als in geestelijke zin aanmerkelijk ver­groten.

De zelfkennis, die door deze wijze van leven ontstaat, brengt met zich dat de aanvaarding van hogere werelden en hogere waarden steeds gemakkelijker wordt. En wie het hogere gemakkelijker aanvaardt – dat is toch duidelijk – leeft in feite bewuster, kan het kosmische beter in zich verwerken en zal minder gelimiteerd worden door zijn beperkt vermogen tot associëren, door de beperkingen van een dogma­tische kennis, die voor hem tot middel zijn geworden. En die daardoor als formuleringsmogelijkheid een grote rol spelen, maar in zijn werke­lijke leven eigenlijk alleen maar zijns werktuig om eigen eeuwigheid uit te drukken.

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

 

 

09-05-10

Intuïtie is in de eerste plaats...

Intuïtie.

Intuïtie is in de eerste plaats – wij mogen dat wel heel goed in de gaten houden – gedeeltelijk een voorkennis, die uit zuiver stoffelijke waarden kan ontstaan. Je weet iets bij intuïtie, omdat je onderbewust iets beredeneert, maar deze beredenering en haar factoren het bewustzijn nog niet bereikt hebben. Op deze manier doen wij intuïtief een juiste keus uit vele mogelijkheden, omdat wij aan de hand van ervaringen en hetgeen in ons leeft reeds de beslissing hebben genomen, maar deze nog niet rationeel kunnen verklaren. Dit is wel het eerste punt, waarop de nadruk moet worden gelegd. Intuïtie is dus lang niet altijd iets geestelijks, maar zal bij de doorsneemens toch zeker voor 80 tot 90% zuiver materieel zijn en voortvloeien uit het verschil in functie tussen bewustzijn en onderbewustzijn.

Wanneer wij dat hebben vastgesteld, dan volgt hier onmiddellijk uit, dat niet elke intuïtieve beslissing dus ook een juiste is, Want waar wij afgaan op onze eigen ervaringen, onze eigen onderbewuste waarden, is ons persoonlijk vooroordeel mede in het intuïtieve besloten. Onze reactie is dus wel een juiste, maar geen volledige. Ze is n.l. alleen voor ons juist. Indien wij echter in het eigen leven afgaan op deze intuïtie, dan zullen wij daar over het algemeen baat bij hebben. De intuïtieve vaststellingen, besluiten en ervaringen zullen vrij gebruiken als basis voor onze handelingen en – tenzij dringende redelijke argumenten daartegen bestaan – ons daaraan houden; wetende dat wij zo zoveel mogelijk in harmonie met het onderbewustzijn en het eigen wezen handelen en dus de grootst mogelijke resultaten verkrijgen.

Nu kan het ook voorkomen, dat wij intuïtief iets aanvoelen (nog steeds op de vooromschreven wijze), dat niet zó gerealiseerd wordt als wij ons dat voorstellen. Wij voelen n.l. dingen aan, zoals ze in ons leven; maar wij zijn meestal niet in staat ook intuïtief de rest van de geschiedenis te bemerken. Dus wij voelen intuïtief in een bepaalde persoon een mogelijkheid of een eigenschap aan, maar wij zijn niet in staat de verdere eigenschappen en mogelijkheden, die in die persoon liggen, mee te verwerken. Het gevolg is, dat wij op dat ene punt wel gelijk hebben, maar dat er soms belemmeringen zijn, of dat er soms toch nog een andere wending komt, waar wij die persoon niet voldoende juist observeerden en niet voldoende juist reageerden. Daarom mag worden gezegd van elke intuïtieve beslissing, die genomen wordt zonder verder geestelijk ingrijpen: deze beslissing is veelal juist, voorzover het onszelven betreft, maar kan nooit worden genomen als een vastlegging van toekomstige verschijnselen met absolute zekerheid.

Nu weten wij natuurlijk ook, dat onder de naam intuïtie nog heel veel andere dingen doorgaan. Om u een voorbeeld te noemen: Vele mensen hebben een zodanige sensitiviteit, dat ze de aura (dus de uitstraling van een ander mens) aanvoelen. Zij kunnen ook deze ervaring niet redelijk verklaren of vastleggen. Ze trekken daaruit conclusies, die dan in 9 van de 10 gevallen volkomen juist zijn. Maar het is weer volgens hen intuïtie, omdat er geen directe reden is. Ze handelen bijna instinctief, voorzover het normale denken aangaat.

Bij deze gevoeligheid kan o.m. optreden het aanvoelen van geestelijke entiteiten, van stoffelijke mensen en stoffelijke kwalen. Je kunt waarden in voorwerpen aanvoelen, mogelijkheden, in toestanden en dit alles op grond van bestaande uitstralingen of geestelijke krachten. Is dat het geval, dan heb je over het algemeen heel goede resultaten, zolang je er niet zelf bij betrokken bent. U kunt n.l. wel eens intuïtief aanvoelen, dat u dit of dat hebt. Er zijn mensen die voelen eigenlijk intuïtief aan, dat ze – noem maar wat op – t.b.c., kanker en dergelijke hebben. En dan denken ze: dat zal wel zo zijn. Dan gaan ze zichzelf zitten opzwepen. Wanneer je de basis nagaat, blijkt echter dat ze b.v. door gevallen in hun omgeving, die ze hebben aangetroffen en waardoor ze erg beroerd werden, door desnoods een artikeltje van de een of andere populaire dokter in een damesblaadje of het per ongeluk lezen van een medische encyclopedie, bepaalde symptomen hebben opgemerkt. Die zien zij bij zichzelf weerkaatst. Het gevolg is, dat ze zichzelf met een angst gaan verzadigen: zou het nu wel zo zijn? En dan zeggen ze: “Ik heb intuïtief aangevoeld, dat ik dit of dat heb”. Iets waar natuurlijk geen jota en geen steek van klopt.

U moet mij niet kwalijk nemen, dat ik dat zo definitief zeg. Deze intuïtie wordt n.l. vertekend door het verstandelijk denken plus zoveel factoren, die van buiten af het redelijk denken beïnvloeden, dat – indien zelfs een intuïtief zuiver kennen van eigen toestand mogelijk is, wat in trance-toestand voorkomt – er toch door dit vooroordeel nooit een volledig zuiver beeld wordt gewonnen. Tracht nooit intuïtief iets omtrent jezelf te bepalen en zeker niet, wanneer het je eigen stoffelijke positie of toestand omschrijft. Je zult je 9 van de 10 keren daarin vergissen en wel speciaal, wanneer het gaat om negatieve waarden. Zodra angst of begeren een rol speelt, is de intuïtie voor zover ze uzelf betreft niet meer betrouwbaar.

Dan noemen ze ook nog wel eens dingen intuïtie, die het eigenlijk helemaal niet meer zijn. Je krijgt een inspiratie. Maar die inspiratie houdt b.v. in: bepaalde handelingen zijn goed, niet goed, mogelijk, niet mogelijk; ik moet op een bepaalde manier denken; ik moet zo handelen. Dan weet je dit niet te rationaliseren. Je kunt het nergens plaatsen en je weet ook de bron niet precies. Je noemt het intuïtie. Wanneer echter bij proef (want dan moet je eerst a.h.w. een proef nemen, eerst eens kijken hoe het in elkaar zit) blijkt, dat hier inderdaad juiste indicaties zijn gegeven, juiste indices, geldt: dit is nooit zuiver intuïtief. Dit kan wel inspiratief zijn. Het verschil is klein, maar groot genoeg. Want hier is een kracht van buiten opgetreden. De rest blijft gelijk.

Dan moeten wij verder nog even opmerken, dat sommige mensen in staat zijn geestelijk ook te leven. D.w.z. ze leven niet alleen op aarde, maar bestaan soms in een bepaalde sfeer. Uit die sfeer kunnen ze voorwetenschap e.d. met zich meebrengen. Ze brengen daaruit ook mee een zuiver foresight, dus helderziendheid in tijd en ruimte. Al deze dingen worden dan onderdrukt door een verwerpen van het paranormale. Het wordt wederom intuïtie genoemd. En ik ben het daarmede voor een groot gedeelte eens, waar de doorsnee-mens niet in staat is zijn eigen geestelijk beleven voldoende duidelijk in de stof af te drukken. De werking daarvan zal dus in 9 van de 10 gevallen gelijkkomen aan dit van het onderbewustzijn en als zodanig intuïtief genoemd worden.

