05-08-16

Uw wereld begrijpen.

Uw wereld begrijpen.

leven, aanvaarding, verwerping,kracht, strijd, besef, wereld, overeenstemming,

“Leven is het ondergaan van grote krachten, die in de wereld buiten je om werkzaam zijn. Dat leven verwerk je door uit jezelf de kleine veranderingen daarin aan te brengen, die mogelijk zijn door verandering van eigen instelling tegenover dit leven. Deze veranderingen zijn op zichzelf zo onbelangrijk, dat zij niet oorzaak mogen zijn van een aanvaarding of verwerping van al, wat rond U bestaat. Men kan slechts zichzelf aanvaarden of verwerpen in dit leven.”

Dit begrijpende wat mij lange tijd heeft gekost vermocht ik een volgende lering te begrijpen: “Strijden is het noodzakelijk resultaat van iemand, die zijn wereld buiten hem niet begrijpt. Want zolang men niet begrijpt, waar de overeenstemming ligt tussen Uzelf en de wereld rond U, blijft U voortdurend gebonden aan een verzet tegen al, wat U daarin niet erkent als deel van Uzelf. Dit verzet, deze controverse, is een noodzaak voor een ieder, om te komen tot een besef van zijn buitenwereld.”

14:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, aanvaarding, verwerping, kracht, strijd, besef, wereld, overeenstemming |  Facebook |

18-07-16

ONTHECHTING.

ONTHECHTING.

ONTHECHTING,droom, leven, gave,kracht,weelde, wereld, rein, gebo

Ik mag mij niet hechten aan wat de wereld mij biedt, want de wereld zou mij knechten. Mijn geest verdraagt dat niet. Ik moet mij onthechten, opdat het leven voor mij niet betekent het Zijn. Want, ben ik gehecht aan het leven, is scheiding van ‘t leven mij pijn, dan is mij, de dood een nood geworden. Dan is mij duister het bestaan, omdat ik droom van ondergang en lijden, al weet ik: dit alles is slechts waan.

Ik mag mij niet hechten, ik mag niet bezitten, ik mag niet begeren, verlangen, zoveel. Toch heeft de wereld zoveel gaven, wordt in de sferen zoveel weer je deel, dat je er voortdurend je toch kunt gaan laven, gaan laven aan drank van de eeuwigheid. De gave, die vluchtig je even beroert, terwijl je onberoerd zelve weer verderschrijdt.

Onthechting wil niet zeggen: verlaten alles, wat U de wereld biedt. Dat wil niet zeggen, dat ‘t kwaad is te leven, terwijl je van het leven geniet. Onthechting wil zeggen: niets vast te bezitten. Niets te zien als vast deel van je eigen bestaan. En zonder rouw, traan of verlangen, wanneer ‘t je verlaat, weer verder te gaan.

Onthechting wil zeggen: sterk zijn in daden. Stil zijn in woorden. Vol zijn in kracht. Opdat je begrijpt, hoe de volheid van ‘t leven in evenwicht rond je wordt samengebracht. Want evenwichtig bestaan is ons allen gegeven.

Onthechting is niet ‘n afscheid van weelde der wereld. Geen afscheid van de vreugden voor oog en voor oor. Niets van wat de wereld aan schoonheid bezit, aan verrukking gaat door onthechting voor U teloor in werkelijke zin.

Zij doet je beseffen:

Wil ik mij verheffen? Niets bezat ik aan ‘t begin en niets zal ik bezitten aan ‘t einde. Waarom zou ik mijzelve verrijken met bezit? Waarom zou ik uitgrijpen naar alle gaven? Waarom zou ik spreken van zwart en van wit? Waarom zou ik door het leven heendraven, belastend mijzelve met zorgen en nood? Waarom zou ik vrezen armoe of dood? Het leven geeft en ik ga mijn weg, terwijl ik mijzelve onthecht aan de dingen, maar niet mij ‘s levens gaven ontzeg.

