26-09-15

AANDACHTIG LEVEN.

AANDACHTIG LEVEN.

 

AANDACHTIG LEVEN,noden, leven, Al,zonder schuld, schijn,

 

Leven is bestaan, is zijn. Maar als een zijn niet door het beseffen tot beleven wordt gemaakt, wat blijft je van het zijn? Maar wie aandach­tig leeft, die in alle dingen steeds weer zoekt naar wat hij zelf is en wat de wereld wel kan zijn, die boekt de resultaten van de pijn, van zoeken en streven, want in het hele leven wordt steeds het zijn gevuld door beter zien en meer begrijpen.

En met oneindig groot geduld leer je zelfs aanvaarden dat noden, die soms schijnbaar nijpen, slechts deel van leven zijn.

Ja, wie aandachtig leeft, hij geeft het leven waarde door zijn be­seffen. En de groei van al wat in hem leeft, weeft een wereld om hem heen waarin hij langzaam leert verstaan hoe achter schijn en achter ranken van de onwerkelijkheid het ene ware zich verschuilt en langzaam zich onthult totdat je in beseffen van eigen zijn, zonder schuld, het zijnde zelf als zijn aanvaardt.

En dan in het kennen van het Al erkent het ik, dat als een deel zichzelf vervullen zal, door deel zijn van het Al.

17:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandachtig leven, noden, leven, al, zonder schuld, schijn |  Facebook |

20-09-15

BEGIN.

BEGIN.

 

einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven,

 

Het begin is het, einde en het einde is het begin. Want wie weet waar het begin ligt? Wie weet of het begin niet het einde was en of dat wat wij het einde noemen in feite niet het begin was?

Wij kunnen alleen oordelen aan de hand van datgene wat wij weten. Ons weten is slechts de weergave van ons onvermogen om het geheel aan te voelen. Daardoor kunnen wij een begin stellen en een einde. Maar dat is vooruiterlijkheden en omstandigheden, niet voor de feiten en de werkelijkheid.

Wij denken in tijd waarin de ontwikkelingen van begin tot einde zich afspelen. Maar de werkelijkheid is tijdloos.

Begin en einde zijn een en hetzelfde, zijn een en dezelfde kwali­teit. Al wat daartussen ligt is niets anders dan de weergave van de eigenschappen, die in begin en einde tegenwoordig zijn. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn, als we begin en einde gebruiken in een andere dan menselijke zin.

 

Wanneer we de dood bereiken, worden we geboren in een leven. En als wij in dit leven niet verder kunnen gaan en sterven, dan worden we geboren op aarde waar we eens zijn gestorven. Tot het ogenblik, dat wij in staat zijn leven en sterven als een eenheid te beleven. En dan heb­ben we de eeuwigheid.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: einde, begin, dood, leven, sterven, geboren, eenheid, beleven |  Facebook |

17-09-15

Hoe leven?

Hoe leven?

 

Hoe u zelf leeft, moet u zelf weten.    

Hoe een ander leeft moet die ander weten.

Zolang u die ander niet belemmert en

die ander u niet belet uzelf te zijn,

moet u het aanvaarden.

Het gaat er niet om hoe die ander denkt of gelooft.

Het gaat erom hoe die ander is.

Dat is de enige factor die van belang kan zijn

in het bepalen van de relatie tussen u en een ander.

Niet alleen op persoonlijke basis,

maar net zo goed op sociale,

op zakelijke basis of hoe dan ook.

Besef dit.

U kunt niet uitgaan van een wereld met een bepaalde norm.

U kunt alleen uitgaan van uzelf met de daarin levende norm

die u probeert waar te maken en de erkenning

dat anderen hun eigen normen kunnen hebben

en ook het recht daarop hebben.

16:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, weten, aanvaarden, geloven, erkenning |  Facebook |

10-09-15

DENKEN.

Denken.

Denken moet menselijk gezien gebaseerd zijn op feiten.

Wij kennen het intuïtieve denken.

Wij kennen het mystieke denken.

Wij kennen het filosofische denken, maar ze zijn slechts op onszelf van toepassing.