Ook het bovenbewustzijn van de mensen kan invloed hebben. U kunt door het denken van uw omgeving zeer sterk beïnvloed raken. Als resultaat zult u intuïtief (zoals u denkt) iets aanvoelen. U voelt wat in de lucht hangt, neemt dit waar zoals in het geval van die aura waarvan ik u vertelde, u absorbeert het, u kunt het niet rationaliseren, maar u zegt: "Ik heb zo'n gevoel dat dit of dat gaat gebeuren." Of: "Ik voel zo, dit is niet in orde. Of: "Dat zou eigenlijk de. enig juiste weg zijn." Ook hier dus weer intuïtie als een hulpmiddel.

Vóór de mens die aan esoterie wil doen en dat bewust wil doen, zou ik graag een paar regels stellen t.o.v. die intuïtie:

1.      Alles, wat ik intuïtief in mijzelf voel opkomen, geldt voor mij als eerste handelingsregel, zodat ik mij op het ogenblik van de intuïtie daar allereerst aan houd. Daarnaast zal ik eventuele afwijkende mogelijkheden zeer nauwkeurig onderzoeken. Datgene, wat ik intuïtief aanvoelde en wat mij door onderzoek mogelijk blijkt, neem ik voorlopig als vaststaande aan. Slechts daar, waar mij bij nader onderzoek een absolute onmogelijkheid blijkt te bestaan voor hetgeen ik intuïtief meende aan te voelen, zal ik mijn beslissing herzien.

2.      In de tweede plaats: Gezien het feit, dat elke intuïtieve resolutie t.o.v. mijn eigen persoon in meerdere of mindere mate onzuiver zal zijn, zal ik voor mezelf nooit mogen vragen om een bepaalde mening of een bepaald gevormd deel van een mening of beeld. Ik mag alleen afgaan op zuivere en erkende inspiratie. Verder op mijn innerlijke gevoelens van harmonie, die voor mij een handelingwet uitdrukken, zonder daarbij dus als intuïtie, als een beeld van wat is, te fungeren. Ik mag nooit verwarren wat mijn pad is en wat ik meen aan te voelen.

3.      In de derde plaats: Het gebruikmaken van een dergelijke gevoeligheid leidt soms tot situaties, waarin je zelf niet precies neer weet wat je wel en wat je niet moet doen. Op het ogenblik dat u niet precies weet, wat u moet doen, zult u dit nuchter en verstandelijk moeten overleggen, moeten nagaan wat verstandelijk en nuchter daarbij te pas zou kunnen komen en aan de hand van nuchter en redelijk denken uw verder gedrag en verdere beslissingen dus er aan vastkoppelen.

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

 

29-03-09

BIJGELOOF of helderziende met de zemen lap.

BIJGELOOF.

 

Wij zouden misschien moeten spreken van de helderziende en de zemen lap.

Helderziendheid is een waarnemen van datgene wat visueel niet zonder meer constateerbaar is. Helderziendheid heeft een groot aantal verschillende verschijnselen die gaan van optische illusie tot een in­nerlijk zien dat alleen als omschrijving naar buiten komt en verder geen eigen visuele indrukken met zich brengt.

Nu zijn er zeer veel mensen in meer of mindere mate helderziend in deze tijd. Sommigen zien gezichten. Dat is niet zo erg. Per slot van rekening, er zijn zoveel gezichten in het dagelijkse leven dat een of meer u zeker niet zullen storen. Soms zie je ook gestalten. In andere gevallen zie je eerder een vage beweging. In al deze situaties geldt het volgende: een helderziende waarneming op zichzelf is nietszeggend. Ze krijgt eerst haar betekenis, als ze optreedt in een zeer bepaalde context. Daarom heeft het weinig zin om je zonder meer aan de helderziende waarneming te wijden.

Wilt u scherp en helder beseffen wat er gaande is, dan zult u in de eerste plaats altijd moeten uitgaan van het standpunt, dat en beeld alleen kan ontstaan onder bepaalde omstandigheden. Het is namelijk zo, dat een werkelijk helderziende waarneming altijd dan plaatsvindt als in de persoon zelf een voldoend harmonisch aspect aanwezig is. Een harmonisch aspect omschrijven is een beetje moeilijk. Ik zal het echter proberen.

Wanneer u zeer geërgerd bent, is het mogelijk dat u onaangename gezichten ziet of dat andere soortgelijke paranormale manifestaties zich plotseling in uw omgeving vertonen. Hoe het ook zij, door na te gaan bij welke stemming en eventueel welke schietgebedjes die u prevelt een paranormaal verschijnsel zich aan u manifesteert, gaat u begrijpen waar de samenhang ligt. Wanneer u bijzonder mooie waarnemingen doet of bijzonder nuttige, dan heeft het ook zin om diezelfde situatie te herscheppen en daardoor, te komen tot een vergelijkbaar beleven.

U kunt op deze manier dan contacten krijgen met een andere wereld of met andere persoonlijkheden. Dezen kunnen u dan bijstaan met het oplossen van problemen. Als de manifestaties hoofdzakelijk negatie zijn (soms lijkt het wel of een paar geesten aan het mensje pesten zijn), dan is het verstandiger om daar niet of zo weinig mogelijk op te reageren.

Wilt u dergelijke verschijnselen weg hebben, realiseer u het verschijnsel en verwerp het. U kunt desnoods zeggen: “Wilt u zo goed zijn te verdwijnen” of iets van dergelijke betekenis. Het hoeft niet altijd verbaal even juist te zijn. U zult over het algemeen het contact dan ook verbreken.

Wanneer u visioenen heeft (die horen ook bij helderziendheid) dan wordt het wel moeilijker. Een visioen is doorgaans een afgesloten zeer beperkte episode waarvan de plaatsing in de tijd en in de ruimte aan de fantasie wordt overgelaten. Visoenen waarin steeds weer dezelfde factoren een rol spelen hebben betekenis. Ga na wat uw stemming of toestand was op het ogenblik dat die visioenen optraden. Als u dan een relatie legt tussen uw gesteldheid op dat moment en de waarneming, dan kunt u ongeveer begrijpen wat het visioen wil zeggen. Het kan u echter geen definitieve tijdsbepaling geven. Zelfs als u een kalender ziet die u kunt aflezen, dan is het nog de vraag of de juiste blaadjes zijn afgescheurd.

Zoekt u in deze tijd van omwenteling naar helderziende belevingen van hogere waarden, dat zou ik mij kunnen voorstellen, dan geef ik u wel de raad om vooral niet te hoog te mikken. Per slot van rekening, het verschil tussen een engel en een duivel is meestal de naam plus de intentie. De uiterlijke verschijningsvorm zegt daaromtrent meestal heel weinig. Laat u dus niet verleiden om al te hoge zaken na te streven. Probeer gewoon licht te zien of een geest van licht. Wanneer u daarmee wordt geconfronteerd, onderga de uitstraling ervan. Heeft u eventueel een vraag te stellen, stel die dan terwijl u in die stemming bent. U zult tot u verbazing merken dat u – als u werkelijk de uitstraling ondergaat – 9 van 10 vragen vergeet. Dat is maar goed ook, want ze waren toch niet belangrijk.

De kwestie van de z.g. droomvisioenen (wat ook wel voorkomt) heeft indirect iets te maken met helderziendheid. Helderziendheid pleegt vaak bewust ondergaan te worden, terwijl een droomvisioen uit de aard der zaak voornamelijk tijdens de slaap of de korte aanloop periode vóór dan wel na de slaap plaatsvindt. Dergelijke dromen zijn in 9 van de 10 gevallen symbooldromen. Dus alweer, u heeft niet te maken met een voorspelling zonder meer. U heeft te maken met een aantal symbolen. Die symbolen kunnen staan voor gevaar, voor een gevoel van machteloosheid, voor een gevoel van macht, voor een gevoel van gezonden zijn etc.

Het is belangrijk dat u dergelijke dromen vertaalt in het begrip dat in de symbolen voor u is gelegen. Wilt u dan later en vaak bewust daarop verder doorgaan, vooral als u de dromen enkele malen heeft gehad, dan lijkt mij dit nuttig. U zult dat het best als volgt kunnen doen: realiseer u nogmaals het symbool dat u het laatst heeft gezien. Of dat nu een hijskraan, een vliegtuig was of bij wijze van spreken een fiets zonder trappers. Stel u dit goed voor ogen en probeer u te realiseren wat het voor u betekent. Als u dat heeft gedaan, houdt u alleen dat beeld voor ogen. U zult tot uw verbazing zien dat het beeld niet vast staat. Het verandert zo ongeveer als een televisiebeeld in de eerste dagen waarop een ernstige spreker door een kleine storing plotseling zijdelingse schokken in zijn verschillende onderdelen ging vertonen. Wanneer een dergelijk vervormingseffect optreedt, let dan op de vervorming en laat de voorstelling rusten. Er concretiseert zich dan een ander, meestal betrekkelijk vaag beeld dat echter wel gereleerd is met uw ogenblikkelijke mogelijkheden, met eventueel geestelijke of andere persoonlijkheden met wie u verbonden bent. Ga daar zoveel mogelijk op in en u krijgt een steeds helder wordend beeld; het wordt scherp gesteld.

