05-07-17

Dit is het geheim van alle leven en alle bestaan.

Dit is het geheim van alle leven en alle bestaan.

 

bestaan, leven, geheim,

 

Niet dat is waar wat men mij zegt of leert,

maar wat ik ben.

En zo ik leer om in alle dingen leven te zien,

leg ik mijn leven daarin.

12:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestaan, leven, geheim |  Facebook |

02-07-16

De man, die het geheime woord vond.

De man, die het geheime woord vond.

woord,geheim, mediteren, klank,oneindigheid, levenservaring,wijsheid,

 Het gaat hier niet over een jonge man met een zwaard en met vechtlust, maar over een oude wijsgeer. Zijn hoofd was kaal geworden met de jaren, omdat hij - zoals een boom in de herfst blad na blad laat vallen - haar na haar verloren had. Wat nog over bleef was een lange baard, die wat onverschillig in de wind flapperde, wanneer hij voor zijn hol zat te mediteren. Hij mediteerde goed en lang. En telkenmale wanneer hij mediteerde, vergat hij de hele wereld. Hij vergat alle dingen behalve de levende kracht. En ziet, uit die levende kracht werd in hem letter na letter gevormd, klank na klank geboren.

Op een dag fluisterde hij het woord, dat hij had geleerd, zachtjes voor zich heen. Een ster doofde een ogenblik haar licht en de aarde sidderde, alsof ze vragen wilde, wat de bezitter van dit machtwoord wilde zeggen. Toen was de wijze zeer blij. In vreugde zat hij voor zijn hut, zat hij voor zijn hol, mediteerde en dacht na over de grootheid, die in het scheppend woord gelegen was. Ongetwijfeld zou hij zijn ingegaan tot de hoogste werelden, wanneer er niet een leerling was geweest, die hij zeer lief had. En toen hij voelde, dat de stoffelijke krachten ten einde gingen en hij niet de lust had om met het wonderwoord zich nieuwe jeugd te verschaffen, riep hij deze leerling en zeide hem: “Ziet, ik heb het geheim van het leven ontdekt,” En hij fluisterde het woord. Maar de leerling begreep het niet.

De wijze stierf. Hij stierf verder dan alleen stoffelijk. Hij moest terugkeren op de wereld om opnieuw het woord te zoeken. Want door het uit te spreken had hij het verloren, terwijl hij het niemand had kunnen geven.

Zo gaat het met alle geheimen van het leven, vrienden. U moet niet denken, dat U Uw eigen levenservaring aan een ander kunt geven of Uw eigen wijsheid. Naarmate je verder komt, naarmate je hoger stijgt en meer begrijpt van de werkelijkheid, krijg je in je ook een groter begrip van God. Maar dat is jóuw begrip van God. Dat behoort alleen bij jou. Naarmate je meer de eenheid van de schepping begrijpt en zo de harmonie van de werkelijke Schepper in je eigen wezen kunt uitdrukken, bezit je meer macht over de schepping. Maar op het ogenblik dat je het woord spreken zou tot een ander, dat je het zou willen mededelen aan een ander, verbreek je de grote harmonie, die in je leeft en daarmede alle krachten, die je hebt bezeten. En zo heeft niemand iets. Noch degene aan wie je iets wilde geven, noch jezelf. Daarom is het een grote regel: Wie een geheim ontdekt, behoudt het voor zichzelf, opdat de geestelijke wijsheid, die uit het eigen ervaren voortkomt, verbonden blijve in het ik tot een harmonische band met de Oneindigheid. Maar dat houdt niet in, dat je anderen geen lering mag geven. Want je kunt een ander soms heel veel leren, zonder dat je eigenlijk precies weet hoe.

12:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woord, geheim, mediteren, klank, oneindigheid, levenservaring, wijsheid |  Facebook |

01-03-10

HARMONIE. Wie kan zeggen, hoe ?

HARMONIE.

 

 

Wie kan zeggen, hoe zich het licht der sterren mengt met het ruisen van de wind?

Wie kan vertellen, hoe het licht van de maan en de bleekblauwe schaduwwerking uit een wereld van onwerkelijkheid tezamen vormen een droom van werkelijke waarden, verborgen achter de dag?