Het feitelijke denken (dat is niet eens altijd helemaal logisch) is echter van toepassing op onze directe relatie met de wereld waarin wij leven en daardoor op alle mogelijkheden die wij in de we­reld vinden en de ontwikkelingen die vanuit die wereld voor ons mogelijk worden.

09-09-15

LEVEN.

LEVEN.

 

leven, bestaan, wereld, bewustzijn, kracht,bewuster leven, waarheid, werkelijkheid,

 

Ik besta. Ik leef. Ik denk. Zonder dit bestaan zou niets van waarde zijn, niets betekenis hebben. Zonder dit te beseffen van het leven zelf zal er geen gisteren en geen morgen kunnen zijn. Daarom ben ik blij dat ik leef. Maar ik ben niet alleen in het leven. Ik ben deel van het levende. Ik ben verbonden met alle werkelijkheden om mij heen die in zich leven zoals ik leef in mijzelf.

Zo zoek ik zelf voortdurend banden te vinden met elke wereld en elke kracht die om mij heen is, opdat ik intenser en bewuster moge leven in een besef van al het levende.

Wat ik ben is niet belangrijk. Wat ik doe is bijkomstig. Maar het leven dat ik besef en mijn gevoelde en beleefde relatie met het levende is voor mij het onvergankelijke dat voor mij altijd zal bestaan. Het is het enige dat niet te gronde, kan gaan. Daarom en daarom alleen wil ik mij bewust zijn van het feit dat ik nu leef. Ik wil mij bewust zijn van het feit dat ik nu met alle levende krachten, met alle leven waar en hoe dan ook verbonden ben.

Wij moeten beseffen, dat er geen mogelijkheid is die ik besef, die niet verbonden met mij kan uitkristalliseren. Ik wil beseffen, dat ik door te leven alle mogelijkheden van het leven in mij bevat en vanuit mij kan waarmaken.

Ik leef. Ik ben deel van het levende. Ik besef het leven. En dus besef ik de mogelijkheden van het levende. Laat mij dan de besefte mogelijkheden van het levende nemen, opdat mijn leven steeds meer het geheel weergeeft, steeds sterker de kracht weergeeft waaruit ik ben geboren, waaruit ik besta, waarin ik misschien eens zal opgaan.

Ik, de levende, aanvaard het totaal van het leven. Ik, deel van de kracht, aanvaard het geheel van de kracht. Ik, verbonden in mijn beperktheid met het onbeperkte, aanvaard de onbeperktheid van alle krachten en waarden die in mij werken. Zo zeg ik Ik, die leef, dankbaar voor dit leven ondanks alles, ik grijp naar de kracht van het levende, opdat wat ik ben als deel van het geheel eens zal worden uitgedrukt in een volledigheid die ik mij nu zelfs nog niet kan voorstellen.

Dit is waar in essentie. Het is niet waar in menselijke mogelijkheid. Maar als je zo kunt denken en dit kunt voelen als een waarheid, dan heb je toch één stap gedaan op de weg naar een bewuster beleven juist van die werkelijkheid waarover ik heb gesproken de werkelijkheid van het leven.

10:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bestaan, wereld, bewustzijn, kracht, bewuster leven, waarheid, werkelijkheid |  Facebook |

26-08-15

VERTR0UWEN.

VERTR0UWEN.

VERTR0UWEN,medemens, leven, wereld, beleving, liefhebben,

Vertrouwen is een aanvaarden dat niet vraagt. Vertrouwen is niet, zoals men vaak denkt; aannemen dat een ander zich aan voorwaarden houdt. Vertrouwen is een aanvaarden van het wezen van de ander in de overtuiging dat daardoor geen verkeerde dingen kunnen gebeuren.

Wanneer wij op God vertrouwen, dan moeten we ook vertrouwen dat, wanneer wij in de moeilijkheden zitten, wij eruit komen. Wanneer wij op een medemens vertrouwen, dan moeten wij vertrouwen dat die mens volgens zijn aard zal handelen, niet dat hij bepaalde dingen zal doen, want dan hebben wij het mis.