Wanneer de vaagheid is verdwenen, zult u zien dat er op de achter­grond nog allerlei vage beelden zichtbaar blijven. Laat die vage beelden voor wat ze zijn. Richt u alleen op die voorstellingen welke u scherp heeft ontvangen. U zult dan zien dat in uw denken een verklaring daarvoor oprijst. Die verklaring kunt u voorlopig als juist aannemen, maar een volgende keer gaat u uit van het laatste scherpe beeld dat u heeft ontvangen. Hierdoor krijgt u een aantal impulsen. Een soort inspiratie, die duidelijk maakt wat in feite de waarneming betekent.

Ditzelfde zouden we ook kunnen toepassen op allerlei helderzien­de waarnemingen. Het is heel leuk, wanneer u in een huis komt en u ziet plotseling een voetgangerspad midden door de huiskamer lopen waarop dan oude dames, oude heren, kinderen lopen al dan niet in u de kleding van vorige eeuwen. Kies daaruit één beeld. Een beeld dat, scherp genoeg heeft gezien. Bouw dit in gedachten op. Tracht het beeld voor ogen te houden. Concentreer u voortdurend op het in stand houden daarvan. Er zullen daardoor veranderingen in uw afstemming optreden. Deze ver­anderingen geven u den Vaak de mogelijkheid inspiratief een verklaring te ontvangen of althans de reden van de verschijning te bevroeden.

Als u in deze tijd zo nu en dan paranormaal bent, moet u maar den­ken dat u niet de enige bent die in deze tijd abnormaal waarneemt en reageert. Maak er geen groot drama van. Acht u ook niet verheven als u zoiets krijgt, want dat bent u allesbehalve. U bent een gewoon mens. U heeft alleen iets van de gevoeligheden, die in elke mens bestaan, op dit ogenblik bijzonder goed en scherp gebruikt. Door u te realiseren wat u doet, door steeds weer terug te keren tot het beeld en van daar­uit a.h.w. de verklaring in u te laten doorwerken, verscherpt u uw mogelijkheden.

Er komt een ogenblik, dat de waarneming al automatisch de intuïtie met zich brengt. U krijgt dan de reden van de waarneming. Zonder dit is het zinloos; dan kunt u eraan voorbij gaan. Heel veel waarnemingen zijn op zichzelf tamelijk zinloos en redeloos. Ze kunnen ontstaan doordat u toevallig in contact komt met een ronddwalende geest. Ze kunnen zelfs ontstaan doordat er in uw omgeving de een of andere invloed werkzaam is waardoor herinneringen tijdelijk worden uitgestraald.

Een helderziende moet ook altijd proberen te komen tot een punt van neutraliteit. Nu is niets zo moeilijk in deze tijd zeker als neutraal te zin, Als je tegenwoordig zegt dat je politiek neutraal bent, dan ver­wacht men dat je op de Centrumpartij gaat stemmen. Je moet dus werkelijk proberen innerlijk neutraliteit te bereiken.

Een actief helderziende, die absoluut neutraal is en die zich die neutraliteit door training heeft verworven, kan namelijk ook invloeden van anderen overnemen. Hierdoor is het mogelijk te schouwen in het leven of althans in de uitstraling en het besef van anderen.

Bedenk wel, dat hetgeen u waarneemt voor een groot gedeelte mede door de herseninhoud van uw sujet of uw patiënt wordt bepaald. Het is dus niet zo, dat u dingen ziet welke voor die patiënt zonder meer bestemd zijn. U ziet dingen, die de patiënt zelf meedraagt en in zich eventueel verbor­gen houdt.

Als u een aantal van deze beelden doorkrijgt, dan is het alweer belangrijk om u te concentreren op één daarvan. Nooit proberen alles te verklaren, want wat u dan overhoudt is een soort geestelijke hutspot met onzin als klap­stuk. Probeer eenvoudig door die concentratie de betekenis van deze voor­stelling in u te laten opwellen. Laat u niet verleiden een omschrijving te geven van de waarneming. Dit is over het algemeen een terugkoppelingseffect waardoor de emoties en eventueel andere denkbeelden bij degene voor wie u waarneemt zodanig sterk werken dat daardoor een misleiding en een eenzijdigheid van waarneming optreedt. Geef de conclusies weer. Pas na de beëindiging van het professionele contact kunt u eventueel nog zeggen wat u heeft waargenomen, maar daarna moet u absoluut ook niet meer proberen verdere gegevens te verstrekken of te verkrijgen. Nu er in deze wereld zoveel dingen duister zijn, zal de behoefte aan helderzienden – al dan niet officieel zichzelf als zodanig noemende – toenemen, veronderstel ik. De situatie waarin de helderziende zich bevindt, heb ik duidelijk genoeg beschreven.

Probeer nooit voor anderen problemen op te lossen. U kunt wel aan de hand van uw waarnemingen mogelijkheden stipuleren, nooit zekerheden. Vindt u dat u niet aan een dergelijk iets toe bent of vindt u het zo jammer dat u nog niet helderziend bent, bezit dan uw ziel in lijdzaamheid. U zult misschien deze gave nog in de stof bereiken, anders komt u in de geest terecht waar u deze gave wel heeft maar op een geheel andere manier gebruikt.

Realiseer u verder dat al het werken met bezweringen, betoveringen e.d. zolang het gaat om helderziendheid uit den boze is. De eenvoudige instelling van de eigen persoonlijkheid, dan wel het opwekken van een optimale neutraliteit in de persoonlijkheid is veel belangrijker. Alleen als u een aantal krachten wilt aanroepen, dan kunt u eventueel wel eens gebruikmaken van de nodige gebeden en formuleringen. Hierbij zijn opgemerkt, dat de inhoud over het algemeen niet belangrijk is en dat het meer gaat om de betekenis, die u zelf daaraan toekent. Wat er ontstaat is dan nooit een reële waarneming. Ook wanneer de geest van Cascadorus (?), we zitten in Den Haag, plotseling in uw pentagram oprijst, is het lang niet zeker dat hij Cascadorus is. Het kan net zo goed Plato zijn in een vermomming of misschien Jan Schlemiel die zich gewichtig wil voordoen.

Wanneer dus een dergelijke verschijning optreedt, dan gaat het om het doel. Alleen wat met het doel te maken heeft is belangrijk. De vorm waarin de verschijning zich aan u toont, hoe afschrikwekkend ook of hoe mooi ze ook moge zijn, doet niet ter zake.

Als ik in het begin bijna spottender wijze heb gezegd dat mijn onderwerp wel “de helderziende en de zemen lap” moge heten, doelde ik hierbij vooral op de noodzaak om je waarnemingen en je ervaringen zuiver te houden. Hoe meer je zelf eraan toevoegd, hoe vager het wordt. Hoe meer je probeert om vaagheden toch nog weer tot helderheid te brengen, hoe groter de kans is dat zelfmisleiding het eindresultaat is.

Dit is zeker niet een korte cursus: hoe word ik helderziende. Het eenvoudigst is, als u dit beroep ambieert: leer van buiten hoe u bepaalde kaarten moet leggen. Leg deze kaarten. Staar vervolgens zeer intens en indrukwekkend naar uw patiënten en vraag hun een paar dingen op een onopvallende manier. Als u hun hun eigen woorden teruggeeft, dan zijn zij tevreden en heeft u uw geld verdiend. Maar als u het werkelijk serieus neemt, dan kan ik u alleen de volgende raad geven:

Wanneer u dromen heeft die werkelijk lange tijd in uw herinnering blijven hangen (dus ook enkele uren na het ontwaken), wanneer u plotseling iets meent waar te nemen al is het maar een beweging, probeer u dit voor te stellen op de vooromschreven wijze. Tracht te zien of het scherper in focus komt. Probeer u nooit aan te praten welke betekenis het zal hebben. Deze zal, als het beeld scherp genoeg wordt, ongetwijfeld in u opkomen. Verstandelijke processen moeten bij helderziendheid altijd worden uitgeschakeld. Denk niet, dat u niet helderziend bent. Er zijn mensen die zo helderziend zijn dat ze altijd een paraplu meenemen behalve wanneer het gaat regenen. Hier werkt de zaak omgekeerd weliswaar negatief, maar als het regelmatig voorkomt, dan is hier dus wel sprake van voorgevoelens, alleen worden ze verkeerd geïnterpreteerd.

