03-11-15

ZIEL.

ZIEL.

 

ziel, kanon,bron, geest, leven, kracht, bewustzijn,

 

Een wonderlijk woord ziel. Een kanon heeft een ziel, maar de ziel van een kanon is niets. Een mens heeft een ziel. Die ziel is datgene wat zich verbergt als een schijnbaar niets in de geest en in de stof. Soms zie je een mens en is dit een arme ziel. Dan heb je het echter niet over het feit dat hij een ziel heeft, maar over het feit dat hij zielig is.

Als we dus denken over ziel, dat hebben we het in wezen over iets waarvan we niet weten hoe het bestaat en hoe het is. Het is een niet-aanwezigheid op ons eigen niveau, die gelijktijdig bepalend is voor onze functie mogelijkheid op dit niveau. Wat dat betreft lijken wij dus een beetje op een kanon. Niet dat ik zeg, dat u het bent natuurlijk.

Als ik probeer de ziel een ogenblik te beschouwen, dan zou ik stellen; De bron van de kracht waaruit wij leven en werken moeten wij niet proberen te omschrijven. Dit ligt buiten onze middelen en mogelijkheden. Wij kunnen door onze geest voortdurend op harmonie af te stemmen echter een zo groot mogelijke kracht verkrijgen uit deze voor ons niet kenbare kracht bron. Door deze kracht dan te gebruiken om steeds bewuster te leven en vanuit ons wezen en denken juister te handelen zullen wij die ervaringen bereiken waardoor misschien eens in de geest voor ons het wezen van de ziel meer kenbaar en aanvaardbaar wordt.

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziel, kanon, bron, geest, leven, kracht, bewustzijn |  Facebook |

11-10-15

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT,kennis,interpretatie, bewustwording, probleem, leven, harmonie, begrenzing,bevrijding,

De overdracht wordt volledig door de herhaling. Als ik iets ben, iets zeg of iets doe en ik doe het één keer, dan is het misschien in zijn bete­kenis wel zeer intens, maar in zijn mogelijkheid tot besef en ontleding zeer begrenst.  Juist als de herhaling optreedt, worden steeds meer de details, de schijnbare bijkomstigheden kenbaar die het geheel in feite toch bepalen.

Als ik lering wil overdragen, dan kan ik natuurlijk volstaan met een­maal feiten te noemen, maar het resultaat zal praktisch nihil zijn. Als er punten zijn die belangrijk worden, dan moet ik in herhaling treden. Door steeds weer hetzelfde helemaal gelijk of in parafrasering naar voren te brengen kan ik bepaalde begrippen zo erin hameren. Maar dat betekent, dat ze tot een permanente kennis zijn geworden. Ik heb kennis overgedragen, niet alleen door haar te verkondigen, maar door ze in voortdurende herha­ling vast te leggen in het besef van de ander. Vanaf dat ogenblik heeft, hij daar zelf de beschikking over en kan dus gemakkelijker uit zijn geheugen, zijn herinnering putten. Hij is niet geconditioneerd al zou je dat soms den­ken, maar hij kan juist uit dit bestaande begrip zijn persoonlijke interpre­tatie en de beleving ervan ontwikkelen. Herhaling is eigenlijk de basis van de gehele bewustwording.

God heeft ons geschapen, althans dat denken wij. Maar wij leven vele ma­len. Elk leven is ergens weer een herhaling van het vorige, want de mense­lijke waarden veranderen niet zoveel. Wat wij ermee doen kan veranderen, de basis blijft gelijk. Door die voortdurende herhaling worden wij zo bewust dat we geen stoffelijke vormen meer nodig hebben om harmonieën te bereiken met datgene wat wij nog niet kennen. En zo worden we bewust.

De overdracht wordt eerst mogelijk, indien er een basis daarvoor aan­wezig is. De herhaling schept de basis. Als wij innerlijk bezig zijn met pro­blemen, kunnen wij die natuurlijk eindeloos herhalen en loopt het meestal ver­keerd. Wij worden monomaan. Wij zien de oplossing niet meer, omdat we het probleem herhalen. Maar als we het probleem oplossen, dan blijkt vaak dat die oplossing op zichzelf niet juist is. Dan benaderen we opnieuw het probleem en onze volgende oplossing houdt mede de overweging in die tot de eerste op­lossing heeft geleid. De oplossing wordt juister. Zo zouden we misschien twintigmaal eenzelfde probleem moeten benaderen. Onze oplossing daarvoor zal op den duur volkomen juist zijn en daarmee een wezenlijk probleem opheffen. Dit nu is de gehele bewustwording het uit de voortdurende herhaling. van de gebeurtenissen, de feiten, de emoties, de levens, het gaan zelfs door sfe­ren van licht en duister komen tot een punt waarbij ons begrip omtrent ons­zelf voldoende is om daaruit een harmonie te verwerven met al het zijnde dat wij ooit zullen kunnen beseffen.

