31-03-16

OUDE WAARHEDEN (6)

OUDE WAARHEDEN (6)

gemeenschap,zekerheid, avontuur, leven,

“Wij die menen aan de gemeenschap eisen te mogen stellen

voor absolute zekerheid,

verloochenen het avontuur

dat voor ons noodzakelijk is om te leven.”

16:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenschap, zekerheid, avontuur, leven |  Facebook |

21-03-16

OUDE UITSPRAKEN TER OVERDENKING.

OUDE UITSPRAKEN TER OVERDENKING.

 

DSCF6829.JPG

Indien ik de essentie der dingen ken,

zo beheers ik het leven ervan.

Indien ik de uiterlijkheden ken,

ben ik daaraan onderworpen.

 

Leven is kracht.

Het is niet belangrijk waar de kracht vandaan komt,

wel hoe ze optreedt en hoe ze zich groepeert.

 

Indien alle din­gen bezield zijn,

zo moet contact met alle dingen mogelijk zijn.

Als ik spreek tot de ziel der dingen,

zullen zij mij antwoorden.

17:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: essentie der dingen, leven, kracht, bezieling, beheersing |  Facebook |

01-02-16

Een zucht.

Een zucht.

Een zucht,leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie,

Wat is een zucht? Een ademtocht die in haar ongenoegen sterft, terwijl ze zacht verwaait. Een zucht is leven in de tijd. Een kort moment van ongenoegen en verbazing dat vergaat, voordat je eigenlijk goed weet wie je bent en waarom je leeft.

Alles verandert en alles vergaat. En steeds weer ontstaat dat ogenblik van aarzeling, van afwijzing, van bewondering of stil verlangen, dat evenals een uitgestoten adem afweert of omvaamt, waarneemt of verwerpt en dan opeens voorbij is, opgelost.

In ons leven zijn vele dingen waarover we zuchten en niet altijd van vreugde. We beseffen te weinig dat die dingen evers vluchtig zijn als onze zucht. Datgene wat wij er zelf van maken, blijft voortbestaan.

Dat is hetgeen ons motiveert, wat ons verder drijft. De feiten die vergaan. En als het hele bestaan, de hele eeuwigheid in wezen is gerealiseerd, ach, dan zucht je een keer en dan is die illusie voorbij. Dan wordt de werkelijkheid geboren. Met een zucht uit de schijn naar de werkelijkheid, wanneer je beseft dat die zucht niet alleen maar een gemoedsuiting is, maar een kenteken van vergankelijkheid waarin het enige dat blijft bestaan, het onveranderlijke is.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: een zucht, leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie |  Facebook |

09-01-16

OVERGANG.

OVERGANG.

overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld,

Overgang verandering. Verandering van leven, verandering van wer­king, verandering van zijn, verandering van denken, verandering van be­sef.

Overgang, een woord dat beter is dan dood. Want kent de mens in zijn leven ook niet een fase waarin het lichaam langzaam zijn functies veran­dert en noemt hij ook dit niet overgang? Het is in wezen een nieuwe sta­biliteit zoeken, anders gaan worden, andere emoties kennen en als je eerlijk bent je de beelden van het verleden en je verlangens van het verleden herzien in overeenstemming met de nieuwe feiten.

Wat is sterven anders dan een veranderen van wereld en van mogelijk­heden. Je lichaam verdwijnt, maar je denken belichaamt je nog. Je wereld laat je achter, maar de problemen van die wereld zijn deel van jou; je draagt ze mee. De schoonheid van je wereld laat je achter, maar je beeld van die schoonheid idealer misschien dan de feiten ooit waren neem je mee. Al wat je zelf bent, blijf je. Je wereld verandert. Dat is over­gang.

Waarom zou een mens dan de overgang vrezen? Slechts hij, die zich­zelf verwerpt en zichzelf vreest, is terecht bevreest voor de dood. Want in de dood kom je tot een leven waarin je zelf je wereld wordt. Maar hij, die in zich nog gelooft aan het goede, die nog droomt van licht en harmonie, behoeft de overgang, de dood, niet te vrezen. Want dat wat hij droomt, is deel van de werkelijkheid die hij leven zal; dat wat onmoge­lijk scheen wordt mogelijk, als je erin gelooft. Onmogelijk, is alleen dat­gene wat je voor jezelf als zodanig omschrijft.

Overgang, sterven, veranderen, is ook beseffen dat je jezelf blijft. Nooit zul je iets anders zijn dan het ego dat, je bent met alle krachten en gedachten ervan. En steeds groeiend zul je na elke overgang opnieuw rijker, geschakeerder je wereld zien, omdat je meer kunt aanvaar­den van de werkelijkheid waarvan je deel bent.

