10-09-16

Menselijk leven.

Menselijk leven.

mens, leven, druppel water, poel, beroering, niets,

Het leven van een mens

is als een druppel water

in een poel een ogenblik van beroering,

dan niets.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, leven, druppel water, poel, beroering, niets |  Facebook |

08-09-16

Oude gezegden: deel 4.

Oude gezegden: deel 4.

 

DSCF5658.JPG

 “Alle wijsheid van het leven

ligt in de tweeledigheid van ons bestaan

en in de erkenning daarvan.”

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tweeledigheid, erkenning, wijsheid, bestaan, leven |  Facebook |

04-09-16

Het denksysteem der eenzamen. Slot. (7)

Het denksysteem der eenzamen.  Slot. (7)

oude filosofen, leven, goed, kwaad, goden, openbaring, krachten, geestelijke rang,

 Oude filosofen, hadden één stelregel:

“Leef, o mens, zoals je voelt te moeten leven."

 Vraag niet: ‘Doe ik goed of kwaad?'

Maar vraag: 'Kan ik in God geloven, terwijl ik dit doe?'

"Want wie gelooft in de goden of in God,

vindt in elke daad zijn God terug.

Zo zal elke handeling,

elke daad een openbaring zijn van de krachten,

die rond ons leven om ons wezen te verheffen tot hoger geestelijke rang.”

11:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oude filosofen, leven, goed, kwaad, goden, openbaring, krachten, geestelijke rang |  Facebook |

29-08-16

Het denksysteem der eenzamen: deel 1.

eenzaam,leven, wereld, heiligdom, rang, status,

“Ben ik eenzaam?”

En vreemd genoeg wordt deze vraag de grondslag van een heel denksysteem.

U zou kunnen zeggen:

Het denksysteem der eenzamen. Deel 1.

“Waar je ook leeft en hoe je ook leeft,

wat je rang is,

je status in het leven,

je blijft altijd ten dele eenzaam.

Want geen mens kan met een ander mens volledig zijn leven delen.

In een ieder is een klein heiligdom,

waarin hijzelf afgezonderd van de wereld bestaat;

een heiligdom,

waarin hij niemand toegang kan verschaffen.”

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenzaam, leven, wereld, heiligdom, rang, status |  Facebook |

27-08-16

VREUGDE.

VREUGDE.

VREUGDE,vlinder, bloem, licht, kracht,leven,

 

De lach van de zon kaatsend in 't water. De dans van een vlinder van bloem tot bloem. De belofte van 't heden, de vervulling van later. De zekerheid van bereiking en roem.

Een tocht door het leven, voltooid in de vreugde. Voorbij nu het streven, voldaan alle vraag. Geen snelheid meer, die ons dwingt te bewegen. Geen remming meer, die ons loom maakt of traag.

Bevrijd van je banden, gedragen door krachten, als licht zo wordt het leven volbracht en zo keert de vreugde tot 't werkelijke leven, de vreugde waarnaar je streeft en steeds hebt getracht.

Wie zoekt naar de vreugde, beseffe, dat vreugde ons werkelijk wordt als zij in anderen leeft. En zo ons de vreugde is al in het leven, wat 't eigen wezen aan anderen geeft.

Wie zoekt naar de vreugde, begrijpe, dat vreugde een kracht is, die staat buiten ruimte en tijd. Ze is toestand - niet leven, of werken en streven - een deel van de grote eeuwigheid.

Daarom wil je werkelijk vreugde ervaren en zoek je de vreugde, vraag niet waarheen. Maar geef aan de wereld wat je kunt geven, streef samen met anderen, streef nimmer alleen.

Te geven wordt vreugde, te ontvangen wordt krachten, wordt ons tot hemel dit alles tezaam. Vreugde in het leven, dat wij volbrachten. Een vreugde om God en Zijn heilige naam.