Herhaling is dus een vorm van volledige overdracht van waarden. En een volledige overdracht van waarden is de basis voor een werkelijke be­wustwording, terwijl de bewustwording op zich de bevrijding is van alle begren­zing en de mogelijkheid bevat om een harmonie ook bewust te beleven met al datgene wat voor ons maar kenbaar is.

27-09-15

BEN IK WIE IK ZIE?

BEN IK WIE IK ZIE?

totaliteit, weerkaatsing, werkelijkheid, leven,

Ben ik wat ik zie? Wat zie ik? Ik besef mijzelf niet. Drie werelden weerkaatsen zich en spiegelen wat ik ben, wat ik niet erken, omdat ik toch mijzelf ben.

Ik zoek mijzelf. En in dat wat zich voor mij weerkaatst uit het zijnde, uit het leven, komt ten langen laatste een beeld, dat ik kan erkennen en aanvaarden als iets wat ik ook ben, ofschoon ik nog de totaliteit van eigen leven niet erken en niet kan omschrijven.

Dit is mijn werkelijkheid. Zo word ik door het zoeken in stilte voort­geleid, totdat ik beeldverwerpend de werkelijkheid besef. En zo mijzelf geef aan al wat mij omringt, al wat in mij toch weerklinkt en in die een­heid pas erken hoezeer ik als een deel van al toch ook mijzelf blijf.

12:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: totaliteit, weerkaatsing, werkelijkheid, leven |  Facebook |

26-09-15

AANDACHTIG LEVEN.

AANDACHTIG LEVEN.

 

AANDACHTIG LEVEN,noden, leven, Al,zonder schuld, schijn,

 

Leven is bestaan, is zijn. Maar als een zijn niet door het beseffen tot beleven wordt gemaakt, wat blijft je van het zijn? Maar wie aandach­tig leeft, die in alle dingen steeds weer zoekt naar wat hij zelf is en wat de wereld wel kan zijn, die boekt de resultaten van de pijn, van zoeken en streven, want in het hele leven wordt steeds het zijn gevuld door beter zien en meer begrijpen.

En met oneindig groot geduld leer je zelfs aanvaarden dat noden, die soms schijnbaar nijpen, slechts deel van leven zijn.

Ja, wie aandachtig leeft, hij geeft het leven waarde door zijn be­seffen. En de groei van al wat in hem leeft, weeft een wereld om hem heen waarin hij langzaam leert verstaan hoe achter schijn en achter ranken van de onwerkelijkheid het ene ware zich verschuilt en langzaam zich onthult totdat je in beseffen van eigen zijn, zonder schuld, het zijnde zelf als zijn aanvaardt.

En dan in het kennen van het Al erkent het ik, dat als een deel zichzelf vervullen zal, door deel zijn van het Al.

17:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandachtig leven, noden, leven, al, zonder schuld, schijn |  Facebook |

20-09-15

BEGIN.

BEGIN.

 

einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven,

 

Het begin is het, einde en het einde is het begin. Want wie weet waar het begin ligt? Wie weet of het begin niet het einde was en of dat wat wij het einde noemen in feite niet het begin was?

Wij kunnen alleen oordelen aan de hand van datgene wat wij weten. Ons weten is slechts de weergave van ons onvermogen om het geheel aan te voelen. Daardoor kunnen wij een begin stellen en een einde. Maar dat is vooruiterlijkheden en omstandigheden, niet voor de feiten en de werkelijkheid.

Wij denken in tijd waarin de ontwikkelingen van begin tot einde zich afspelen. Maar de werkelijkheid is tijdloos.

Begin en einde zijn een en hetzelfde, zijn een en dezelfde kwali­teit. Al wat daartussen ligt is niets anders dan de weergave van de eigenschappen, die in begin en einde tegenwoordig zijn. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn, als we begin en einde gebruiken in een andere dan menselijke zin.

 

Wanneer we de dood bereiken, worden we geboren in een leven. En als wij in dit leven niet verder kunnen gaan en sterven, dan worden we geboren op aarde waar we eens zijn gestorven. Tot het ogenblik, dat wij in staat zijn leven en sterven als een eenheid te beleven. En dan heb­ben we de eeuwigheid.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven |  Facebook |

17-09-15

Hoe leven?

Hoe leven?

 

Hoe u zelf leeft, moet u zelf weten.    

Hoe een ander leeft moet die ander weten.

Zolang u die ander niet belemmert en

die ander u niet belet uzelf te zijn,

moet u het aanvaarden.

Het gaat er niet om hoe die ander denkt of gelooft.

Het gaat erom hoe die ander is.

Dat is de enige factor die van belang kan zijn

in het bepalen van de relatie tussen u en een ander.