Bijna elke mens heeft in zijn leven één of meer ervaringen die hel­derziendheid genoemd kunnen worden of behoren tot de daarmee verwante gebieden als heldervoelendheid, het ruiken van niet bestaande geuren, het horen van stemmen etc. Nooit de betekenis regelrecht aannemen, al­tijd eerst overwegen. Gevoelig zijn betekent aandacht geven aan die ge­voeligheid. Alleen zo leer je ze gebruiken.

Als u ‑ dit jaar gaat het niet meer ‑ het volgende jaar een jaar­prognose wilt maken voor de hele wereld, stel u dan a.u.b. niet in op rampen, het lot van een bepaalde politicus e.d. Stel u in op hetgeen u zelf voor de wereld verlangt, b.v. vrede. Probeer u dan een beeld te maken van de wereld als geheel.

Denk aan een globe. Probeer die globe langzaam voor uw ogen voorbij te laten wentelen. Dit is gewoon een fantasiespelletje. Door dit echter te doen heeft u zich op de gehele wereld geconcentreerd. U zult zien dat bepaalde punten van de globe a.h.w. oplichten. Dat be­tekent, dat er iets zal gebeuren, niet wat er zal gebeuren.

Als u dit enkele malen heeft gedaan, dan zult u zien dat ze verschil­lende kleuren geven. Als u nu een aantal malen b.v. rood of geel of pimpelpaars heeft gezien, dan kunt u de betekenis van die kleur gemakkelijk verder leren kennen door u alleen op deze kleur te gaan richten. Denk alleen aan deze kleur. U zult dan indrukken krijgen van b.v. ge­weld of rust of feest

Als u dit weet en u heeft even geprobeerd dat te noteren voordat u aan het tweede deel van de oefening begint, op welke punten u die kleuren heeft gezien, dan kunt u daardoor ook aangeven op welke plaat­sen ongeveer soortgelijke invloeden en gebeurtenissen zich zullen mani­festeren. Dat is heel aardig. U kunt de beste voorspellers en de meest redenerende economen wel eens te vlug af zijn, zelfs een Duyzenberg, als u op deze manier nagaat waar de economie werkelijk aantrekt.

En als u dan ziet waar ze aantrekt, zult u heel waarschijnlijk ontdekken dat ze alleen meer kan aantrekken door u meer uit te trekken. Dat laat ik verder aan uw eigen oordeel en ervaring over.

Ik hoop met dit korte onderwerp u althans enige gegevens te heb­ben verstrekt die voor u interessant zijn.

 

 

 


 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 


 

18-02-09

INTUÏTIE.

Intuïtie.

 

Het leeft in mij. Het zegt mij al begrijp ik nog niet hoe of waarom, waartoe, zo te zijn, zo te doen en zo de zaak te bezien en dan dien ik werkelijk ook op deze wijze te reageren, omdat in mij krachten zijn die ik verstandelijk niet erken. En toch mij ook verstandelijk leren mij aan te lassen aan een zijn, waarin ik waar mijzelve ben. Intuïtie, het samenvoegen van lang vergeten waarden, die in denken nog bestaan en iets misschien van waan, die heel de wereld nog omgeeft en iets wat geestelijk in mij leeft en teruggrijpt tot een vorig leven en de gegevens mij verstrekt, waardoor het in mij het gevoelen wekte zo is het juist. Je wordt door intuïtie niet gedreven. Intuïtie is een kracht die in en uit jezelf ontstaat, waarbij het ik een grotere waarheid dan het verstand. beeft, in zich ondergaat, van daaruit uitdrukt en beleeft en zo zichzelf de mogelijkheden geeft om juist en goed zichzelf te zijn en als zichzelf in de stof ook steeds bewuster te gaan leven. Want intuïtie is het begin. Daaruit volgt snel al het begrip en het ontwaken tot besef van wat je zelve bent en bent geweest, en al tezaam gevoegd maakt het je tot een kracht, die uit zichzelf verdergaat en onbevreesd de toekomst tegemoet durft zien. Intuïtie, een begin, een eerste stap misschien? Maar laat ons dan wanneer zij komt haar niet tot tegendeel laten vergaan. Laten we de stem die in ons leeft aanvaarden, beproeven en zo verdergaan totdat wij weten, waarom in ons die vreemde kracht ons steeds weer tekens geeft.

 

 


 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

20:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geest, leven, kracht, mens, wereld, intuitie, toekomst, aarde, waarheid, stem, medium, bewustzijn, kosmos, entiteit |  Facebook |

29-12-08

BEWUSTZIJN van GEESTELIJKE KRACHTEN.

BEWUSTZIJN VAN GEESTELIJKE KRACHTEN.

Geestelijke krachten zijn er van velerlei aard. Ze kunnen direct persoonlijk zijn, ze kunnen algemene invloeden van kosmische aard zijn. ze kunnen bestaan uit krachten die u omgeven en die, ofschoon ze niet geheel geestelijk zijn, door de mensen als geestelijke krachten worden aangesproken.

Wij zullen proberen u duidelijk te maken waaraan u dergelijke verschijnselen herkent, waarom en eventueel hoe u ze kunt gebruiken.

Geestelijke kracht, een spanningsveld. Als je in een veld van geestelijke kracht wordt betrokken, onverschillig welke soort van uitstraling het betreft, is er altijd een licht gevoel van afgeslotenheid, van prikkeling of geladenheid. Een groot gedeelte van de impulsen wordt vertaald in stoffelijke gewaarwordingen. Er zijn mensen die zeggen; de rillingen lopen mij over do rug, mijn haren gaan recht overeind staan, Ik heb ineens het gevoel dat ik andere kleuren ziet ik ruik iets en ik weet niet wat (dat komt meer voor). Dergelijke dingen zijn vertalingen in zintuiglijke termen van waarnemingen die in feite op niet‑rationeel vlak plaatsvinden.

Een geest, die u probeert te benaderen, heeft een persoonlijke uitstraling. Die uitstraling kan aangenaam zijn, lichtend, ze kan ook wat duister, misschien prikkelend of haatdragend zijn. In al die gevallen hoeft u een gevoel van aanwezigheid. Het gevoel of er iemand achter of naast u staat of er iemand in de kamer is, of er iemand ademhaalt in uw nabijheid. De lucht stroomt anders, bepaalde delen van uw lichaam beginnen te tintelen of te prikkelen.

In een dergelijk geval is er nog geen sprake van een directe communicatie. Men denkt wel eens, nu voel ik toch werkelijk de aanwezigheid van een entiteit dat is dus een poging tot communicatie. Het is alleen maar een aanduiding van aanwezigheid.

Een communicatie begint voor een mens die niet getraind is altijd met vage, verwarde gedachten. Het is meestal een beetje nevelig. Het loopt door elkaar en op een gegeven ogenblik heb je een zeer helder beeld; soms in woorden, soms ook zuiver in een voorstelling die je e ven blijft fascineren. Normale mensen gaan dan over tot de orde van de dag en daarmee is de communicatiemogelijkheid verbroken.

Indien u echter daarop ingaat, dan moet u het beeld gewoon geconcentreerd in u opnemen‑. U denkt dan, zonder het misschien te willen of te beseffen, hetzelfde beeld dat u wordt toegezonden. Daarop kunnen dan varianten worden geënt. De entiteit, die de mededeling wil doen, geeft u dus varianten van een beeld dat eerst in u is ontstaan. Het zijn de varianten die de feitelijke mededeling bevatten. Het beeld zelf is te zeer gebonden aan uw vertaling van de bovenzinnelijke impulsen die u heeft waargenomen.

Hebben wij echter te maken met iemand die u kracht geeft of in negatieve zin kracht ontneemt, dan verloopt het enigszins anders. Ook hier is er een persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid heeft geen interesse voor uw gedachten, misschien zelfs niet voor uw welzijn. De persoon in kwestie heeft een eigen lading, die positief of negatief kan zijn t.a.v. uw wezen. Is ze positief, dan heeft u het gevoel van onder stroom te staan. U voelt zich opeens opgeladen, heel vaak ook (een menselijke reactie) daardoor opgewekt of zelfs zenuwachtig. Is dat een negatieve persoonlijkheid, dan is er een gevoel van onbehagen. Sommige mensen noemen het zelfs een wat slijmerig gevoel. Persoonlijk kan ik die vertaling niet goed thuisbrengen. Het resultaat is, dat u eigenlijk uw vitaliteit verliest. Maar dat is tijdelijk, het keert later weer terug, wanneer het contact is verbroken, In dergelijke gevallen kunt u het volgende onthouden;

Wanneer u krachten krijgt, noem ze op als u er iets mee kunt doen. Heeft u niet het gevoel dat u die energie nodig heeft, richt uw gedachten op iets ander. Ga desnoods de tafels van vermenigvuldiging opzeggen of schaapjes tellen,'

Schaapjes tellen hoeft meestal nog een verdere ontspanning ten gevolgen u wordt dan niet meer overladen met energie. Want zoudt u teveel energie opnemen en daarvan geen nuttig gebruik maken, dan is do kans groot dat uw zenuwstelsel overladen raakt, U gaat dan in uw contact met medemensen ongewoon snel associëren en daardoor vaak fout associëren, terwijl u daarnaast onbeheerst snel reageert op gebeurtenissen. Het kan weIeens een voordeel zijn, maar in 9 van de 10 gevallen komt u tot ondoordacht handelen met voor uzelf niet aanvaardbare gevolgen.