Onthechting betekent: Jezelf bedwingen. Kracht bezitten, die je steeds weer geleidt, wanneer je je laat vangen of haast werd gevangen op de weg van bezit en van tijdelijkheid.

Eeuwig is ‘t leven en eeuwig zijn de krachten, die met je leven en gaan door het Zijn.

Eeuwig de kracht, waaruit j’ eens werd geboren.

Eeuwig en lichtend en sterk en ook rein.

Die dingen gaan je nooit verloren.

Zij zijn je wezen, je kracht, je bestaan.

Voor onthechting moet je leren juist daardoor niets te vrezen, en rustig je wegen steeds verder te gaan.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onthechting, droom, leven, gave, kracht, weelde, wereld, rein, geboren |  Facebook |

13-07-16

Het leven in zich is onvergankelijk.

Het leven in zich is onvergankelijk.

leven, onvergankelijk, eleusische school, bezielen, afstemmen, trilling, trillingsgetal,

“De onvergankelijkheid van het leven, binnen ons geborgen, maakt het ons mogelijk alle dingen tot leven te brengen. Wij kunnen leven in al wat bestaat, indien wij ons wezen daar geheel in weten te plaatsen. Dit is echter slechts mogelijk, indien wij ons ook bewust zijn van de levende kracht in ons, waardoor wij al hetgeen wij met onze gedachten beroeren, ook tevens bezielen.”

  

De Eleusische school stipt hetzelfde onderwerp nog weer iets anders aan. Ze zegt:

“De geest in haar hoge trilling kan alle materie rond zich verzamelen. Maar wanneer de geest te hoog vliegt in haar eigen afstemming, zal zij door haar hoge trilling het leven rond haar vernietigen, zodat haar stof uiteenvalt en niet meer kan bestaan in de wereld, waarin zij eens ontstaan is”.

Hier vinden we dus de gebruikelijke trillingskwestie weer uitgedrukt, nu op zeer logische wijze.

“Want”, zo staat hier uitdrukkelijk, “de geest heeft een trillingsgetal”. Zodat wij dat kunnen vertalen in een uitstraling van haar gedachten, die al hetgeen dat rond haar is, doordesemt. Dan zal zij, zolang zij zich een lichaam vormt (materialisatie bv.), te allen tijde haar eigen gedachten dus ook deze trilling opleggen aan de stof, die zij rond zich verzamelt. Maar stof is aan bepaalde grenzen gebonden. Wanneer die grenzen overschreden worden, dan zijner maar twee mogelijkheden: ofwel de stof valt geheel uiteen, ofwel zij verdwijnt vanuit deze wereld, omdat zij met haar verhoogd trillingsgetal in een andere wereld terechtkomt.”

03-07-16

HET KLEINE HEILIGDOM.

Het kleine heiligdom.

heiligdom,status, eenzaam, afgezonderd, mens, leven,

“Waar je ook leeft en hoe je ook leeft,

wat je rang is, je status in het leven,

je blijft altijd ten dele eenzaam.

Want geen mens kan met een ander mens volledig zijn leven delen.

In een ieder is een klein heiligdom,

waarin hijzelf afgezonderd van de wereld bestaat;

een heiligdom, waarin hij niemand toegang kan verschaffen.”

11:46 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heiligdom, status, eenzaam, afgezonderd, mens, leven |  Facebook |

25-06-16

DE ALGEEST.

De Algeest.

 algeest, kracht, wezen, leven,

Die alles doordringt,

de kracht van je leven,

de stem die steeds weerklinkt in je wezen.

De Algeest is de Kracht,

die alle vrezen bant,

het heelal omspant

en toch reeds binnen het "ik" kan worden erkend.

12:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algeest, kracht, wezen, leven |  Facebook |

24-06-16

INWIJDING.

INWIJDING.

leven, sterven, bewustwording, inwijding,liefde, begeerte, licht, kracht,

Leven is sterven en sterven is leven. Werken is stilstand en stilstand is arbeid. Vreemde woorden, die de weg van de mens scherper omtekenen dan hijzelf kan aanvaarden.