Harmonie is het haast niet kenbaar samengaan van de roest onverwachte krachten en waarden. Het is een flits van een gedachte, samengaande met een herinnering, geboren misschien uit een onverschillige daad en voerende tot een gevoel, dat omgezet wordt in een eenheid met het Hoogste

Harmonie is het dromen. Het dromen, waarbij alle werkelijkheid en alle grenzen zijn weggevallen. Een eeuwig kabbelende en golvende zee, als een licht bewegende leder, spiegel, liggend onder een oneindige koepel, waarin geen ster en geen licht te zien is; en die toch oplicht uit zichzelf.

Waarbij golf tot golf gaat spreken en waar de hemel plotseling toch weer het licht van de zee in zich weerspiegelt en de zee het licht van de hemel in zich gaat dragen.

Hoe kan ik u de vreemde tegenstrijdigheden van harmonie verduidelijken?

Harmonie is een band. Een band, die je in jezelf aanvoelt en die op de juiste wijze wordt weergegeven. Want een harmonie is zo snel gestoord. Ze is soms als een blokkentoren, opgebouwd door een kind, wankelend en onevenwichtig en toch vol schoonheid. Maar een enkele onvoorzichtige stoot, een verkeerd gebalanceerd blok en alles valt ineen.

Harmonie is soms zo teer. Ze is het tere, onbegrepen geheim, dat in ons schuilgaat. Ze is het geheimzinnige, dat inhoud geeft aan het gehele bestaan; dat voor de sterren hun baan tekent en ons misschien doet dromen van meer dan sterren.

Wij willen harmonie zoeken, daarvan ben ik overtuigd. Maar wij kunnen die harmonie nooit zoeken met de rede. Want er bestaat geen enkel recept, waaruit de harmonie voortvloeit. Uiterlijkheden? Ja, uiterlijkheden kun je bepalen. Maar vorm het schoonste landschap dat ge wilt, kunt gij de wolken bevelen? Kunt ge tot de zon zeggen; schijn? Of tot de regen: verfris en val neer? Kunt ge de wind zeggen, hoe zacht hij moet blazen of hoe hard en uit welke richting?

Ge kunt van uw leven een park maken van onvergelijkelijke schoonheid, vol met lichtende daden, met bloeiende naastenliefde en vriendelijkheid. Maar indien gij meent, dat alles zich aan u moet aanpassen, waar blijft dan uw harmonie?

Harmonie is een samenwerking, een overgave, een versmelting, waarbij je toch jezelve blijft. Het is het neerschrijven van iets eeuwigs in begrippen, die je kunt voelen en, nooit kunt zeggen.

Harmonie is: In ons voor een kort ogenblik iets van de werkelijkheid vinden, waarin God leeft en wij in God leven, bewustzijn van Hem, zonder einde.

Harmonie is het einddoel van ons bestaan. En elke flits die wij daarvan mogen ondergaan, elke bewuste of onbewuste poging die ons tot grotere harmonie brengt, is een kostbaarheid. Het is de kracht, waaruit wij leven. Het is het besef, dat wij niet nutteloos en doelloos zijn. Het is het weten, dat onze eenzaamheid verdrijft en daarvoor in de plaats geeft een lichtende aanvaarding, die niet slechts is berusting.

Weten dat er harmonie bestaat en die soms voor een kort ogenblik in jezelf dragen als een lichtend baken van de eeuwigheid, dat is meestal s mensen lot. Maar wie het baken in zichzelf mag dragen, die weet waarheen de wegen voeren, die wordt getrokken tot het steeds fellere en steeds grotere licht, waaruit eens alle kleuren terugkrimpen tot het wit, het wit versmeltend met het duister. De luister van de eeuwige harmonie, het perfecte evenwicht: de grootse rechtvaardigheid, waaruit de goddelijke Liefde zich openbaart.

Wees harmonisch als je kunt en zoek harmonie; waar het je mogelijk is. Niet om daardoor krachtig te zijn of sterk, maar om voor een ogenblik te weten, waarheen je pad voert en een ogenblik te ervaren: Ziet, het, leven is zinrijk en goed. Want achter de sluier van onbegrip en disharmonie ligt reeds nu voor mij verborgen de volmaakte versmelting met alle dingen; waarin het geluk, de vreugde en de vrede samen versmelten tot een harmonisch geheel, waarvoor de mens geen woorden heeft.

 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

 

 

 

 

12-07-09

BEZWERING.

BEZWERING.

 

Bezweren.

Zweren is van eed afgeleid, een verklaring in de naam van God.