Niet alleen op persoonlijke basis,

maar net zo goed op sociale,

op zakelijke basis of hoe dan ook.

Besef dit.

U kunt niet uitgaan van een wereld met een bepaalde norm.

U kunt alleen uitgaan van uzelf met de daarin levende norm

die u probeert waar te maken en de erkenning

dat anderen hun eigen normen kunnen hebben

en ook het recht daarop hebben.

16:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, weten, aanvaarden, geloven, erkenning |  Facebook |

10-09-15

DENKEN.

Denken.

Denken moet menselijk gezien gebaseerd zijn op feiten.

Wij kennen het intuïtieve denken.

Wij kennen het mystieke denken.

Wij kennen het filosofische denken, maar ze zijn slechts op onszelf van toepassing.

Het feitelijke denken (dat is niet eens altijd helemaal logisch) is echter van toepassing op onze directe relatie met de wereld waarin wij leven en daardoor op alle mogelijkheden die wij in de we­reld vinden en de ontwikkelingen die vanuit die wereld voor ons mogelijk worden.

09-09-15

LEVEN.

LEVEN.

 

leven, bestaan, wereld, bewustzijn, kracht,bewuster leven, waarheid, werkelijkheid,

 

Ik besta. Ik leef. Ik denk. Zonder dit bestaan zou niets van waarde zijn, niets betekenis hebben. Zonder dit te beseffen van het leven zelf zal er geen gisteren en geen morgen kunnen zijn. Daarom ben ik blij dat ik leef. Maar ik ben niet alleen in het leven. Ik ben deel van het levende. Ik ben verbonden met alle werkelijkheden om mij heen die in zich leven zoals ik leef in mijzelf.

Zo zoek ik zelf voortdurend banden te vinden met elke wereld en elke kracht die om mij heen is, opdat ik intenser en bewuster moge leven in een besef van al het levende.

Wat ik ben is niet belangrijk. Wat ik doe is bijkomstig. Maar het leven dat ik besef en mijn gevoelde en beleefde relatie met het levende is voor mij het onvergankelijke dat voor mij altijd zal bestaan. Het is het enige dat niet te gronde, kan gaan. Daarom en daarom alleen wil ik mij bewust zijn van het feit dat ik nu leef. Ik wil mij bewust zijn van het feit dat ik nu met alle levende krachten, met alle leven waar en hoe dan ook verbonden ben.

Wij moeten beseffen, dat er geen mogelijkheid is die ik besef, die niet verbonden met mij kan uitkristalliseren. Ik wil beseffen, dat ik door te leven alle mogelijkheden van het leven in mij bevat en vanuit mij kan waarmaken.

Ik leef. Ik ben deel van het levende. Ik besef het leven. En dus besef ik de mogelijkheden van het levende. Laat mij dan de besefte mogelijkheden van het levende nemen, opdat mijn leven steeds meer het geheel weergeeft, steeds sterker de kracht weergeeft waaruit ik ben geboren, waaruit ik besta, waarin ik misschien eens zal opgaan.

Ik, de levende, aanvaard het totaal van het leven. Ik, deel van de kracht, aanvaard het geheel van de kracht. Ik, verbonden in mijn beperktheid met het onbeperkte, aanvaard de onbeperktheid van alle krachten en waarden die in mij werken. Zo zeg ik Ik, die leef, dankbaar voor dit leven ondanks alles, ik grijp naar de kracht van het levende, opdat wat ik ben als deel van het geheel eens zal worden uitgedrukt in een volledigheid die ik mij nu zelfs nog niet kan voorstellen.

Dit is waar in essentie. Het is niet waar in menselijke mogelijkheid. Maar als je zo kunt denken en dit kunt voelen als een waarheid, dan heb je toch één stap gedaan op de weg naar een bewuster beleven juist van die werkelijkheid waarover ik heb gesproken de werkelijkheid van het leven.

10:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bestaan, wereld, bewustzijn, kracht, bewuster leven, waarheid, werkelijkheid |  Facebook |

26-08-15

VERTR0UWEN.

VERTR0UWEN.

VERTR0UWEN,medemens, leven, wereld, beleving, liefhebben,

Vertrouwen is een aanvaarden dat niet vraagt. Vertrouwen is niet, zoals men vaak denkt; aannemen dat een ander zich aan voorwaarden houdt. Vertrouwen is een aanvaarden van het wezen van de ander in de overtuiging dat daardoor geen verkeerde dingen kunnen gebeuren.

Wanneer wij op God vertrouwen, dan moeten we ook vertrouwen dat, wanneer wij in de moeilijkheden zitten, wij eruit komen. Wanneer wij op een medemens vertrouwen, dan moeten wij vertrouwen dat die mens volgens zijn aard zal handelen, niet dat hij bepaalde dingen zal doen, want dan hebben wij het mis.