Leven is sterven, want alle vorm die ontstaat begint te veranderen en te vergaan.

Sterven is leven, want niets gaat geheel ten gronde en het vergaande herontstaat nieuw.

Arbeid is stilstand, omdat de arbeid als doel in zichzelf tijdelijk is en vergaan is in zijn uitwerking, voor zij volvoerd werd.

Maar stilstand is arbeid, want rust vinden in jezelf is een inspanning, welke resultaten brengt, die ook buiten het ik bestaan. Ga hiervan uit.

In jezelf een ogenblik het streven staken lijkt menigeen zijn bewustwording verloochenen. Maar het is vaak noodzakelijk in jezelf te rusten, al is het alleen maar om daardoor de kracht te vinden juist te werken.

Het is noodzakelijk juist ook in jezelf voortdurend afstand te doen van afscheid te nemen van vele dingen, die je misschien toch wel mooi of dierbaar vindt. Ze zijn voorbij. Wie geestelijk wil stijgen gaat van wereld tot wereld, van sfeer tot sfeer en telkenmale is die wereld minder gevormd, bevat zij minder concreet stellingen en waarden, wetten en vormen. Om te komen tot het Hoogste Licht moet je eerst jezelf verliezen.

Zijn in het Hoogste Licht is de volledigheid van leven. Gaan tot het Hoogste Licht is afstand doen van al, zelfs van jezelf en zo het volledige sterven.

Wie niet de moed heeft om te sterven, in geestelijk opzicht afstand te doen van alle dingen, kan niet leven, want hij kan het licht niet bereiken. Wie niet de moed heeft om voor zich te rusten, zelfs wanneer ieder roept dat arbeid noodzakelijk is, zal dan wanneer het noodzakelijk is te werken daarvoor de energie en de kennis niet bezitten.

In deze dagen spreken de mensen voortdurend van hun God, van de menselijke waarden, van de menselijke rechten, van de verplichtingen, die er bestaan. En zij gunnen zich de tijd niet om een ogenblik stil te zijn en te zien wat menselijke waarden, menselijke rechten zijn. Zij gunnen zich de tijd niet om te zwijgen en God in de stilte en rust te doen inwerken in hun eigen wezen, totdat Hij spreekt. Daarom is deze tijd verward. Maar indien gij begeert de werkelijkheid te kennen, zo zult ge moeten beginnen de moed te vinden tot sterven en de moed te vinden tot rust en, zelf in uw streven.

Indien gij belangrijk wilt zijn, moogt ge geen belangrijkheid nastreven, opdat gij werkelijk betekenis zult hebben en niet slechts een schijn van belangrijkheid vormt voor anderen, die steeds meer van inhoud ontdaan wordt naarmate zij uitdrukkelijker aan de wereld wordt getoond. Wees niet onbelangrijk in uzelf, maar zoek geen belangrijkheid in de wereld.

Sommigen willen deugdzaam zijn en hun deugd is veroordeling en ontkenning. Eerst indien gij niet veroordeelt en niet ontkent, kunt ge waarlijk deugdzaam zijn. Moraal, deugd is niet het product - zoals deze wereld schijnt te denken - van het volgen van vaste regels en wetten. Het is het leven volgens een werkelijk innerlijk begrip, voortdurend voor jezelf verantwoord in al wat je doet, Deugd is niet de verachting voor de wereld, die zondigt en de walging voor het ik, wanneer men in het verborgene hetzelfde doet. Zij is het zonder oordeel erkennen van alle mogelijkheden en dan handelen volgens eigen wezen en weten in Uw wereld, uw zo mooie en dwaze wereld, heeft alles gemaakt tot uiterlijkheid. God bestaat alleen in het kerkgebouw. Deugd bestaat alleen volgens aanvaarde gedragsnormen. Waarheid bestaat alleen met goedkeuring van bevoegde instanties. Uw wereld is uiterlijk. Uiterlijkheid is een vorm van vervagen, van een langzaam vervlieden van elke betekenis en waarde. Innerlijke waarden vinden, innerlijk leren desnoods afstand te doen, innerlijk leren te handelen volgens je wezen niet volgens een norm, dat is belangrijk.

