31-01-17

Moeilijkheden van een filosoof.

Moeilijkheden van een filosoof.

filosoof,geluk, god, vrede, begripswaarden,realiteit, speculaties

De moeilijkheid in het menselijk denken is wel,

dat een groot gedeelte van de begrippen,

die voor ons het meest belangrijk zijn,

in feite abstracties blijven.

 

Wij kunnen spreken over geluk maar geluk is dus een abstractie.

Wij kunnen het niet definiëren,

wij kunnen het hoogstens beleven of ondergaan.

 

Wij kunnen spreken van God.

God kan voor ons een persoonlijke realiteit zijn,

maar gelijktijdig leven wij in een wereld,

waarin van die God maar heel weinig zichtbaar wordt.

 

Wij kunnen denken aan vrede b.v.,

maar vrede is een zo alomvattend begrip,

dat elke definitie daarvan tekort zal schieten.

 

Wij kunnen deze begrippen eenvoudig niet alleen redelijk vastleggen.

De filosoof werkt voor een groot gedeelte met begripswaarden

of mede met begripswaarden,

die een dergelijke: abstractie in zich dragen.

Wil je nu vanuit de filosofie terug naar de mens,

dan zal je in de eerste plaats het abstracte moeten vervangen

door iets wat beter in de realiteit past.

In de tweede plaats zal je moeten voorkomen,

dat je op een te smalle basis van feiten

een te grote reeks aan speculaties opbouwt.

15:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosoof, geluk, god, vrede, begripswaarden, realiteit, speculaties |  Facebook |

30-01-17

MENSEN ZEGGEN...

MENSEN ZEGGEN...

vreugde, zorgen, denken, spreken,

Mensen zeggen elke dag brengt zijn eigen zorgen.

Dat is waar.

Maar is het ook niet zo dat elke dag zijn eigen vreugde brengt?

Elke dag zijn eigen kracht meebrengt?

Elke dag in jouzelf toch weer iets anders doet spreken,

anders doet zijn,

anders doet denken?

16:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, zorgen, denken, spreken |  Facebook |

29-01-17

De esotericus denkt. 

 De esotericus denkt. 

esotericus,interpretatie, waanbeeld, werkelijkheid, waan, emotie,bewustwordingsgang,

Voor de esotericus geldt:

Ofschoon mijn innerlijke bewustwordingsgang

grotendeels interpretatie en voorstelling is,

mede gebaseerd op emotie,

zal ik – levende in een innerlijke waan –

de uiterlijke werkelijkheid zodanig beseffen,

dat zij langzaam maar zeker

mijn innerlijk waanbeeld gaat corrigeren,

omdat ik hetgeen ik in de wereld erken

onwillekeurig op mijzelf toe­pas.

Uit een innerlijke waan strevende

verminder ik mijn blindheid en verminder ik ook

de hiaten,

die ik emotioneel heb moeten overbrug­gen in mijzelf,

omdat ik de analogie tussen mijzelf

en de wereld steeds sterker ga beseffen.

27-01-17

Wat doet geloof?

Wat doet geloof?

geloof, blindheid, twijfel,interpretatie, erkenning,

Het maakt mij blind voor alle ar­gumenten,

die niet in mijn logica passen.

Wanneer ik aanneem dat de Bijbel

onverweigerlijk Gods Woord is,

zal elke poging om daaraan twijfel te wekken

voor mij ten hoogste een verweer tot stand brengen,

maar ik zal niet in staat zijn het argument

van de ander reëel te beluisteren

en het reëel te onderzoeken.

Ik ben er blind voor.

Want dit deel van redelijkheid,

dat ik in mijn geloof overspring,

zal ik ook in mijn benadering van de buitenwereld

a.h.w. overbrug­gen,

zodra dit met het geloof in verband staat.

Er is dus een over­dracht.

Het geloof wordt niet alleen maar innerlijk beleefd;

het wordt naar buiten toe tot uitdrukking gebracht

in het creëren van een waarde (interpretatie),

maar gelijktijdig door een blindheid

(onvermogen tot erkenning).

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, blindheid, twijfel, interpretatie, erkenning |  Facebook |

26-01-17

ZELF DENKEN.

Zelf denken.

 denken,emotie,opvoeding,werkelijkheid

Zelf denken is de eerste noodzaak in alle bestaan.

Zelfstan­dig een oordeel vormen is echter zeer moeilijk,

omdat men voortdu­rend wordt beïnvloed

door zijn omgeving,

zijn opvoeding,

ja zelfs door je emotionele toestanden die men kent,

door de materiële moei­lijkheden,

kortom door alles wat men doormaakt.

Maar wij kunnen toch proberen terug te gaan

tot het feit en vanuit het feit de werkelijk­heid opbouwen.

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denken, emotie, opvoeding, werkelijkheid |  Facebook |

24-01-17

Geloof, een wegverklaren?