Vertrouwen is onze eigen benadering van het leven, van de wereld, van de kosmos. Daarom is vertrouwen belangrijk. Niet omdat een ander te vertrouwen is, want dat weet u niet, maar omdat het vertrouwen dat u heeft op zichzelf een beleving en een aanvaarding mogelijk maakt van de kosmos waardoor zin volle betekenis voor u steeds weer op een positieve manier tot uiting komt.

Houdt u niet bezig met een beschaamd vertrouwen, want uw vertrouwen kan niet werkelijk beschaamd worden. Slechts uw dromen kunnen beschaamd worden, niet uw vertrouwen.

Vertrouw op uzelf, want u bent deel van een goddelijk geheel. U kunt daaraan niet ontkomen. Waarom zoudt u zich dan druk bezighouden met anderen?

Vertrouw op uzelf en vertrouw op uw God. Als u het leven lief kunt hebben, dan kun u ook aannemen dat de kracht waaruit u voortkomt u en het leven zal liefhebben. Want de grootste krachten kunnen niet minder zijn dan de kleine. Daarom zou ik zeggen.

Vertrouw op uzelf. Vertrouw op de kracht die in u leeft. Vertrouw, dat de wereld zinvol is. Vertrouw, dat het leven meer is dan wat u toevallig weet.

Als u dit vertrouwen gebruikt om de volheid van een bestaan beter te ervaren, dan zult u weten dat vertrouwen de eerste stap is naar beseffen.

Het vertrouwen, dat wordt beschaamd, komt voort uit een vertrouwen dat volgens het eigen besef ten onrechte is gegeven. Dus, begin bij uzelf, dan komt de rest vanzelf.

14:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertr0uwen, medemens, leven, wereld, beleving, liefhebben |  Facebook |

23-08-15

BARMHARTIGHEID.

 

BARMHARTIGHEID.

BARMHARTIGHEID,disharmonie,kracht,vreugde,leven, dood, zelfvertrouwen,begrip,

 

Helaas wordt door velen barmhartigheid gezien als zachtheid. Barmhartigheid kan zijn iemand doden omdat het leven te veel pijn brengt. Barmhartigheid kan zijn: aan de ellende van een ander voorbijgaan omdat je hulp nog kwetsender zou zijn dan de toestand zoals ze is. Om waarlijk barmhartig te zijn moet men begrip hebben voor de ander en voor de noden van de ander. Niemand, die disharmonisch is met zijn omgeving of met degene die hij ontmoet, kan werkelijk barmhartig zijn. Misschien kunnen wij barmhartigheid het best omschrijven in de ter­men van een Schepper, die hemel en aarde in stand houdt, die de mensen voortdurend bezielt. Hij zou u een ideale wereld kunnen geven en u ook tot slaven kunnen maken. Hij zou uw lijden kunnen opheffen en de gevolgen van uw dwaasheden ongedaan kunnen maken, maar hij is te barmhartig om dit te doen. Want u weet dat de geest die in de materie worstelt, de kracht die zichzelf voortdurend zoekt waar te maken en te vinden in wereld en sferen op den duur de persoonlijke, de eigen vreugde van de ontdekking van het heelal en de eenwording daarmee zal ervaren.

 

Door het weinige aan zorgen en pijn weg te nemen, door dingen als de dood terzijde te stellen ‑ wat de Schepper mogelijk zou kunnen doen zou God gelijktijdig de vervulling van het leven wegnemen.

 

Wie barmhartig is moet begrijpen, dat een ieder het recht heeft op zijn eigen problemen, zijn eigen zorgen, zijn eigen worsteling en zijn eigen noden. Dat je die mens moet helpen daar waar hij zichzelf niet meer kan helpen, maar dat je hem bovenal het recht moet toekennen om zelf te worstelen en te strijden.

 

Dit is de ware barmhartigheid.

 

U bent het er misschien niet mee eens. Ik heb de barmhartigheid in uw ogen waarschijnlijk tamelijk onbarmhartig behandeld, maar als u erover nadenkt, zult u het met mij eens zijn. Niemand kan uw problemen, uw zorgen en uw pijnen wegnemen zonder u alle vrijheid en persoonlijkheid te ontnemen. Als u daarover nadenkt, heb ik misschien toch wel gelijk.

 

Ik hoop, dat hetgeen u heeft gehoord, voor u een wereldbeeld mogelijk maakt, dat u ook in uw eigen leven een klein beetje meer zelfvertrouwen geeft, een beetje meer begrip voor het onvermijdelijke en daardoor ook het vermogen om juist daar in te grijpen waar u zelf iets kunt doen en kunt zijn.

 

12:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barmhartigheid, disharmonie, kracht, vreugde, leven, dood, zelfvertrouwen, begrip |  Facebook |