Zo is een bezwering in de naam van de hoogste kracht, het zen­den van een macht, het roepen van een macht, het binden van een macht om zo tot stand te brengen wat je voor jezelf als juist of begeerlijk hebt gedacht.

Een bezwering is een klank, een straling, een gedachte saamgebundeld met een beetje oneindigheid.

 

"Voorwaar, ik roep u, geest van licht, komt tot mij, want ik ken de naam, die geheim is gebleven.

Ik roep u en beveel u uit de naam, waarmee ik een ben, breng uw licht en geef uw kracht.

Ik bezweer u, dat gij uw nacht zult openbaren hier en nu en een ieder datgene zult geven waarmee hij sterk kan zijn, verdrijvende het leed en de pijn bij anderen en brengend licht waar duister­nis regeert.

En hebt ge dit volbracht zo dank ik u, o lichte macht.

Ga heen in de naam die gij kent, de naam waarmee ik een was, de maan van mijn God.”

 

Dat is een bezwering, een oproep, een bevel. Iets waarmee je speelt met krachten van het hoogste licht of van de hel, waarmee je probeert uit de totaliteit te filtreren, een klein stukje oneindigheid, een licht, een kracht, een macht of een gebeuren waaruit je wat kunt leren en waaruit je wat kunt zijn. Dat is een bezwering zoals ik die zie een soort onvoltooide melodie van geestelijke krachten, weergegeven in menselijk gebaar, in mense­lijk woord, in menselijk leven.

 

 -------------------------------------------------------------------------

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

12-06-08

KUNNEN WIJ ALLEMAAL AAN MAGIE DOEN ???

Kunnen wij allemaal aan magie doen?

  Elke mens doet in meer of mindere mate aan magie;. en elke mens kan leren dit steeds meer bewust te doen. Die mens moet dat doen van uit zichzelf; uit zijn eigen weten, zijn eigen behoeven, zijn eigen erkennen. Hij moet daarbij zeker ook letten op gevolgen en resultaten. Een magie, dij geen resultaten brengt, is geen werkelijke magie maar zelfbegoocheling, zelfbedrog. Als ik u een schitterende magische spreuk citeer en u blijft die elke dag herhalen, maar er gebeurt nooit iets, dan is die spreuk voor u niets waard.

 

Magie is een oorzaak‑en‑gevolg‑werking. In de magie moeten wij ontdekken ‑al gaat het soms nog langzamer dan we hadden gehoopt ‑ dat hetgeen wij doen door onze instelling, onze harmonie, onze wijze van benadering resultaat heeft. liet is het resultaat dat wij vinden, dat even belangrijk is als de instelling en de actie. Daarom kan naar mijn idee een mens alleen maar de raad krijgen van iemand, die over magie verantwoord wil spreken.

  

Probeer, doe het eenvoudig, doe het ingewikkeld, zoals u bent of denkt, maar zoek eerst voor uzelf een zekere harmonie. Er moet een spanning in zitten. Er moet een beleving, een emotie zijn. Er moet een begrip achter zitten en een willen. Zoek dan de vorm, die u wilt. Experimenteer ermee en zie, of zij gevolgen heeft. Brengt zij resultaten, ga dan voort. Brengt zij geen resultaten, onderbreek totdat er resultaat is bereikt. En komt er geen resultaat, laat dan de zaak na een herhaalde proefneming desnoods rusten. Herhaal nooit oen magisch experiment of een magische bezwering of oen magische handelwijze op precies gelijke wijze, tenzij vaststaat, welke resultaten daaruit zijn voortgekomen en u deze zelfde resultaten wederom begeert.

  Meen niet, dat magie u in strijd brengt met God of met de krachten der natuur. Het is hoogstens uw eigen instelling, die dit kan doen; niet het gebruik maken van deze nog niet erkende wetten en wetenschap.

Meen niet, dat u in de magie gebonden bent aan datgene, wat de ouderen hebben gedaan. U bent volledig vrij om uw eigen wegen te gaan. Maak gebruik van de ervaring der ouden, voor zover ze voor u aanvaardbaar en logisch is, voor zover ze behoort bij uw wezen en denken.

  Dring niemand magie en magische begrippen op. U zult er toch nooit in slagen. Zoek eerst de harmonie van bestreving en van werking, voordat u overgaat tot een gezamenlijk magisch werken en streven, een gezamenlijk magisch ritueel.