Sterven is de droom op het leven, wanneer, het leven voltooid is. Overgang is de vrijheid betreden uit de beperkingen van een leerschool waarin het gaan en werken je soms zwaar valt.

Overgang is de genade Gods leven als een werkelijkheid en niet al­leen als een vage troost voor de onaanvaardbaarheid van je bestaan.

Ieder van u zal eens overgaan. Doe het niet te snel: Wanneer de tijd komt, dan zegt het lichaam uit zichzelf "vaarwel" en trekt de geest zich terug in een wereld van werkelijkheid en droom tegelijk.

Wees niet bang voor de overgang, want ze brengt u de vrede die in u woont als een werkelijkheid. Zij confronteert u met de strijd in u die u nu voor uzelf probeert te verbloemen.

Geen wereld kan wijder zijn dan de wereld van de dood.

Geen leven kan vollediger zijn dan het leven dat ontstaat uit de stoffelijke dood.

Geen vervulling kan groter zijn dan de vervulling die voor elk ego bestaat op het ogenblik, dat de stoffelijke beperking wegvalt en de in­nerlijke harmonie albeslissend wordt.

Ik hoop u hiermede iets duidelijk te hebben gemaakt. Misschien is het aan het einde/begin van het jaar niet eens zo vreemd om juist daarop te wijzen. Want weet u, wie wil sterven voor zijn tijd, neemt teveel problemen mee. Maar wie heengaat op zijn tijd, die vindt het antwoord op alles wat zijn leven onoplosbaar deed schijnen. Daarom is het een vreugde, wan­neer de tijd komt. Daarom is het ook een verschrikking voor hen die gaan voordat de tijd komt.

17:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld |  Facebook |

08-01-16

LIEFDE IS KRACHT.

LIEFDE IS KRACHT.

liefde, kracht, leven, bestaan,

"Bedenk, dat alle kracht liefde is.

Want liefde is de band die alle dingen samenhoudt.

Liefde is de kracht,

die het leven in stand houdt,

en zo is liefde ook het enige,

wat ons werkelijk doet bestaan en ons verbindt met al het zijnde."

14:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, kracht, leven, bestaan |  Facebook |

04-01-16

HOE LEVEN?

HOE LEVEN?

leven, innerlijk, voorbehoud, ervaren,

"Leef nimmer naar datgene,

wat men zegt dat goed is,

maar leef steeds naar datgene,

wat ge innerlijk en zonder voorbehoud als goed kunt ervaren."

17:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, innerlijk, voorbehoud, ervaren |  Facebook |

20-12-15

TOEKOMST ?

Toekomst?

leven, heden, toekomst,

“Als je zoekt naar de toekomst moet je leven in het heden."

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, heden, toekomst |  Facebook |

03-11-15

ZIEL.

ZIEL.

 

ziel, kanon,bron, geest, leven, kracht, bewustzijn,

 

Een wonderlijk woord ziel. Een kanon heeft een ziel, maar de ziel van een kanon is niets. Een mens heeft een ziel. Die ziel is datgene wat zich verbergt als een schijnbaar niets in de geest en in de stof. Soms zie je een mens en is dit een arme ziel. Dan heb je het echter niet over het feit dat hij een ziel heeft, maar over het feit dat hij zielig is.

Als we dus denken over ziel, dat hebben we het in wezen over iets waarvan we niet weten hoe het bestaat en hoe het is. Het is een niet-aanwezigheid op ons eigen niveau, die gelijktijdig bepalend is voor onze functie mogelijkheid op dit niveau. Wat dat betreft lijken wij dus een beetje op een kanon. Niet dat ik zeg, dat u het bent natuurlijk.

Als ik probeer de ziel een ogenblik te beschouwen, dan zou ik stellen; De bron van de kracht waaruit wij leven en werken moeten wij niet proberen te omschrijven. Dit ligt buiten onze middelen en mogelijkheden. Wij kunnen door onze geest voortdurend op harmonie af te stemmen echter een zo groot mogelijke kracht verkrijgen uit deze voor ons niet kenbare kracht bron. Door deze kracht dan te gebruiken om steeds bewuster te leven en vanuit ons wezen en denken juister te handelen zullen wij die ervaringen bereiken waardoor misschien eens in de geest voor ons het wezen van de ziel meer kenbaar en aanvaardbaar wordt.

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziel, kanon, bron, geest, leven, kracht, bewustzijn |  Facebook |

11-10-15

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT.