Geloof, een wegverklaren?

geloof, engel, duivel, emotionele mens,

Het geloof ontstaat doordat ik ergens in mijzelf een hiaat voel.

Ik kan dit moeilijk aan mijzelf toegeven.

Maar elke geloofsfactor – of deze nu godsdienstig is

of op een geheel andere grond­slag is gestoeld –

is en blijft het wegverklaren van een hiaat in onszelf.

Of wij nu menen door een engel begeleid te worden

of door de duivel achtervolgd,

in beide gevallen is ons geloof de verklaring voor iets,

wat wij in onszelf menen te erkennen.

Hierdoor zou je misschien kunnen komen tot de definitie:

Geloof is de aanpassing van het redelijke in de mens

aan het emotionele in de mens.

En omgekeerd.

17:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, engel, duivel, emotionele mens |  Facebook |

23-01-17

ZELFONDERZOEK.

ZELFONDERZOEK.

zelfonderzoek, duistere gestalte,

In de esoterie kennen wij het zelfonderzoek,

waarbij wij op een gegeven ogenblik

de meest duistere gestalte van het ik erkennen.

Zolang wij kunnen beseffen,

dat het deel is van het ik, kan het ons niet deren.

Op het ogenblik dat wij daaraan eigenschappen toekennen,

die wij niet bezitten,

wanneer wij het zien

als een kracht die van buitenaf op ons inwerkt,

kan het ons wel deren en zijn wij kwetsbaar.

16:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfonderzoek, duistere gestalte |  Facebook |

22-01-17

Menselijk streven.

Menselijk streven.

rijkdom, gezondheid, zelfbedrog, vermogens, mogelijkheden,

Er zijn mensen, die naar rijkdom streven,

terwijl wat zij van node hebben rust is.

Er zijn mensen, die alles doen om gezond te blijven,

terwijl zij in feite niet die gezondheid,

maar het contact met hun mede­mens begeren.

Er zijn mensen,

die zelfbedrog en bedrog van anderen

op de voorgrond schuiven in hun leven,

omdat zij niet durven erkennen,

dat de betekenis die zij willen hebben in het leven,

van hen in­spanningen vraagt,

waartoe zij in feite niet bereid zijn.

 

Je moet in het leven altijd je standpunt bepalen.

Maar dit standpunt bepalen op grond

van algemeen geldende regels en waarden betekent heel vaak:

wat werkelijk van belang is voor jezelf

op een verkeerde manier uitvoeren;

verkeerde eisen stellen aan de wereld;

maar ook op een verkeerde manier vanuit jezelf de wereld benaderen.

Daarom is het heel belangrijk dat je leert om de dingen te scheiden.

 

Wat ben ikzelf?

En wat wil de wereld in mij zien?

Wat ik zelf ben moet bepalend zijn voor mijn actie.

Het is bepalend voor mijn mogelijkheden en mijn vermogens.

12:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, gezondheid, zelfbedrog, vermogens, mogelijkheden |  Facebook |

21-01-17

Vooruit komen in de wereld.

Vooruit komen in de wereld.

wereld, interpretatie, werkelijkheid, overwicht,

Wie vooruit wil komen in de wereld,

zegt men wel eens,

kan dat alleen doen door de fouten van anderen

of de dwaasheid van an­deren.

Ik ben ervan overtuigd,

dat in vele gebieden van menselijke activiteit

die regel ook inderdaad geldt.

Maar wanneer ik dus weet waar ergens iets niet reëel is,

weet ik ook dat de onjuiste inter­pretatie

op een gegeven ogenblik t.a.v. de feiten,

de werkelijkheid zoals zij reëel bestaat,

zodanig verschoven is,

dat ik –

wetende wat die werkelijkheid is en daarop mij baserend –

een overwicht gewin op degenen,

die de illusie scheppen.

18:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereld, interpretatie, werkelijkheid, overwicht |  Facebook |

20-01-17

Werkelijk neutraal of partij kiezen?

 Werkelijk neutraal of partij kiezen?

neutraal, gedachten, keuze, partij, persoonlijkheid,

 

Wij kunnen in het leven nimmer werkelijk neutraal zijn.

Of wij aan­vaarden, hebben lief; of wij verwerpen, haten.

Neutraliteit van het ik is dus in wezen onmogelijk.

Dan heeft het ook geen zin te proberen om neutraal te zijn.

Dit kunnen wij uiterlijk misschien zijn,

maar wij zullen bewust innerlijk altijd partij kiezen.

 

Wanneer ik partij kies,

dan doe ik dit uiteraard met mijn gedachten.

Als mens formuleer je in gedachten.

Maar gedachte op zichzelf is niet voldoende.

Er moet meer zijn. 

Een keuze, die ik maak,

moet ik altijd met mijn gehele wezen maken;

dus ook met mijn daden, mijn middelen,

de projectie van mijn persoonlijkheid in de wereld, enz.

16:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neutraal, gedachten, keuze, partij, persoonlijkheid |  Facebook |