Wie u zegt dat u in uzelf door duizend poorten moet gaan, voor ge de hoogste inwijding en bewustwording bereikt hebt, spreekt vanuit de uiterlijkheid. Er is geen afstand tussen mens en God buiten de afstand die de mens schept. Er is geen afstand tussen het volmaakte bewustzijn en het menselijk onvolmaakte bewustzijn, buiten het gebrek aan aanvaarding dat in de mens bestaat.

Inwijding is niet slechts een lange weg al lijkt het dit voor de mens vaak te zijn. Inwijding is de aanvaarding van het ware, niet de verwerving. Inwijding is niet het gewinnen van macht en verantwoordelijkheid. Opgaan in God wil niet zeggen alle werelden verlaten, maar wil zeggen de Goddelijkheid erkennen van al, waarin je leeft.

De tijd is aangebroken dat de uiterlijke waarden verbrijzeld moeten worden. En zij zullen verbrijzeld worden met de moker, die de mens zelf heeft gemaakt van angst en haat en verweer. Zij zullen geperst worden, deze menselijke normen, tussen de grote persen van egoïsme en onzekerheid.

Al wat is verandert. En de verandering ís onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar de menselijke geest behoeft daarin niet onder te gaan. Want het is de kracht van de mens, die het geweld schept, dat in deze tijd velen bedreigt. Het is de mens, die de natuur schept die aanvalt. Het is de mens die het geschil tussen mensen schept. Het is de mens die de dodelijke wapens en gevaren van deze tijd heeft geschapen. Het is de mens, die vrezend voor het onbelangrijke het meest belangrijke (de menselijkheid) uit het oog verliest.

En gij, gij kunt uzelf zijn. En zo ge uzelf zijt in waarheid, waar is de moker, die u verbrijzelen kan? Waar is de pers, die u vermorzelen kan? Indien gij geen deel zijt van deze dingen, bestaan zij voor u niet in uw lot en wezen. Dan zijn zij slechts de schimmen, die buiten in uw wereld een tragische reidans opvoeren over onbegrepen gebeuren.

Innerlijke bewustwording houdt in, dat u kunt ontkomen aan de dreiging van al die machten rond u. Er is geen maatschappij, die u dwingt tot gelijkvormigheid of u vermorzelt, tenzij gij die maatschappij aanvaardt. Er is geen dreiging van wereldbrand, die de wereld kan uitblussen, tenzij gij haar aanvaardt.

Wij zijn gevangen in het spel der mogelijkheden. De mens leeft in de oneindigheid van mogelijkheid, die God schept. En hij kiest voor zichzelf de paden, die hij gaat. Gij zou kunnen zeggen, dat elke seconde driehonderd verschillende werelden bestaan. En in de vormen van die werelden zijn er enkele, die leven en anderen die slechts schim zijn en levenloos. Want het bewustzijn kiest. Gij kiest uw wereld. Uw wereld kiest niet u.

Ik weet dat dit dwaasheid is volgens menselijke normen. Ik weet dat het onmogelijk is om te denken, dat op dit moment zelf er niet één maar misschien wel tien kamers zijn, waarin dezelfde woorden klinken en dezelfde mensen zijn, maar waarin toch kleine veranderingen voorkomen. Toch is dat een waarheid, omdat de gedachte de feitelijke schepping is en niet de materie.

Daarom is het zo belangrijk, dat gij uzelf bevrijdt van de banden, die u binden. Dat gij uw wezen leert verplaatsen in uw wereld, in uw erkenning van God, in de juistheid van uw wezen. En zo gij leeft en in uzelf de juistheid vindt van leven en handelen, zo zult ge onnoemelijk veel prijs geven. Ge zult al datgene prijsgeven, wat in wezen waardeloos is, maar wat uw eigen belangrijkheid onderstreept. Want in uw eigen wereld zijt gij onbelangrijk. Zelfs indien ge het enige waarlijk bezield levend wezen zoudt zijn, dan nog zijt ge onbelangrijk. Ge zijt slechts uzelf.