Hebben we te maken met een niet‑persoonlijke kracht, dan ligt het iets anders. J kennen de geestelijke krachten meestal een kleur toe om de overwegende geaardheid ervan aan te geven. J spreken b.v. van lichtrood. Dat geeft vitaliteit, levenskracht. We hebben ook donkerrood. Dat is dan meer in de richting van alle hartstochten. Zo gaat het ook van lichtblauw tot zilverblauw toe; bewustzijnsverhoging, begrip voor de waarheid. naar er is ook een bijna nachtblauw dat vaak een beetje troebel is en dus alles in een kringetje draait, omdat u zelfzuchtig reageert. Dat is niet alleen uw schuld, dat is ook de schuld. van de straal die op dat moment aanwezig is en werkt.

Dergelijke stralingen herkennen is wat moeilijker, omdat je de aanwezigheid eigenlijk altijd voelt. Dat zijn dingen waar je aan gewend bent. Je leeft er als mens mee, want er zijn altijd dergelijke invloeden. Wilt u echter de verschillen leren kennen, dan kan het volgende weer van dienst zijn.

 heeft een dag waarop alles precies goed schijnt te verlopen. Ik geef een voorbeeld; u moet een brief naar de bus brengen. U bent eigenlijk al te laat. maar als u aankomt, ziet u net de postauto komen die de brieven uit de bus komt halen. U wilt een tram halen. U weet niet wanneer die vertrekt. Maar net wanneer u bij de halte staat, komt de tram al aanrijden. U heeft een hele tijd gewacht op brieven en nooit wat gekregen. Nu krijgt u plotseling een hele lading in de bus en er zitten niet eens rekeningen bij. Dat soort dingen.

Als u een dergelijke dag heeft, dan is de algemene reactie positief. Het is zeer waarschijnlijk dat we dan te maken hebben met een uitstraling die geel bevat. Het zg. gele (gouden) licht is het licht van vitaliteit, van levenskracht. U zult merken dat u op een dergelijke dag meer presteert met schijnbaar minder moeite, dat u bovendien in alle relaties met de wereld en zelfs met de geest, als u daarmee bezig bent, betere successen kunt boeken dan normaal.

Heeft u eenmaal een paar keren zo'n dag bewust beschouwd en beleefd, dan komt u ook tot de conclusie dat de periode waarin dat het sterkst werkt voor u meestal maar een aantal uren bedraagt. Dat loopt gemiddeld tussen do 3 en 7 uur, ook als de eigenlijke tendens een groot aantal dagen overbrugt. Want wat gebeurt er?

Op het ogenblik, dat deze energie begint te werken, wordt u in het bijzonder opgeladen. U reageert anders, u bent gevoeliger voor uw omgeving. U voelt zich tevens krachtiger en gezonder. Op dat moment bent u positief aan het reageren en wordt u door een blijmoedigheid gedragen. Duurt het wat langer, dan raakt u eraan gewend, Dit houdt in, dat uw mentaal niveau weer tot het normale is teruggekeerd en daarmee uw bewuste uitstraling niet moer die blijmoedigheid, die lichtendheid bevat ;die in de eerste paar uren het sterkst naar voren traden.

Heeft u een aantal keren een dergelijke tendens doorgemaakt; dan weet u ook, ik heb op dit ogenblik deze gevoeligheid, deze blijmoedigheid. Als ik die bewust blijf vasthouden en naar buiten projecteer, zal deze situatie waarin alles goed gaat voor mij langer duren. U kunt dan inderdaad deze tijd zelfs uitbreiden tot enkele uren of tot een dag ha het wegvallen van de straling, alleen door de manier waarop u die opneemt en verwerkt.

Hebben we te maken met rood, dan is dat een straling die zeer algemeen is en een mate van stoffelijke vitaliteit geeft. U bent dan ontzettend daadkrachtig als het gaat om vermoeidheid. Maar als het gaat om nadenken, dan wil het wel eens niet helemaal lukken. In een dergelijke situatie zijn uw instinctieve beslissingen de juist, terwijl uw overlegde beslissingen over het algemeen ontaarden in vergissingen danwel in een weifelen dat nooit gunstige resultaten oplevert.

Heeft u dus met een rood‑invloed te maken, dan heeft u een geestelijk en stoffelijk welbehagen. Maar dit welbehagen impliceert dan niet dat de tram net aankomt, maar alleen dat het voor Li niet erg is dat die tram lang op zich laat wachten, dat de postbode net de bus heeft geleegd als u met uw brief aankomt. Hier is het dus uw eigen stemming,

Een dergelijke periode kunt u gebruiken om uw lichamelijke toestand te verbeteren. U kunt deze krachten b.v. gebruiken om u te concentreren op uw lichamelijke fouten. U zegt: Die worden minder. En het eigenaardige is, dat onder deze invloed dat inderdaad gebeurt.

Heeft u eenmaal deze periode leren kennen (ze komen tamelijk regelmatig voor en zullen de doorsnee‑mens tenminste een keer per maand of per 5 weken beroeren), dan kunt u daarvan gebruikmaken, indien u in die periode niet overlegd maar intuïtief handelt. U krijgt dan de beste resultaten.

Dan is er een kleur blauw. Nu is blauw in de menselijke opvattingen niet erg gunstig. We hebben blauwkousen, een blauwtje lopen, je laat de zaak blauwblauw. Blauw op zichzelf is een invloed die vooral de mentale en tevens de geheugenactiviteit prikkelt. Het is een invloed, die net als de voornoemde het geheel van de aarde omvat en behoort tot een geestelijke invloedssfeer omdat ze astraal in Zomerland mede betrokken is in deze zelfde uitstraling.

Bij blauw kunt u komen tot een zeer zuiver inzicht in zaken. In deze tijd moet u geen beslissingen nemen, maar wel analyseren. U moet in deze tijd niet uitvoering maar wel plannen maken, ontwerpen.

De kentekenen van een dergelijke periode voor u zijn; u bent wat trager in uw handelen, maar uw gedachten schijnen sneller te werken. U combineert ongewoon snel. Als u naar mensen kijkt, heeft u ineens een voorstelling wie of wat ze zouden kunnen zijn. Kortom, u analyseert

Ontzettend veel. Kent u eenmaal deze periode en haar verschijnselen, dan zult u zo'n periode kunnen gebruiken om daarin uw studieresultaten, planning, ontwerpen# zelfs boekhouding op een beter een snellere manier te volbrengen. Uw werktempo zal dan middelmatig zijn. Zeker niet zo snel als onder geel‑en rood‑licht. Daarvoor is het te zorgvuldig. Goed overwogen en bevat het meer details dan voor u gebruikelijk is.

Komt daar nog een andere invloed bij, dan komen we terecht in de mystieke sferen, het mystieke licht. Wij noemen dat paars. Mystieke ervaringen zijn eigenlijk perioden van ontruktheid. Het betekent dat u vreemde dromen heeft die u zich misschien niet eens helemaal herinnert, maar die u geladen met een bepaald gevoel doen wakker worden.

Het betekent dat u gewoon zit te kijken naar een waterdruppel, en wordt getroffen door iets van de spanningen, van de schoonheid daarvan. Het is net, of de dingen een andere betekenis krijgen, Deze perioden komen niet zo vaak voor; ze zijn meestal wel van langere duur, Verkeert u in een dergelijke periode en u kunt dit merken aan de manier waarop u uw wereld waarneemt en a.h.w. voor uzelf verwerkt tot een ideaalbeeld, dan kunt u telkens weer wanneer deze invloed optreedt, u richten op geestelijke waarden, geestelijke zaken. Meditatie, contemplatie, esoterische oefeningen, zelfonderzoek kunnen onder een dergelijke invloed tot heel goede resultaten leiden. Hetgeen geestelijk daarin is bereikt, vindt ook als de invloed is afgenomen, zijn terugslag in uw voelen, uw denken en zelfs in uw handelen.