Vreugde is een begrip, dat alle dingen omvaamt, die goed zijn. Ware vreugde is de kern van ons wezen, vervuld van de kern van alle krachten, Het is het gezamenlijk werken en streven. Het is het voelen, dat je geaccepteerd wordt door anderen en het zelf kunnen accepteren van al, wat rond je is, dat vreugde schept. Daarom denk niet, dat vreugde het voorrecht is van enkelen. Dat vreugde een verdienste is of een loon. Vreugde is de ware toestand van ons aller wezen.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, vlinder, bloem, licht, kracht, leven |  Facebook |

23-08-16

Leven is bewustzijn.

Leven is bewustzijn.

Leven,  bewustzijn,

Bewustzijn is: In je verwerken en verwerkelijken.

Een bewustwording is dus te allen tijde een uitbreiding van het leven.

Het is niet voldoende, dat wij in onszelf rijpen tot hoger bewustzijn;

maar het is noodzakelijk,

dat wij gezamenlijk met onze wereld een nieuwe wijze van leven,

van beleven vinden,

die zo mogelijk meer omvat dan alle voorgaande werelden of voorstellingen,

die we kennen

 

 

10:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn |  Facebook |

09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |

05-08-16

Uw wereld begrijpen.

Uw wereld begrijpen.

leven, aanvaarding, verwerping,kracht, strijd, besef, wereld, overeenstemming,

“Leven is het ondergaan van grote krachten, die in de wereld buiten je om werkzaam zijn. Dat leven verwerk je door uit jezelf de kleine veranderingen daarin aan te brengen, die mogelijk zijn door verandering van eigen instelling tegenover dit leven. Deze veranderingen zijn op zichzelf zo onbelangrijk, dat zij niet oorzaak mogen zijn van een aanvaarding of verwerping van al, wat rond U bestaat. Men kan slechts zichzelf aanvaarden of verwerpen in dit leven.”

Dit begrijpende wat mij lange tijd heeft gekost vermocht ik een volgende lering te begrijpen: “Strijden is het noodzakelijk resultaat van iemand, die zijn wereld buiten hem niet begrijpt. Want zolang men niet begrijpt, waar de overeenstemming ligt tussen Uzelf en de wereld rond U, blijft U voortdurend gebonden aan een verzet tegen al, wat U daarin niet erkent als deel van Uzelf. Dit verzet, deze controverse, is een noodzaak voor een ieder, om te komen tot een besef van zijn buitenwereld.”

14:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, aanvaarding, verwerping, kracht, strijd, besef, wereld, overeenstemming |  Facebook |

18-07-16

ONTHECHTING.

ONTHECHTING.

ONTHECHTING,droom, leven, gave,kracht,weelde, wereld, rein, gebo

Ik mag mij niet hechten aan wat de wereld mij biedt, want de wereld zou mij knechten. Mijn geest verdraagt dat niet. Ik moet mij onthechten, opdat het leven voor mij niet betekent het Zijn. Want, ben ik gehecht aan het leven, is scheiding van ‘t leven mij pijn, dan is mij, de dood een nood geworden. Dan is mij duister het bestaan, omdat ik droom van ondergang en lijden, al weet ik: dit alles is slechts waan.

Ik mag mij niet hechten, ik mag niet bezitten, ik mag niet begeren, verlangen, zoveel. Toch heeft de wereld zoveel gaven, wordt in de sferen zoveel weer je deel, dat je er voortdurend je toch kunt gaan laven, gaan laven aan drank van de eeuwigheid. De gave, die vluchtig je even beroert, terwijl je onberoerd zelve weer verderschrijdt.

Onthechting wil niet zeggen: verlaten alles, wat U de wereld biedt. Dat wil niet zeggen, dat ‘t kwaad is te leven, terwijl je van het leven geniet. Onthechting wil zeggen: niets vast te bezitten. Niets te zien als vast deel van je eigen bestaan. En zonder rouw, traan of verlangen, wanneer ‘t je verlaat, weer verder te gaan.