Maar wie zichzelf is in waarheid, hij is in waarheid met zijn God. Hij zoekt geen paden van inwijding, want de eenheid die hij vindt is meer dan alle inwijding.

Dit is het raadsel van de tijd en het raadsel van alle tijden. Het is de fantastische wereld, waaraan geen wetenschap wil geloven, waarover geen mens durft dromen en toch een werkelijkheid van de kosmos.

Weet dan wie ge zijt; Onbelangrijk maar uzelf. Onzeker misschien van alle wereld en alle zijn, maar zeker Van uzelf. Bouw uzelf op, totdat gij voor uw eigen bewustzijn en werkelijk en ondeelbaar zijt.

Dat is de grote taak, die elke mens krijgt opgelegd. Dat is de grote taak, die gij in deze dagen kunt vervullen. Daarom zeg ik u; Vraag niet om hulp, maar erken de hulp, die is. Vraag niet om kracht, doch wees één met de kracht, die is. Vraag niet om een taak, doch wees deel van de schepping, die is. Vraag niet om wijsheid, doch begrijp het leven, dat rond u is. Want al datgene, wat ge nastreeft, ís u gegeven.

Het is niet; Vraag en u zal gegeven worden. Het is; Vraag en u ís reeds gegeven, zo gij aanvaardt. Besef dit.

Besef uw rijkdom, niet uw armoede. Besef uw mogelijkheden, niet uw onzekerheid. Verander uzelf niet, verbeter uzelf niet, maar wees in waarheid uzelf, in geest en stof. Eén geheel. Ondeelbaar. Dan zijt ge meester van de tijd. Dan zijt ge meester van de kracht. En zonder meesterschap te willen bezitten zult ge de wereld vormen naar uw wezen. Gij zult het begrip vinden voor anderen en van anderen, dat ge nooit hebt kunnen bereiken. Ge zult de geest, die doolt en u bereiken kan, bevrijden en ge zult de afscheiding tussen de werelden wegvagen als spinrag. Want zo kunt ge zijn.

Ik geef u de boodschap van de schijnbare strijdigheden in het leven, die in wezen leven en dood tezamen het eeuwige Zijn betekenen. En ik geef u de sleutel tot deze dagen.

In en vanuit uzelf kunt ge meester zijn, indien ge niet begeert te heer­sen.

In en vanuit uzelf kunt ge liefde zijn, zo ge niet verlangt als licht erkend te zijn.

Zo mijn woorden u iets zeggen, zoek in uzelf. Zoek in de waarheid van uw wezen. En acht niet al datgene, wat er onaanvaardbaar in lijkt.

Zoek de eenheid van al het aanvaardbare in uzelf en ge zult een zegen zijn van God voor al, wat niet bewust is en behoort tot de harmonie, waarin ge leeft. Ge zult zijn God zelf, de Eeuwige, uitgedrukt in de vormen van de schepping. En ge zult in alle gebeuren en lot de kracht bezitten om in vreugde en vrede te beleven. Het ligt binnen uw bereik. Grijpen moet ge het zelf.

10:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, sterven, bewustwording, inwijding, liefde, begeerte, licht, kracht |  Facebook |

11-06-16

Groepsinkarnatie.

Groepsinkarnatie.

Groepsinkarnatie, entiteiten, leven, incarneren,

Het gelijktijdig of bijna gelijktijdig incarneren

van een reeks entiteiten

die eens in stoffelijke vorm in gelijktijdig en veelal ook

in dezelfde of soortgelijke omgeving bestaan hebben.

 

Dit komt in vele gevallen voor, doordat degenen,

die in een bepaalde periode leven onder gelijke omstandigheden

van een gelijk peil van besef bereiken,

zodat voor hen de noodzaak tot incarneren ongeveer gelijktijdig zal ontstaan,

terwijl hun erkenningen van ongeveer gelijke aard waren,

zodat zij in de meeste gevallen in dezelfde streken en omstandigheden

zullen trachten te incarneren.