Een van de wonderbaarlijkste en voor de mens tevens meest gevaarlijke invloeden noemen wij het Witte Licht. Het Witte Licht is bijna verblindend. U wordt geconfronteerd met felle tegenstellingen, Uw wereld is op dat ogenblik zwart‑wit. U bent niet in staat onderscheid te maken in nuances, maar u heeft wel een absoluut' beeld van tegenstellingen, waarden en mogelijkheden.

Wanneer u in een dergelijke invloed verkeert moet u het volgende ervaren. U ziet de zaken plotseling heel duidelijk. Dingen waarover u vroeger hoeft zitten dubben. zijn plotseling duidelijk geworden. Als u een krant leest, clan leest u tussen de regels door. U doet het niet eens bewust, maar de betekenis ervan gaat veel verder en u heeft het gevoel dat u de intriges die zich afspelen, de oorzaken misschien die aanwezig waren, al kent.

Dergelijke perioden (vaak van korte duur, de langste duur die we kennen op aarde is ongeveer 18 tot 20 dagen) geven natuurlijk de mogelijkheid tot analyseren.

 Wanneer u in een wit‑licht periode beslissingen moet nemen, dan kunt u geen rekening houden met nuances. U moet gewoon rechtlijnig oordelen. Als u echter handelt volgens wat u innerlijk als juist ervaart. heeft u in die periode veel meer doorzettingsvermogen, veel meer kracht. U zult ontdekken, dat u soms perioden heeft waarin al deze verschijnselen voorkomen.

Probeer na te gaan wat vooral bij het begin van die periode voor u belangrijk is. U heeft dan geleerd te herkennen wat het witte licht, althans dat wat wij zo noemen voor u betekent. U kunt u dan instellen op het gebruik daarvan.

Ik kom nu op een ander terrein, want er is zo ontzettend veel wat onder geestelijke invloeden wordt verstaan dat ik eigenlijk te hooi en te gras een keuze doe.

De aarde heeft een geheel van levenskracht. Dat ligt in haar eigen uitstraling. Het ligt in de streling die ze voor een deel van buiten ontvangt en is dus van stoffelijke kwaliteit. Een van de uitingen daarvan zijn de statische ladingen in do atmosfeer en verder de loop van het magnetische veld inclusief eventueel de magnetische stormen. Hierdoor ontvangt u een lading levenskracht. Ten dele is dit od‑kracht. Een kracht die de mystieke levensstromen ten goede komen, ten dele is het eenvoudig zenuwkracht. Deze invloed is altijd aanwezig. Alleen, we moeten ervoer openstaan.

Dit openstaan is niet zo gemakkelijk als u denkt. Het is niet een kwestie van gaan zitten en zegge; nu zal ik de levenskracht ontvangen en nu komt ze. Het is heel vaak gebleken dat mensen, die zich daar bijzonder scherp op instellen juist die kracht niet of in veel mindere mate t.a.v. de normen ontvangen. Wat moet u wel doen?

Wees ervan bewust dat die kracht aanwezig is, Maak er een gewoonte van om u, al doet u het maar eenmaal per week, voor te stellen dat u deel bent van deze kracht en dat u rustig en gelijkmatig ademhalend. (liggend met armen en benen zo gespreid dat de handen het lichaam niet raken) probeert u met die kracht te verzadigen. Dat zal niet altijd evenveel resultaat hebben, maar u went zich eraan een beroep te doen op die krachten.

Als u het gevoel hoeft bijzondere kracht nodig te hebben, kunt u onbewust, dus zonder allerlei formules en plechtige instellingen, gebruikmaken van die kracht, Wie eenmaal heeft geleerd die kracht op te nemen, kan zijn eigen kracht verveelvoudigen. Als die dan gericht (voor genezing, voor psychische hulp e.d.) wordt uitgestraald, zult u er niet aan verliezen, maar wel een grotere evenwichtigheid verkrijgen.

Een kracht, die eveneens aanwezig is. zouden we eerder een mentale mogen noemen, maar dan op het niveau van planeten en sterren.

De aarde leeft. Ze denkt. Het is een heel traag proces. Een gedachtenvibratie die een letter zou kunnen betekenen duurt voor u vele. dagen, soms bijna een jaar.

Wanneer de aarde denkt, dan zit daar, zoals bij een mens, een bepaalde soort emotie aan vast. Deze emotie bepaalt de sfeer van de omgeving, van de aarde. Een dergelijke sfeer kunt u aanvaarden of u kunt u ervan isoleren. Aanvaarden betekent harmonisch zijn met datgene wat de aarde uitstraalt. Als u nu net bezig bent om gvd te zeggen, dan zit u dus een paar jaren lelijk in het pak. Als de aarde bezig is met een gedachte die positief, prettig is, al is het maar een compliment die ze uitwisselt met de zon bij wijze van spreken, dan zult u door daarmee harmonisch te zijn inderdaad een gevoel hebben van kracht en harmonie. U kunt alles beter aan.

Een dergelijke instelling, opgelegd vanuit deze gedachtencommunicatie waar de aarde bij betrokken is, heeft tot gevolg dat u voor alle andere krachten, inclusief de voornoemde kleuren enz., zodanig openstaat dat u daar veel beter dan normaal mee kunt werken.

Dergelijke perioden kun je niet van tevoren berekenen. Ze zijn altijd van lange duur. Ze duurt tenminste éen tot twee jaren. Is zij voor u negatief, dan zal de duur even lang zijn. Probeer dus te begrijpen op welke manier u zelf met de wereld verbonden bent.

Als u denkt, dat u in een negatieve periode zit, begin niet u daartegen te verzetten. Probeer positieve waarden en betekenissen te vinden. Door in u de bestaande invloed als positief te

ervaren komt u in een zodanige harmonie dat alle andere krachten ten volle en positief voor u werkzaam kunnen zijn. Bij een verzet echter, een tegenstand, een disharmonie sluit u zich voor het merendeel van die krachten juist af.

Dan hebben we natuurlijk ook te maken met allerlei invloeden van bijna stoffelijke aard! De stralingen, de enorme uitzendingen vanuit het centrum van het Melkwegstelsel waar enorme grote sterren zo dicht bij elkaar zijn dat regelmatig er een klapt soms meer tegelijk, zijn natuurkundig gezien zeer gering, maar ze betekenen wel een verandering in het ontvangen stralingspatroon. Bijvoorbeeld; er zijn meer gammastralen, minder bètastralen of omgekeerd. Hierdoor wordt het gehele klimaat op aarde beïnvloed ook de groeizaamheid van planten, het gedrag van dieren en natuurlijk ook het gedrag van mensen.

Je kunt een dergelijke invloed niet neutraliseren. Je kunt die ook niet negerend Wanneer u erkent dat een bepaalde vorm van onredelijkheid overal heerst (zelfs uw hond gromt en blaft u op een gegeven ogenblik minder vriendelijk aan), dan kunt u wel zeggen. Nu word ik ook nijdig. Maar dat helpt niet. We moeten dan juist afstand nemen.

Bij dergelijks invloeden is het zeer belangrijk de innerlijke rust te handhaven. Wij herkennen deze invloeden aan plotselinge afwijkingen die zich op elk terrein gelijktijdig afspelen. Dus niet alleen uw planten en dieren reageren anders, maar ook in de menselijke wereld treden plotseling eigenaardige gebeurtenissen op: menselijk: veroorzaakte ongelukken en rampen, dwaasheden enz. Dus geen RSV‑schandaal, maar wel kettingbotsingen.

Zo'n RSV‑schandaal is namelijk iets wat een heel lange tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Het is eigenlijk een culminatie van mistrouwen t.a.v. het publiek, overmatig vertrouwen in eigen doorzicht dat niet bestaat, daarnaast een te grote getrouwheid aan degenen die het eenmaal voor het zeggen hebben. Nu, dat weet u ondertussen dan ook. Niet dat u daar geestelijk iets mee kunt doen. Misschien heeft u er iets aan.

Wij komen nu aan invloeden die wij de z.g. hogere invloeden noemen, omdat ze direct vallen onder de Heren van Licht, de Heren van Stralen enz.

Mensen zeggen wel eens. Ik behoor tot een bepaalde Straal. Dat is in zoverre waar, dat u ‑ waarschijnlijk zelfs gedurende vele incarnaties ‑ harmonisch bent met een bepaalde Heer, dus met een bepaalde Straal. Ook deze Straal wordt in kleur uitgedrukt. Anderen geven de Stralen weer nummers. Het behoren tot die een of andere Straal betekent geen voor‑ of nadeel ten aanzien van andere Stralen, U behoort eenvoudig tot een zekere ontwikkelingsgang waarin grondeigenschappen verder moeten worden ontwikkeld.