Onthechting wil zeggen: sterk zijn in daden. Stil zijn in woorden. Vol zijn in kracht. Opdat je begrijpt, hoe de volheid van ‘t leven in evenwicht rond je wordt samengebracht. Want evenwichtig bestaan is ons allen gegeven.

Onthechting is niet ‘n afscheid van weelde der wereld. Geen afscheid van de vreugden voor oog en voor oor. Niets van wat de wereld aan schoonheid bezit, aan verrukking gaat door onthechting voor U teloor in werkelijke zin.

Zij doet je beseffen:

Wil ik mij verheffen? Niets bezat ik aan ‘t begin en niets zal ik bezitten aan ‘t einde. Waarom zou ik mijzelve verrijken met bezit? Waarom zou ik uitgrijpen naar alle gaven? Waarom zou ik spreken van zwart en van wit? Waarom zou ik door het leven heendraven, belastend mijzelve met zorgen en nood? Waarom zou ik vrezen armoe of dood? Het leven geeft en ik ga mijn weg, terwijl ik mijzelve onthecht aan de dingen, maar niet mij ‘s levens gaven ontzeg.

Onthechting betekent: Jezelf bedwingen. Kracht bezitten, die je steeds weer geleidt, wanneer je je laat vangen of haast werd gevangen op de weg van bezit en van tijdelijkheid.

Eeuwig is ‘t leven en eeuwig zijn de krachten, die met je leven en gaan door het Zijn.

Eeuwig de kracht, waaruit j’ eens werd geboren.

Eeuwig en lichtend en sterk en ook rein.

Die dingen gaan je nooit verloren.

Zij zijn je wezen, je kracht, je bestaan.

Voor onthechting moet je leren juist daardoor niets te vrezen, en rustig je wegen steeds verder te gaan.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onthechting, droom, leven, gave, kracht, weelde, wereld, rein, geboren |  Facebook |

13-07-16

Het leven in zich is onvergankelijk.

Het leven in zich is onvergankelijk.

leven, onvergankelijk, eleusische school, bezielen, afstemmen, trilling, trillingsgetal,

“De onvergankelijkheid van het leven, binnen ons geborgen, maakt het ons mogelijk alle dingen tot leven te brengen. Wij kunnen leven in al wat bestaat, indien wij ons wezen daar geheel in weten te plaatsen. Dit is echter slechts mogelijk, indien wij ons ook bewust zijn van de levende kracht in ons, waardoor wij al hetgeen wij met onze gedachten beroeren, ook tevens bezielen.”

  

De Eleusische school stipt hetzelfde onderwerp nog weer iets anders aan. Ze zegt:

“De geest in haar hoge trilling kan alle materie rond zich verzamelen. Maar wanneer de geest te hoog vliegt in haar eigen afstemming, zal zij door haar hoge trilling het leven rond haar vernietigen, zodat haar stof uiteenvalt en niet meer kan bestaan in de wereld, waarin zij eens ontstaan is”.

Hier vinden we dus de gebruikelijke trillingskwestie weer uitgedrukt, nu op zeer logische wijze.

“Want”, zo staat hier uitdrukkelijk, “de geest heeft een trillingsgetal”. Zodat wij dat kunnen vertalen in een uitstraling van haar gedachten, die al hetgeen dat rond haar is, doordesemt. Dan zal zij, zolang zij zich een lichaam vormt (materialisatie bv.), te allen tijde haar eigen gedachten dus ook deze trilling opleggen aan de stof, die zij rond zich verzamelt. Maar stof is aan bepaalde grenzen gebonden. Wanneer die grenzen overschreden worden, dan zijner maar twee mogelijkheden: ofwel de stof valt geheel uiteen, ofwel zij verdwijnt vanuit deze wereld, omdat zij met haar verhoogd trillingsgetal in een andere wereld terechtkomt.”