 

Zij treffen elkaar dan in de stof vaak weer,

zonder echter de bestaande gelijkheid of banden

ook maar te vermoeden in de meeste gevallen.

14:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groepsinkarnatie, entiteiten, leven, incarneren |  Facebook |

20-05-16

Leven in een voortdurende wisseling van tijden.

Leven in een voortdurende wisseling van tijden.

leven, wisseling van tijd, bron, eeuwig wezen,

Gij leeft in een voortdurende wisseling van tijden.

Gij leeft in een voortdurende wisseling van begrip

en toch zijt gij uzelf.

En uit de vele dierlijke,

de door anderen beheerste vormen en mogelijkheden

breekt langzaam uw eigen gelaat door.

Het gelaat van een eeuwig wezen,

dat leert terug te gaan tot zijn Bron

en ‑ zich beseffend in de Bron ‑ de baan te volgen,

die voert tot het begin van alle tijden.

15:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, wisseling van tijd, bron, eeuwig wezen |  Facebook |

17-05-16

Uitspraken ten tijde van Atlantis. (4) De werkelijke inhoud van het leven.

Uitspraken ten tijde van  Atlantis. (4)

 

Atlantis, leven, ouderdom, kinderen, eeuwigheid, slang,wijsheid, dromen,

De werkelijke inhoud van het leven.

  Een wijze man,  leered de kinderen van zijn dorp eens iets. Hij zei wel tegen hen: "Jullie zijn jong. Jullie werken, jullie luisteren naar mijn verhalen. Maar onthoudt nu één ding. Wanneer jullie oud zijn, zullen anderen naar jullie luisteren. En dan moetje hun niet vertellen, wat je allemaal voor onaangename dingen hebt gedaan, Jij daar moet niet vertellen over de tijger, die je bang heeft gemaakt. En jij daar, moet niet spreken over de slang, die in de alangalang was en die je ook bijna gedood had. Je moet niet spreken over de honger van een vorig jaar. Wanneer je met de kinderen spreekt, vertel hun altijd wat je bereiken kunt."

Die kinderen zaten heel verbaasd naar de oude man te kijken. Ze dachten: "Wat vertelt hij ons, die jong zijn, wat wij later zullen moeten doen, wanneer wij zo oud zijn als hij? Dat duurt immers nog een eeuwigheid!" Maar de wijze wist het wel. En toen glimlachte hij. Hij zei tegen die kinderen: "Jullie denken jong te zijn, maar jullie zijn al oud. Want jullie kennen al de zorgen, jullie kennen al het ogenblik, dat je angst hebt voor het leven. En als het niet is voor het leven, dan misschien voor de moeder van vader of moeder. Jullie hebben nu eerbied voor de ouderdom. Maar je moet geen eerbied hebben voor ouderdom maar voor wijsheid,"

Dat kon de wijze gemakkelijk zeggen, want hij had wijsheid. Menige oudere heeft liever eerbied voor de ouderdom, omdat hij die tenminste altijd kan bezitten, terwijl wijsheid maar een zeldzaam goed is.

Toen die kinderen nu allen daar zaten, kwam een oudere man. Deze zei: "Waarom leert gij deze kinderen ouderdom?" Toen zei de wijze: "Ik leer hun reeds thans, hoe het kostbaarste te aanvaarden dat een mens gegeven wordt; de ouderdom, waarin hij zijn leven terugziet en weet wat hij is en betekent. De kinderen dromen over wat worden zal; de ouden wanneer zij dromen zien wat zij bereikten." En daarmee gaf hij de werkelijke inhoud van het leven weer.

De zin is: bereik iets.

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atlantis, leven, ouderdom, kinderen, eeuwigheid, slang, wijsheid, dromen |  Facebook |

16-05-16

Uitspraken ten tijde van Atlantis. (3) De zin van het leven.