Vanuit het standpunt van de wereld is dat gewoonlijk enige on­evenwichtigheid. Want de wereld verwacht dat u reageert zoals de mensen reageren. Maar als de mensen eerlijk reageren volgens de Straal waartoe ze behoren. dan vallen ze uiteen in 7 tot 9 verschillende partijen van reacties. Als die dan weer elk cultureel worden bepaald, dan komen we tenslotte tot 144 hoofdtypen die elk nog weer onder te verdelen zijn.

Deze 144 hoofdtypen zijn een wisselwerking van verschillende Stralen t.a.v. geboortepunt en incarnatie-ontwikkeling van een bepaalde persoonlijkheid. Nu weet u ook nog niet veel, maar dan weet u in ieder geval dat het ingewikkeld is.

De erkenning, die hier belangrijk is, is gebaseerd op de vraag: wat ben ik? Nu niet de vraag: hoe ontleed ik mijzelf? Maar een wat nuchter registreren van uw dromen. uw idealen, uw verwachtingen t.a.v. anderen, de wijze waarop u zelf aan de verwachtingen van anderen al dan niet probeert te voldoen etc. Als u dit allemaal samenvoegt dan heeft u natuurlijk niet de Straal berekend, dat is duidelijk. U heeft uw eigen harmonie berekend.

 De eigenschappen, die in al deze facetten tot uiting komen, geven aan welke afstemming er voor u bestaat gedurende deze incarnatie. Ga van deze persoonlijke kwaliteit uit. Beschouw alles wat daarmee in overeenstemming is als uitermate belangrijk voor uzelf, maar kijk uit voor al datgene wat daarbuiten ligt, Probeer niet anderen te overtuigen van uw gelijk, maar gedragen door uw gelijk de zinrijkheid of zinloosheid van anderen beter te erkennen. Wie op deze manier van de stralen gebruikmaakt, zal ontdekken dat zijn eigen paranormale of geestelijke kwaliteiten zich aanmerkelijk ontwikkelen.

Paranormale kwaliteiten zijn voornamelijk gevoeligheden of zelfs overgevoeligheden op een bepaald terrein dat dan niet stoffelijk mag zijn. Paranormale kwaliteiten gebruiken betekent dat, u ze moet hebben aanvaard. Door de straal te aanvaarden en de hoofdkwaliteit van uw incarnatie, zult u die gevoeligheden toegang verschaffen omdat u niet gebonden bent aan werelddenkbeelden die voor een groot gedeelte toch uw eigen persoonlijkheid al een beetje misvormen om niet te zeggen (vergeef mij de uitdrukking) soms castreren of steriliseren.

Gebruik maken van de Straal waartoe u behoort, betekent erkennen wat uw hoofdtendensen zijn en in zo goed mogelijke harmonie met de gehele wereld voortdurend op die kwaliteiten  en tendensen een beroep doen.

De aanvulling die dan ontstaat, manifesteert zich in de mogelijkheid om bepaalde geestelijke krachten beter te gebruiken, zoals het ontvan­gen van bepaalde signalen van niet stoffelijke aard, grotere mogelijk­ heden tot telepathisch of empatisch rapport met anderen. Dit zijn en­kele van de verschijnselen, niet de gehele lijst.

Daarnaast kennen wij de z.g. Heren, van Licht. Hun werking wordt, over het algemeen gescheiden in drie factoren, ofschoon er andere indelingen zijn.

Een lichtkracht is voor u energie,. In termen van de aura uitgedrukt, het zijn de ontplooiingskrachten van tenminste het borst­ en het keelkopchakra. Ze geven de mogelijkheid tot geconcentreerd naar buiten brengen van energieën. Ze houden gelijktijdig het vermogen in om energieën sterk op te nemen.

Er zijn verschillende kwaliteiten bij. Sommige mensen zijn vooral geschikt voor genezingswerk. Anderen zijn weer meer geschikt tot vooruitzien al dan niet in helderziende vorm. Het geeft, de mogelijkheid om de toekomst a.h.w. aan te voelen. Een derde factor zou je het best kunnen omschrijven als een bijzonder grote gevoeligheid voor de werkelijke inhouden van alle leven om je heen, plant, dier, mens.

Ook hier is het belangrijk om voor jezelf eens na te gaan onder welk van die krachten je valt. Dat merk je gauw genoeg, als je in je de neiging voelt tot genezen en je kunt inderdaad genezen. Dat is heel erg belangrijk. Er zijn heel veel mensen die denken; als ik maar met mijn handen wapper, dan gebeurt er wel wat. Dat hoeft niet altijd waar te zijn.

Als u voelt dat U kunt genezen, dan behoort u tot wat ik de Eerste Heer van Licht wil noemen, Openstaan voor de noodzaak tot genezen, maar gelijktijdig openstaan voor alle kracht die daarbij betrokken kan zijn betekend voor uzelf een betere ontplooiing van de chakra's, het vermogen om krachten steeds bewuster en meer gericht over te brengen aan anderen. Dat behoeven niet alleen mensen te zijn. Hel kunnen zelfs planten, dieren en voorwerpen zijn.

Bent u echter meer geneigd tot vooruitzien, dan bent u in de tijd gebonden. Uw ontplooiing is het aanvaarden van een zekere vaste lijn in de tijd, ook als dit misschien theoretisch gezien niet altijd juist zou zijn. Niet beredeneren, gewoon aanvaarden, er is een vaste lijn.

Wanneer u eenmaal begint met deze intuïtie, volg de lijn van uw intuïtie. Trek aan de hand van hetgeen u als mogelijkheid voorziet uw conclusies en bepaal uw gedrag. U zult met verbazing zien dat u veel meer presteert dan normaal, dat u veel betere reacties bij anderen opwekt dan u meende te mogen verwachten en dat, tenslotte zelfs ook weer voor anderen meer kunt betekenen dan u waarschijnlijk zelf heeft gedacht.

Behoort u tot de derde kracht; realiseer u den dat het deel‑zijn in feite met zich meebrengt een voortdurend beleven en erkennen van het andere. Maar dat houdt ook in. dat u op de werkelijke betekenis der dingen om u heen kunt reageren en niet alleen op uiterlijkheden; dat u dus doorziet. In dit doorzien kunt u voor anderen. door hen te helpen beseffen wat hun werkelijkheid is, zeer veel betekenen. Daarnaast kunt u door het doorzien van de werkelijkheid keuzen maken in het leven die voor anderen misschien onbegrijpelijk of onjuist zijn maar voor uzelf, ik wil niet zeggen voordelig, maar den toch tenminste zeer nuttig zijn.

Den zijn er ook nog de Heren van Wijsheid. Ook hier hebben wij in theorie althans te maken met een triade. Een Heer van Wijsheid moet u zich niet voorstellen als een persoonlijkheid. Het is in feite een factor die samenhangen uitstraalt. Het erkennen van een samenhang voert tot wijsheid. ]De verschillende gebieden zijn niet moeilijk te onderscheiden, omdat een Heer voornamelijk op b.v. geestelijk terrein werkzaam is, een ander veel meer op mentale reacties invloed heeft en oen derde eigenlijk voornamelijk intuïtieve resultaten geeft.

Een Heer van Wijsheid die op u inwerkt, kunt u aan de volgende tekenen herkennen. Wanneer u een deel van een geheel ziet, heeft u de neiging dit deel voor uzelf volledig te maken. Later blijkt meestal dat u gelijk heeft. De kans, dat u gelijk heeft, moet hier minstens 7 van de 10 zijn. In dergelijke gevallen heeft u dus een invloed die u kunt gebruiken om juist te oordelen. Oordelen niet in de zin van veroordelen maar van beoordelen, dus t.a.v. uzelf en al datgene waarmee u verbonden bent.

Heeft u de neiging om u opeens gen te voelen met b.v. een boomt een kat, een hond enz., dan heeft u hier een z.g. sympathische relatie. Hier begrijpt u intuïtief wat juist is en kunt dat op grond van die intuïtie beredeneren.

Als dat vaak bij u voorkomt, dan staat u zeer waarschijnlijk onder de tweede Heer van Wijsheid. Probeer dan vooral u een te voelen met het andere. Uw beste rust is; ga naar een bos of naar zee. Laat de omgeving op u inwerken. Probeer een te zijn met een boom die ruist, met de golven die op het strand spelen. Op deze manier wordt u een met de wereld de aarde, maar ook met veel meer geestelijke waarden dan ik hier kan beschrijven.

Heeft u alleen maar een intuïtieve beoordeling zonder dat u dat rationeel kunt doen En heeft u bij deze intuïties wederom tenminste voor 70 % gelijk (dit is dan later aantoonbaar), dan zult u zeer waarschijnlijk behoren onder de derde Heer van Wijsheid.