Vertrouwen is onze eigen benadering van het leven, van de wereld, van de kosmos. Daarom is vertrouwen belangrijk. Niet omdat een ander te vertrouwen is, want dat weet u niet, maar omdat het vertrouwen dat u heeft op zichzelf een beleving en een aanvaarding mogelijk maakt van de kosmos waardoor zin volle betekenis voor u steeds weer op een positieve manier tot uiting komt.

Houdt u niet bezig met een beschaamd vertrouwen, want uw vertrouwen kan niet werkelijk beschaamd worden. Slechts uw dromen kunnen beschaamd worden, niet uw vertrouwen.

Vertrouw op uzelf, want u bent deel van een goddelijk geheel. U kunt daaraan niet ontkomen. Waarom zoudt u zich dan druk bezighouden met anderen?

Vertrouw op uzelf en vertrouw op uw God. Als u het leven lief kunt hebben, dan kun u ook aannemen dat de kracht waaruit u voortkomt u en het leven zal liefhebben. Want de grootste krachten kunnen niet minder zijn dan de kleine. Daarom zou ik zeggen.

Vertrouw op uzelf. Vertrouw op de kracht die in u leeft. Vertrouw, dat de wereld zinvol is. Vertrouw, dat het leven meer is dan wat u toevallig weet.

Als u dit vertrouwen gebruikt om de volheid van een bestaan beter te ervaren, dan zult u weten dat vertrouwen de eerste stap is naar beseffen.

Het vertrouwen, dat wordt beschaamd, komt voort uit een vertrouwen dat volgens het eigen besef ten onrechte is gegeven. Dus, begin bij uzelf, dan komt de rest vanzelf.

14:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertr0uwen, medemens, leven, wereld, beleving, liefhebben |  Facebook |

23-08-15

BARMHARTIGHEID.

 

BARMHARTIGHEID.

BARMHARTIGHEID,disharmonie,kracht,vreugde,leven, dood, zelfvertrouwen,begrip,

 

Helaas wordt door velen barmhartigheid gezien als zachtheid. Barmhartigheid kan zijn iemand doden omdat het leven te veel pijn brengt. Barmhartigheid kan zijn: aan de ellende van een ander voorbijgaan omdat je hulp nog kwetsender zou zijn dan de toestand zoals ze is. Om waarlijk barmhartig te zijn moet men begrip hebben voor de ander en voor de noden van de ander. Niemand, die disharmonisch is met zijn omgeving of met degene die hij ontmoet, kan werkelijk barmhartig zijn. Misschien kunnen wij barmhartigheid het best omschrijven in de ter­men van een Schepper, die hemel en aarde in stand houdt, die de mensen voortdurend bezielt. Hij zou u een ideale wereld kunnen geven en u ook tot slaven kunnen maken. Hij zou uw lijden kunnen opheffen en de gevolgen van uw dwaasheden ongedaan kunnen maken, maar hij is te barmhartig om dit te doen. Want u weet dat de geest die in de materie worstelt, de kracht die zichzelf voortdurend zoekt waar te maken en te vinden in wereld en sferen op den duur de persoonlijke, de eigen vreugde van de ontdekking van het heelal en de eenwording daarmee zal ervaren.

 

Door het weinige aan zorgen en pijn weg te nemen, door dingen als de dood terzijde te stellen ‑ wat de Schepper mogelijk zou kunnen doen zou God gelijktijdig de vervulling van het leven wegnemen.

 

Wie barmhartig is moet begrijpen, dat een ieder het recht heeft op zijn eigen problemen, zijn eigen zorgen, zijn eigen worsteling en zijn eigen noden. Dat je die mens moet helpen daar waar hij zichzelf niet meer kan helpen, maar dat je hem bovenal het recht moet toekennen om zelf te worstelen en te strijden.

 

Dit is de ware barmhartigheid.