Uitspraken ten tijde van  Atlantis. (3)

 

Atlantis, leven, geloof, trilling, astrologie, bewustzijnsverschil,levensproces,

 

De zin van het leven.

Wanneer ik mij afvraag: "Leef ik?" dan stel ik mij een leven vast. Evenzeer zal ik, wanneer ik mij afvraag: "Heeft mijn leven een doel?" vaststellen, dat er een doel is. Want de doelloosheid bewijst zichzelf, maar het doel moet eerst erkend worden. Wanneer mijn leven mij leeg en doelloos schijnt, is het niet het ontbreken van richting, van inhoud, maar het ontbreken van begrip, dat mij tot een dergelijke vraag brengt. Het doel van het leven zou dan ook moeten worden erkend aan de hand van bepaalde regels, die elke mens voor zichzelf zou moeten stellen en verder moeten verwerken. Daarbij zou dan als leidraad kunnen dienen een reeks van stellingen, die ik maar weer zo letterlijk mogelijk voor U vertaal:

De zin van het leven is het leven. Leven betekent echter niet "bestaan", maar als het ware "doormaken, ondergaan en leren". Ik geloof, dat die zin in zichzelf duidelijk is. Leven betekent een voortdurend deelhebben aan een grotere activiteit. Het is niet voor niets, dat bv. in de Nederlandse taal leven kan betekenen: bestaan (dus leven hebben) maar ook: leven maken, geluid (trilling) veroorzaken. Nu waren de Atlantiërs juist in die trillingsleer betrekkelijk ver gevorderd; vandaar dat zij dus in de eerste plaats leven zien als een actieve trilling. En ze zeggen, dat die trilling inhoudt: het doormaken of ondergaan (dus het beleven van dingen) en ook het leren, het vergroten van eigen inhoud.

Dan stellen ze als tweede regel om ‘s levens doel te bepalen, dat ge U afvraagt: "Wie was ik? Wie ben ik? Wie hoop ik te worden? Want hierin drukt ge uit het wezen, dat U regeert." Dat laatste vraagt natuurlijk weer uitleg.

Het wezen, dat U regeert, kan het best worden vergeleken met de elementaire indeling van de mensentypen, zoals wij die kennen in de astrologie. Ook zij deelden de mensen in bepaalde hoofdtypen in en uit deze typen werd dan gedistilleerd een zekere richting, een zekere klasse van ontwikkeling. Die was niet voor ieder gelijk. Dus wanneer je nu de zin van je leven wilde kennen, dan moest je je afvragen; "Wat heb ik nu werkelijk bereikt?" En uit dat werkelijke bereiken zou je dan kunnen opmaken, in hoeverre je eigen ideaal vervuld is en zou je ook kunnen vaststellen, hoe je gedachten van vroeger en die van heden verschillen. Dan is het verschil tussen wat je was en wat je geworden bent de uitdrukking van de stoffelijke ervaring. Dat wat je vroeger wilde zijn en wat je tegenwoordig wilt zijn is het verschil in ideaal. Dus een bewustzijnsverschil, waarin de eigen benadering van het kosmische nader wordt aangegeven.

Dan stellen ze verder: "De jeugd kent de onvrede en van uit de onvrede het streven. De ouderdom kent de vredigheid, die "is terugzien en trots op bereiken." Dat laatste is natuurlijk niet altijd waar. Maar het wordt hier algemeen gesteld en men wil hiermee aangeven: Wanneer je jong bent, zie je alleen maar vooruit. Dan wil je nog steeds meer bereiken. Maar naarmate je ouder wordt, begrijp je, dat je je in hetgeen je nastreeft moet beperken. Daarvoor echter zie je ook terug en verheug je je meer over hetgeen je bereikt hebt. En dat is een intrinsiek verschijnsel van het levensproces, het geeft zin aan het leven. Want niet, wat ik hoop te bereiken, noch wat ik bereikt heb, doch het verschil tussen deze beide geeft mijn leven aan.

13:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atlantis, leven, geloof, trilling, astrologie, bewustzijnsverschil, levensproces |  Facebook |