Streef naar zelferkenning, want elke mens is in staat te werken met de krachten en de wetten der magie. Maar slechts de mens, die zichzelf redelijk kent en enig begrip heeft van zijn eigen verlangens, wezen, inhoud, behoeften, zijn vrezen en eigenschappen, zal in staat zijn het "ik" op jen zodanige wijze bewust te richten, dat hij magisch een maximaal resultaat behaalt.

  

Vrees niet, als uw magie u in contact brengt met dingen, die u niet begrijpt. Indien u zich afsluit daarvoor en terugkeert tot de werkelijkheid: zo ben ik, dit ben ik, ik ben onaantastbaar, dan zult u dit zijn. Laat u nooit door angst of door een te grote en onbeheerste begeerte lei­den. Wanneer deze elementen optreden, zult u het slachtoffer kunnen wor­den van de krachten, die u oproept. Maar zolang u beheerst, zonder angst en zonder een begeren dat verder kan worden gelokt dan een gesteld en niet al te zelfzuchtig doel, magie bedrijft, zult u steeds meer resultaten zien.

  Leer niet slechts de wereld rond u kennen, maar leer te werken met deze magie, die u in contact brengt met een andere werkelijkheid dan de uwe. Een werkelijkheid die groter is en meer omvat, Een werkelijkheid, waar­uit u soms mogelijkheden te voorschijn kunt brengen, die voor uw eigen we­reld onbegrijpelijk zijn. 

Wees geen dwazen, die uitroepen. "Wij hebben het middel gevonden om de wereld te redden.'" Want de wereld zal u liever vernietigen, dan op zo'n wijze te worden gered.

  

Neen, elk streven, elk erkennen, dat u in uzelf hebt gevonden, be­waar dat in uzelf en deel het slechts mee aan diegenen, van wie u zeker weet, dat zij in bestreving en denken met u harmonisch zijn, opdat u in het gedeelde geheim dan gezamenlijk ook magisch kunt werken.

  

Ik hoop, dat deze uiteenzetting  heeft bijgedragen tot begrip voor de waarde van de magie en van de mogelijkheid om, de magie te gebruiken. Ik hoop ook, dat het nog iets verder gaat: dat u leert voor uzelf in be­scheiden mate gebruik te maken van deze magie, van haar werking en haar mogelijkheden.

  

Mijn innigste hoop is, dat u daarin slagend u steeds meer onafhanke­lijk zult maken van uiterlijke schijn en schijnbegrippen en steeds meer zult streven naar een grotere werkelijkheid en een grotere beheersing in een steeds intenser contact met alle werelden en sferen, die nu voor uw be­gripsvermogen zo vaak nog gesloten blijven.

      

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

   

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

      

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

    

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

   

12-01-08

ONSTERFELIJKHEID.

  

ONSTERFELIJKHEID.

   Is er een dood? Ik moet wel sterven, maar leef toch in het sterven voort en maak van leven weer na leven in's levens wereld een akkoord, dat weergeeft de onsterfelijkheid.      Maar – strikt gebonden aan de tijd - moet ik te vaak het leven derven, zoals ik het ken en het begeer.     En ik vind mijzelf ook zonder wensen in andere wereld aarzelend weer.     Wat is dan leven?     Is het 'n wereld, waarin het "ik" steeds voort bestaat en zonder grenzen alle tijden in eigen weten achterlaat?    Of is het leven innerlijk weten?     Bewustzijn, dat niet door levensgrens of wereld wordt gebonden? Dat niet beperkt is tot de mens? Dat draagt de kennis van de zonden en deugden door de eeuwigheid, totdat het als volmaakte uiting in zich erkent:   onsterfelijkheid?Bewustzijn, uit het licht geboren, in duizend vormen vaak beleefd, dat is het "ik", dat door de tijden tot het punt van uitgang streeft.    Gods kracht is eeuwig zonder grenzen.   En wat eens daaruit nauw ontsproot, keert terug daarin om niet te kennen meer grens van wereld, schijn van dood.

Zo heeft de ervaring van het leven U tot Uw God terug geleid.

Kent gij het doel van alle streven.    Kent gij 't geheim van al 't bestaan: Onsterfelijkheid, waarin gij samen met Uw Schepper zult bestaan.

   Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's:  

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

13:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schepper, geheim, doel, god, sterven, onsterfelijkheid, leven, mens, bewustzijn, wereld, dood |  Facebook |