Deze derde Heer van Wijsheid geeft u geen kans tot redeneren. Hier is de wijsheid gelijk aan harmonische trilling. het onderscheiden van harmonische en disharmonische trillingen is dein uw feitelijke kwaliteit. Erkent u dat dit voor u van belang is, maak dan altijd en overal zonder enige uitzondering ‑ of u nu naar de kerk of naar de kroeg gaat ‑ uit wat harmonisch is en mijd alles wat disharmonisch is. U zult met verbazing bemerken dat u uw wereld veel. beter begint te begrijpen en dat u aanvoelt wat de wereld is zonder dat u precies kunt zeggen waarom.

Hier heb ik een aantal geestelijke invloeden omschreven in de hoopt dat u zich daardoor meer bewust ervan kunt worden., Ik wil daar nog in het algemeen het een en ander aan toevoegen. U wordt omgeven door een wereld waarvan u ongeveer 1/10 bewust beleeft. 9/10 van hetgeen u omgeeft, registreert u niet bewust maar alleen associatief of zelfs slechts emotioneel onbewust. De geestelijke invloeden maken een zeer groot gedeelte uit van dat 9/10 van uw bewustzijn. Het is redelijk om ook gebruik te maken van deze niet mentale, niet in woorden omschrijfbare reacties in u.

Het is geen kwestie van bijgeloof. Het is ook niet ingaan tegen een geloof. Het is eenvoudig het aanvaarden van een werkelijkheid die veel groter is dan uw besef u toestaat te constateren.

Als u deze krachten in u opneemt en daarmee werkt, dan zult u daardoor kosmisch gezien harmonischer zijn. Een kosmische harmonie is gelijk aan bewustwording. Deze geldt voor de gehele persoonlijkheid en ook na de dood. Daarnaast heeft u een betere taakbepaling. U voelt beter aan wat u binnen het geheel kunt betekenen. Ten laatste en dat is ook niet onbelangrijk. Het verschaft u vaak de energieën en de middelen die u nodig heeft om dingen te doen die u normaal misschien niet zoudt kunnen waarmaken.

Als u op welke wijze dan ook met een van die krachten begint te werken en u daarvan bewust wordt, dan heeft u natuurlijk de neiging tot overdrijven.

Er zijn mensen die ontdekken dat ze van de toekomst vaag iets kunnen aanvoelen. Ze lopen dan verder de hele dag tegen iedereen te profeteren en te orakelen. Doet u dat in s hemelsnaam niet. Er zijn al zoveel verkeerde orakels op aarde dat u daar niet meer aan toe moet voegen. Dat zoudt u zeker doen, als u daarmee doorgaat.

Er zijn mensen die zeggen; ik heb ontdekt dat ik kan genezen en nu zal ik iedereen genezen, Zo gaan den op stap. En nu ja. we zijn toch bezig en in een moeras kijk je niet op een pluimpje, dus tien, twintig, dertig, veertig, vijftig patiënten kan ik best aan. Misschien kunt u dat een korte tijd, maar u kunt het nooit op een volledig harmonische manier.

Leer, dat u bij genezen en bij welke vorm van geestelijke assistentie u ook selectief moet zijn. Houdt u daarbij aan de volgende regels, Degene die u helpt moet u om hulp vragen., Dus niet daar even heen gaan en zeggen; 0, heb je pijn? Ik zal die even wegnemen. Het lukt u misschien wel, maar u heeft groté kans dat u de zaak in de war brengt. Want voor hetgeen u weghaalt, komt er meestal wat anders terug.

Probeer dus uit te gaan van degenen die u vragen, die a.h.w. op uw weg komen en die hulp nodig hebben. Help die, maar alleen als u zich met die persoon en de toestand van de persoon harmonisch gevoelt, Is die harmonie niet mogelijk, ge eraan voorbij, tenzij het een noodgeval is. Begrijp dan wel, dat u hoogstens E.H.B.O., kunt verlenen, maar zeker niet een geestelijk genezingsproces volledig volbrengen.

Realiseer u, dat u ook uw eigen krachten op den duur begint uit te hollen en dat u daarmee uzelf in een situatie brengt waardoor u steeds meer kracht noemt van degene die u pretendeert te helpen. Dat is toch niet de bedoeling van de zaak.

Er zijn mensen die zeggen. Ik ben wijs, dus moet ik toch anderen kunnen zeggen wat de waarheid is. Juist de wijze beseft. dat de illusie van een dwaas voor hem belangrijker is dan welke waarheid ook. Ook geestelijk is dat zo., Het is door onze illusies dat we ons ontwikkelen. Het is de illusie" de confrontatie ook met de mislukking die daarin is gelegen, die voor het bewustwordingsproces van belang is. De wijze geeft zijn wijsheid, maar nimmer in persoonlijke of dwingende vorm. Onthoudt u dat goed!

 

 

SL0TW00RD.

Wij hebben ons beziggehouden met: bewust zijn van geestelijke krachten. Schijnbaar heb ik dat misschien nogal analytisch en een beetje oppervlakkig gedaan, maar elke erkenning van een geestelijke kracht is iets dat in uzelf bestaat. De vorm. die het in u heeft, is nooit geheel omschrijfbaar. Ik heb enkele voorbeelden gegeven van, gebruik en misbruik van dergelijke krachten. Dat heb ik ook in algemene zin gedaan.

U moet goed begrijpen; er is een zich bewust zijn mogelijk van deze krachten. Voor zover dit bereikbaar en mogelijk is, heb ik u daarvoor een soort handleiding verstrekt. Maar het is niet te zeggen op welke persoonlijke wijze ieder afzonderlijk dit zal ervaren. Er is slechts een algemene regel te stallen waarop vele varianten en afwijkingen denkbaar zijn.

Na dit te hebben geconstateerd wil ik er nogmaals op wijzen dat het erg belangrijk voor u is om zover dit maar mogelijk is uw gevoeligheid voor de verschillende krachten te verhogen, Zelfs alleen maar het besef van levenskracht en het vermogen om u daarop in te stellen kan in uw leven een groot verschil uitmaken.

Besef van de ontwikkelingslijn waartoe u behoort (de straal) kan u helpen om uw gedrag beter te begrijpen. Want vele van uw gedragingen zijn voor u emotioneel en rationeel niet geheel verklaarbaar. Met het besef van de ontwikkeling waartoe u behoort echter wordt het in ieder geval aanvaardbaar, En uzelf aanvaarden is het eerste begin van een verdere ik‑ontplooiing en verdere bewustwording.

Als u alle indelingen door mij gegeven met een korrel zout wilt nemen, dan neem ik u dat niet kwalijk. Dergelijke indelingen worden over het algemeen gemaakt omdat mensen, zonder een dergelijke indeling, niet in staat zijn de afzonderlijke factoren te overzien die in het geheel voorkomen.

Als wij spreken van de 7 of de 9 Heren der Stralen enz. dan spreken wij in feite over personificaties van kosmische kwaliteiten. De kosmos is een geheel. De eeuwigheid is niet een steeds voortdurende tijd maar een tijdloosheid.

In die tijdloosheid bestaat het geheel van alle gebeuren, van elke kracht en van elke uitwisseling volkomen gelijktijdig en in een perfecte samenhang. Eens zullen wij dit alles beseffen, Maar op weg zijnde daarheen zullen wij ons tevreden moeten stellen met het begrijpen van al die verschillende kleine werkingen, het maken van onderscheid desnoods, opdat wij leren ons beter te richten op de kracht waartoe wij behoren, gebruik te maken van de invloeden die op ons inwerken en zo in ons beperkte bestaan op aarde of in de geest een zo goed mogelijke evenwichtigheid te bereiken. Deze evenwichtigheid kan leiden tot die uitbreiding van bewustzijn waardoor wij steeds meer van de kosmische waarheid en waarden kunnen bevatten, verwerken en zelfs voor zover dit nog noodzakelijk is op ons eigen niveau verwezenlijken.

Deze lezing op uw verzoek gehouden was om u duidelijk te maken welke mogelijkheden er voor u zijn of u daarvan gebruik wilt; maken is uw zaak. Ik heb geen onkel geloofsartikel willen verkondigen. Als sommige dingen voor u ongeloofwaardig zijn, leg ze terzijde. Wees getrouw aan Uzelf. Werk met uw eigen krachten en uw harmonieën. Besef uw beperkingen, Op deze manier zult u zich niet alleen bewust zijn van vele geestelijke invloeden, maar u zult uw bewustzijn in staat stellen de geestelijke invloeden tot een deel van uw persoonlijk leven te maken.

 

 

 

 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober