03-10-16

ONTHECHTING.

ONTHECHTING.

onthechting, scheiding, leven, gave,

Ik mag mij niet hechten aan wat de wereld mij biedt, want de wereld zou mij knechten. Mijn geest verdraagt dat niet. Ik moet mij onthechten, opdat het leven voor mij niet betekent het Zijn. Want, ben ik gehecht aan het leven, is scheiding van ‘t leven mij pijn, dan is mij, de dood een nood geworden. Dan is mij duister het bestaan, omdat ik droom van ondergang en lijden, al weet ik: dit alles is slechts waan.

Ik mag mij niet hechten, ik mag niet bezitten, ik mag niet begeren, verlangen, zoveel. Toch heeft de wereld zoveel gaven, wordt in de sferen zoveel weer je deel, dat je er voortdurend je toch kunt gaan laven, gaan laven aan drank van de eeuwigheid. De gave, die vluchtig je even beroert, terwijl je onberoerd zelve weer verderschrijdt.

Onthechting wil niet zeggen: verlaten alles, wat U de wereld biedt. Dat wil niet zeggen, dat ‘t kwaad is te leven, terwijl je van het leven geniet. Onthechting wil zeggen: niets vast te bezitten. Niets te zien als vast deel van je eigen bestaan. En zonder rouw, traan of verlangen, wanneer ‘t je verlaat, weer verder te gaan.

Onthechting wil zeggen: sterk zijn in daden. Stil zijn in woorden. Vol zijn in kracht. Opdat je begrijpt, hoe de volheid van ‘t leven in evenwicht rond je wordt samengebracht. Want evenwichtig bestaan is ons allen gegeven.

Onthechting is niet ‘n afscheid van weelde der wereld. Geen afscheid van de vreugden voor oog en voor oor. Niets van wat de wereld aan schoonheid bezit, aan verrukking gaat door onthechting voor U teloor in werkelijke zin.

Zij doet je beseffen:

Wil ik mij verheffen? Niets bezat ik aan ‘t begin en niets zal ik bezitten aan ‘t einde. Waarom zou ik mijzelf verrijken met bezit? Waarom zou ik uitgrijpen naar alle gaven? Waarom zou ik spreken van zwart en van wit? Waarom zou ik door het leven heendraven, belastend mijzelf met zorgen en nood? Waarom zou ik vrezen armoe of dood? Het leven geeft en ik ga mijn weg, terwijl ik mijzelf onthecht aan de dingen, maar niet mij ‘s levens gaven ontzeg.

Onthechting betekent: Jezelf bedwingen. Kracht bezitten, die je steeds weer geleidt, wanneer je je laat vangen of haast werd gevangen op de weg van bezit en van tijdelijkheid.

Eeuwig is het leven en eeuwig zijn de krachten, die met je leven en gaan door het Zijn.

Eeuwig de kracht, waaruit je eens werd geboren.

Eeuwig en lichtend en sterk en ook rein.

Die dingen gaan je nooit verloren.

Zij zijn je wezen, je kracht, je bestaan.

Voor onthechting moet je leren juist daardoor niets te vrezen, en rustig je wegen steeds verder te gaan.

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onthechting, scheiding, leven, gave |  Facebook |

01-10-16

Als je denkt dat je goed bent...

WOORDEN VAN MEESTERS - 6 .

 

goe, kwaad, leven, sterven, beleven, tegenstellingen,

Als je denkt dat je goed bent, moet je ook kwaad zijn.

Want hoe kun je weten wat goed is, als je niet weet wat kwaad is?

Hoe kun je zeggen dat je deugdzaam bent, als je nooit gezondigd hebt?

Hoe kun je zeggen dat je zondig bent, als je nooit deugden hebt bezeten?

Alle dingen, die wij kennen en beleven, bestaan uit tegenstellingen, uit twee delen.

Laten we dat eerst aanvaarden.

 

Dan zullen wij niet meer beoordelen;

dit is goed of dat is kwaad, maar wij zullen zeggen dit is een levensmogelijkheid.

En uit die levensmogelijkheid zullen wij waarmaken wat voor ons de perfectie vormt.

Wij moeten groeien naar het aanvaarden van het leven

als een geheel met alle tegenstellingen

en afzien van een poging om ons bestaan

en het bestaan van anderen

in een algehele eenzij­digheid van tegenstelling af te doen.

Want daarmede verliest het zijn betekenis.

 

Wie leeft zal sterven. Dat is op aarde een waarheid.