HERHALING OVERDRACHT,kennis,interpretatie, bewustwording, probleem, leven, harmonie, begrenzing,bevrijding,

De overdracht wordt volledig door de herhaling. Als ik iets ben, iets zeg of iets doe en ik doe het één keer, dan is het misschien in zijn bete­kenis wel zeer intens, maar in zijn mogelijkheid tot besef en ontleding zeer begrenst.  Juist als de herhaling optreedt, worden steeds meer de details, de schijnbare bijkomstigheden kenbaar die het geheel in feite toch bepalen.

Als ik lering wil overdragen, dan kan ik natuurlijk volstaan met een­maal feiten te noemen, maar het resultaat zal praktisch nihil zijn. Als er punten zijn die belangrijk worden, dan moet ik in herhaling treden. Door steeds weer hetzelfde helemaal gelijk of in parafrasering naar voren te brengen kan ik bepaalde begrippen zo erin hameren. Maar dat betekent, dat ze tot een permanente kennis zijn geworden. Ik heb kennis overgedragen, niet alleen door haar te verkondigen, maar door ze in voortdurende herha­ling vast te leggen in het besef van de ander. Vanaf dat ogenblik heeft, hij daar zelf de beschikking over en kan dus gemakkelijker uit zijn geheugen, zijn herinnering putten. Hij is niet geconditioneerd al zou je dat soms den­ken, maar hij kan juist uit dit bestaande begrip zijn persoonlijke interpre­tatie en de beleving ervan ontwikkelen. Herhaling is eigenlijk de basis van de gehele bewustwording.

God heeft ons geschapen, althans dat denken wij. Maar wij leven vele ma­len. Elk leven is ergens weer een herhaling van het vorige, want de mense­lijke waarden veranderen niet zoveel. Wat wij ermee doen kan veranderen, de basis blijft gelijk. Door die voortdurende herhaling worden wij zo bewust dat we geen stoffelijke vormen meer nodig hebben om harmonieën te bereiken met datgene wat wij nog niet kennen. En zo worden we bewust.

De overdracht wordt eerst mogelijk, indien er een basis daarvoor aan­wezig is. De herhaling schept de basis. Als wij innerlijk bezig zijn met pro­blemen, kunnen wij die natuurlijk eindeloos herhalen en loopt het meestal ver­keerd. Wij worden monomaan. Wij zien de oplossing niet meer, omdat we het probleem herhalen. Maar als we het probleem oplossen, dan blijkt vaak dat die oplossing op zichzelf niet juist is. Dan benaderen we opnieuw het probleem en onze volgende oplossing houdt mede de overweging in die tot de eerste op­lossing heeft geleid. De oplossing wordt juister. Zo zouden we misschien twintigmaal eenzelfde probleem moeten benaderen. Onze oplossing daarvoor zal op den duur volkomen juist zijn en daarmee een wezenlijk probleem opheffen. Dit nu is de gehele bewustwording het uit de voortdurende herhaling. van de gebeurtenissen, de feiten, de emoties, de levens, het gaan zelfs door sfe­ren van licht en duister komen tot een punt waarbij ons begrip omtrent ons­zelf voldoende is om daaruit een harmonie te verwerven met al het zijnde dat wij ooit zullen kunnen beseffen.

Herhaling is dus een vorm van volledige overdracht van waarden. En een volledige overdracht van waarden is de basis voor een werkelijke be­wustwording, terwijl de bewustwording op zich de bevrijding is van alle begren­zing en de mogelijkheid bevat om een harmonie ook bewust te beleven met al datgene wat voor ons maar kenbaar is.

27-09-15

BEN IK WIE IK ZIE?

BEN IK WIE IK ZIE?

totaliteit, weerkaatsing, werkelijkheid, leven,

Ben ik wat ik zie? Wat zie ik? Ik besef mijzelf niet. Drie werelden weerkaatsen zich en spiegelen wat ik ben, wat ik niet erken, omdat ik toch mijzelf ben.

Ik zoek mijzelf. En in dat wat zich voor mij weerkaatst uit het zijnde, uit het leven, komt ten langen laatste een beeld, dat ik kan erkennen en aanvaarden als iets wat ik ook ben, ofschoon ik nog de totaliteit van eigen leven niet erken en niet kan omschrijven.

Dit is mijn werkelijkheid. Zo word ik door het zoeken in stilte voort­geleid, totdat ik beeldverwerpend de werkelijkheid besef. En zo mijzelf geef aan al wat mij omringt, al wat in mij toch weerklinkt en in die een­heid pas erken hoezeer ik als een deel van al toch ook mijzelf blijf.

12:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: totaliteit, weerkaatsing, werkelijkheid, leven |  Facebook |