 

U bent het er misschien niet mee eens. Ik heb de barmhartigheid in uw ogen waarschijnlijk tamelijk onbarmhartig behandeld, maar als u erover nadenkt, zult u het met mij eens zijn. Niemand kan uw problemen, uw zorgen en uw pijnen wegnemen zonder u alle vrijheid en persoonlijkheid te ontnemen. Als u daarover nadenkt, heb ik misschien toch wel gelijk.

 

Ik hoop, dat hetgeen u heeft gehoord, voor u een wereldbeeld mogelijk maakt, dat u ook in uw eigen leven een klein beetje meer zelfvertrouwen geeft, een beetje meer begrip voor het onvermijdelijke en daardoor ook het vermogen om juist daar in te grijpen waar u zelf iets kunt doen en kunt zijn.

 

12:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barmhartigheid, disharmonie, kracht, vreugde, leven, dood, zelfvertrouwen, begrip |  Facebook |

05-08-15

Citaten uit de oude inwijdingsleringen – deel 6.

 

Citaten uit de oude inwijdingsleringen – deel 6.

 

 DSC_0231.JPG

 

 

“Alleen wie werkelijk leeft, zal het nieuwe voortdurend erkennen. En slechts wie het nieuwe voortdurend erkent, zal in de vernieuwing de totaliteit voortdurend kunnen beseffen en aanvaarden.”

 

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, vernieuwing, totaliteit, aanvaarden |  Facebook |

16-07-15

RECLAME.

 

Reclame.

 

DSCF4736.JPG

 

 

Wanneer je positief gaat denken en van alles slechts het beste zegt, terwijl je anderen het recht ontzegt te zeggen wat nog slecht zou zijn, dan schenk je niemand klare wijn, terwijl je toch niet zegt te liegen.

Je wilt de mensen niet bedriegen, maar duidelijk maken hoe begeerlijk alle zaken zijn. Als je zo werkt en suggereert en zo de mens voortdurend zegt het positieve te begeren en te negeren wat er negatief ontstaat, dan vind je een maatschappij, een wijze ook van leven en van denken, die van de menselijkheid maar weinig overlaat.

Slechts waar de mens met mensen kan verkeren en de behoefte uit het mens zijn is voortgekomen, is de suggestie vaak in wezen overbodig en wordt reclame eerder een gemis dan een verdienste.

Zoals men u soms suggereert, dit is goed of dat is kwaad, dat heeft u nodig en het wordt tijd dat u zich het andere ontzegt, bedenk wel, u leeft uw eigen leven. En een eigen leven voor het “ik” te leven zoals u wenst, is toch uw eigen recht
.

 

14:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klare wijn, reclame, leven, menselijkheid, behoefte, suggestie, verdienste |  Facebook |

29-06-15

SAAMHORIGHEID.

SAAMHORIGHEID.

 

SAAMHORIGHEID, illusie, waan, zonde, geest, grezen, leven,

 

Ik ben. Maar wie ben ik? Ik ben dat wat ik ben met anderen, want zonder anderen ben ik niets. Dan ben ik niet, dan ken ik niet, dan leef ik niet. Ik hoor met anderen samen. Ik kan niet op mijzelf bestaan. De illusie dat ik boven anderen of minder dan anderen leef, die waan richt je zo te gronde.

De grootste zonde is wel het verwerpen van wat je bent een mens met mensen, een kracht met krachten, een geest met geesten. Want leven is bestaan en bestaan doe je alleen door anderen. Het is wat anderen voor je zijn, er wat jij voor anderen bent dat uitmaakt wie je bent en wat je bent.

Wie erkent: alleen kan ik niet zo bestaan, die richt zich op saamhorigheid. Wie breekt de grenzen slecht de muren die er tussen mensen staan, opdat men samen zijnde, tezamen kan leven en kan streven, en ‘t erkennen van elkaar, van elk anders streven en het werken dat allen samen doen, beseffen wat de totaliteit is waaruit het "ik" is geboren en zo levend kan komen tot een vervulling van zijn eigen zijn en het werkelijke bestaan van dat wat zonder grenzen is.

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: saamhorigheid, illusie, waan, zonde, geest, grezen, leven |  Facebook |