Maar wie sterft, leeft in de geest. Zo is sterven leven.

Maar leven is ook een beetje sterven.

Want wanneer je begint te leven, begin je te sterven.

 

Dat wil zeggen dat,

terwijl je stoffelijk ouder wordt

de geest steeds dichter bij de werkelijkheid gaat komen

en van daaruit meer kan gaan spre­ken.

 

De Meesters hebben het zo wijs gezegd.

Maar ze hebben vooral dui­delijk willen maken;

 

een mens moet het geheel leven.

Niet alleen de ene kant of de andere kant,

maar het geheel.

En in de erkenning van het ge­heel

en alle mogelijkheden die er in en rond hem bestaan

moet hij een be­wuste keuze doen.

Niet omdat ze goed is, maar omdat ze zijn juiste keuze is.

11:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goe, kwaad, leven, sterven, beleven, tegenstellingen |  Facebook |

30-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

 

IMG_0675.JPG

Ook een veel oudere Meester heeft eens wat zonderling gereageerd, toen een leerling hem vroeg :"Is het niet goed dat wij naar de tempels gaan en bidden tot de goden?" Hij antwoordde:

 

"Wie zo weinig doordrongen is van de werkelijkheid die in hem leeft dat hij tijd overhoudt om naar de tempels te gaan, laat deze bidden tot de goden waarvan hij niet weet, of ze bestaan. Maar hij, die weet wat de werkelijkheid is hij bidt niet tot de goden, maar hij spreekt met de werkelijkheid waaruit de goden zijn voortgekomen en sprekende daarmede beseft hij wat hij moet volbrengen op deze wereld, zelf werkend en niet betrouwend op de hulp van goden."

 

Een wereldbeeld. Een beeld van eigen werkzaamheid, van eigen vertegen­woordiging van het onbekende. Dat vinden wij steeds weer terug. Een Zenmeester eveneens sprekend over werkelijkheid zegt:

 

"Als je een kamer ziet en de ogen sluit, is ze pas werkelijk, als je daar doorheen kunt gaan alsof je de ogen open zoudt hebben. Als alleen werkelijk is wat je ziet, blijkt later dat je heel iets anders voelt."

 

Ongetwijfeld heeft hij groot gelijk. Probeert u het thuis maar eens, als u niet bang bent voor de schade. Kijk naar uw kamer, sluit de ogen en pro­beer te handelen alsof u normaal zou kunnen zien. U zult met verbazing ontdekken hoeveel obstakels er zich op onverwachte plaatsen op uw weg bevinden.

Zo is het met de kosmos, met de werkelijkheid. Wij denken dat wat wij zien en wat wij met onze rede kunnen omschrijven de enige waarheid van de kosmos is. Maar de werkelijkheid is toch eigenlijk alles tezamen. Elk deel van ons wezen moet zich in die werkelijkheid kunnen bewegen. Als dat niet het geval is, heeft het weinig zin.

Ik zou hier nog een drietal citaten aan toe willen voegen.

 

"Spreek van licht, indien gij het aanvaardt. En aanvaardende het licht, spreek van wat het u openbaart. En daar waar de openbaring voor u aanvaardbaar is geworden, vervul datgene wat ge zijt in het licht."

 

"Vraag niet: Hoe denken de mensen? Wat willen de goden? Wat bestemmen de Nornen? "

 

"Vraag: Wat ben ik? Wie ben ik? Hoe ben ik? En wetend wat ge zijt, handel."

 

"Wie leeft draagt de dood in zich. Wie dood is draagt het leven in zich. Dit is een werkelijkheid. Maar hij die denkt, dat hij niet het tegendeel van hetgeen hij in zich draagt niet eveneens waarmaakt, hij is een dwaas, want hem ontgaat de volledigheid die in hem bestaat."

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tempels, dood, leven, licht, kosmos |  Facebook |

10-09-16

Menselijk leven.

Menselijk leven.

mens, leven, druppel water, poel, beroering, niets,

Het leven van een mens

is als een druppel water

in een poel een ogenblik van beroering,

dan niets.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, leven, druppel water, poel, beroering, niets |  Facebook |

08-09-16

Oude gezegden: deel 4.

Oude gezegden: deel 4.

 

DSCF5658.JPG

 “Alle wijsheid van het leven

ligt in de tweeledigheid van ons bestaan

en in de erkenning daarvan.”

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tweeledigheid, erkenning, wijsheid, bestaan, leven |  Facebook |

04-09-16

Het denksysteem der eenzamen. Slot. (7)

Het denksysteem der eenzamen.  Slot. (7)

oude filosofen, leven, goed, kwaad, goden, openbaring, krachten, geestelijke rang,

 Oude filosofen, hadden één stelregel:

“Leef, o mens, zoals je voelt te moeten leven."

 Vraag niet: ‘Doe ik goed of kwaad?'

Maar vraag: 'Kan ik in God geloven, terwijl ik dit doe?'

"Want wie gelooft in de goden of in God,

vindt in elke daad zijn God terug.

Zo zal elke handeling,

elke daad een openbaring zijn van de krachten,

die rond ons leven om ons wezen te verheffen tot hoger geestelijke rang.”

11:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oude filosofen, leven, goed, kwaad, goden, openbaring, krachten, geestelijke rang |  Facebook |

29-08-16

Het denksysteem der eenzamen: deel 1.

eenzaam,leven, wereld, heiligdom, rang, status,

“Ben ik eenzaam?”

En vreemd genoeg wordt deze vraag de grondslag van een heel denksysteem.

U zou kunnen zeggen:

Het denksysteem der eenzamen. Deel 1.

“Waar je ook leeft en hoe je ook leeft,

wat je rang is,

je status in het leven,

je blijft altijd ten dele eenzaam.

Want geen mens kan met een ander mens volledig zijn leven delen.

In een ieder is een klein heiligdom,

waarin hijzelf afgezonderd van de wereld bestaat;

een heiligdom,

waarin hij niemand toegang kan verschaffen.”

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenzaam, leven, wereld, heiligdom, rang, status |  Facebook |

27-08-16

VREUGDE.

VREUGDE.

VREUGDE,vlinder, bloem, licht, kracht,leven,

 

De lach van de zon kaatsend in 't water. De dans van een vlinder van bloem tot bloem. De belofte van 't heden, de vervulling van later. De zekerheid van bereiking en roem.

Een tocht door het leven, voltooid in de vreugde. Voorbij nu het streven, voldaan alle vraag. Geen snelheid meer, die ons dwingt te bewegen. Geen remming meer, die ons loom maakt of traag.

Bevrijd van je banden, gedragen door krachten, als licht zo wordt het leven volbracht en zo keert de vreugde tot 't werkelijke leven, de vreugde waarnaar je streeft en steeds hebt getracht.

Wie zoekt naar de vreugde, beseffe, dat vreugde ons werkelijk wordt als zij in anderen leeft. En zo ons de vreugde is al in het leven, wat 't eigen wezen aan anderen geeft.

Wie zoekt naar de vreugde, begrijpe, dat vreugde een kracht is, die staat buiten ruimte en tijd. Ze is toestand - niet leven, of werken en streven - een deel van de grote eeuwigheid.

Daarom wil je werkelijk vreugde ervaren en zoek je de vreugde, vraag niet waarheen. Maar geef aan de wereld wat je kunt geven, streef samen met anderen, streef nimmer alleen.

Te geven wordt vreugde, te ontvangen wordt krachten, wordt ons tot hemel dit alles tezaam. Vreugde in het leven, dat wij volbrachten. Een vreugde om God en Zijn heilige naam.

Vreugde is een begrip, dat alle dingen omvaamt, die goed zijn. Ware vreugde is de kern van ons wezen, vervuld van de kern van alle krachten, Het is het gezamenlijk werken en streven. Het is het voelen, dat je geaccepteerd wordt door anderen en het zelf kunnen accepteren van al, wat rond je is, dat vreugde schept. Daarom denk niet, dat vreugde het voorrecht is van enkelen. Dat vreugde een verdienste is of een loon. Vreugde is de ware toestand van ons aller wezen.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, vlinder, bloem, licht, kracht, leven |  Facebook |

23-08-16

Leven is bewustzijn.

Leven is bewustzijn.

Leven,  bewustzijn,

Bewustzijn is: In je verwerken en verwerkelijken.

Een bewustwording is dus te allen tijde een uitbreiding van het leven.

Het is niet voldoende, dat wij in onszelf rijpen tot hoger bewustzijn;

maar het is noodzakelijk,

dat wij gezamenlijk met onze wereld een nieuwe wijze van leven,

van beleven vinden,

die zo mogelijk meer omvat dan alle voorgaande werelden of voorstellingen,

die we kennen

 

 

10:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn |  Facebook |

09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |