31-10-16

Een oud leermeester.

Een oud leermeester:

leven ,bewustzijn, persoonlijkheid, essencde,

“Leven is niet op een plaats of een gebied te beperken.

Wanneer een bewustzijn leven tot zich roept, dan zijn bewustzijn en leven één,

en is er een persoonlijkheid geboren.

Het leven vraagt niet vanwaar het bewustzijn komt,

zoals het bewustzijn niet vragen zal vanwaar dit leven komt,

dat het tot persoonlijkheid maakt.

Dit nu diene men te weten en te behouden.

Zolang ons bewustzijn in staat is enigerlei deel van het leven tot ons te trekken,

zijn wij een persoonlijkheid.

Het gebied waarop wij het tot ons trekken,

bepaalt,

op welke wijze dit leven uitdrukking zal geven aan hetgeen wij zijn”.

 

 

“Er is een bewustzijn”,

zo stelt deze leraar,

“en daarnaast de essence van het leven.

Waar men die essence tot zich neemt,

leeft men”.

17:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn, persoonlijkheid, essence |  Facebook |

30-10-16

EEN PAD KIEZEN.

EEN PAD KIEZEN.

het pad, licht, bewustwording,

Wie een pad wil kiezen op aarde zal zich goed moeten afvragen welke weg hij of zij werkelijk wenst te gaan.

Er zijn duizend en één wegen te vinden die allen uiteindelijk naar bewustwording voeren.

 Maar de weg van het innerlijke licht is daarvan wel één van de eenvoudigste,

zij het dat zij tevens tot de moeilijksten behoort.

Het is een weg die snel doet beseffen,

die je snel verandert.

Het is ook een weg,

waarop je veel achterlaat.

14:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het pad, licht, bewustwording |  Facebook |

29-10-16

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

Yang en Yin,indeling van Fohi,bewustzijn,kosmos, meditatie,

Yang en Yin zijn elkaar aanvullende tegendelen, die elk voor zich een centraal punt hebben. "Want,"zo zegt de oosterling, "goed en kwaad zijn samen het geheel van de schepping. En het geheel van de schepping is identiek aan het geheel van de Schepper.

Echter moeten goed en kwaad als tegengestelde machten elk voor zich een centrum hebben, waarvan hun drijvende kracht uitgaat." Als u Yang en Yin dan ook ziet afgebeeld, zult u in de kop van de ge­ vlochten helften een punt zien als een oog.

Nu heeft men wel eens gezegd: Yang en Yin zijn eigenlijk de typen van geboorte en dood. En daar zit een waarheid in. Een Chinees drukte het zo uit: "Wit ‑ teken van het alomvattend licht ‑ is het volkomen leven. Wanneer het volkomen leven zich echter geheel heeft gevormd, vindt het geen mogelijkheid meer tot uiting.

Zo gaat het over in het duister van de dood. In de dood vindt het een hernieuwde beleving. Dood is negatief leven. Leven is positief sterven." Dat is op zichzelf natuurlijk heel aardig, maar we gaan nog verder. Wanneer de tweeheid van het 1even tot bewustzijn komt en wij zijn in staat beide als geheel te beschouwen, dan kunnen wij deze omgeven door de tekens, die de verschillende wereldwaarden aangeven.

Omgeef Yang en Yin door de acht vlakken der uiting en ge zult zien, dat ‑ terwijl elk vlak zijn eigen licht bezit ‑ Yang en Yin tezamen het wit‑gouden licht geboren doen worden, de intensiteit van levende kracht. Die intensiteit van levenskracht is het onmiddellijk werkzaam goddelijk Vermogen, dat zich in alle tegendelen uit en overal gelijk aanwezig is en blijft. Maar daaromheen zitten acht wereldvelden, acht tekens.

Ze hebben een speciale naam en men gebruikt daarvoor de z.g. indeling van Fohi. Deze indeling geeft weer karakteristieken (beter gezegd: mogelijkheden), die binnen de uitingen dezer wereld vallen. Deze worden weer beheerst door de kleuren. Die kleuren gaan van infra‑rood tot violet met alle daartussen liggende schakeringen. Wij zien b.v. het oranje‑rood als een vurig vlammend iets. We zien het geel als een teken van ondergang. We zien het zachtgroen als een teken van geloofsstijging. We zien het teerblauw van de bewustwording. We zien het violet van de geestelijk bewuste bereiking. Al deze tinten geven een aspect aan van dit Yang en Yin‑principe.

Om dat goed te begrijpen, doen we het best weer een stukje te citeren: "Wanneer ik elke kleur des levens zie, zo vind ik haar terug in de volheid van het witte (hier het vol‑gouden licht). Ik weet echter, dat ik niet het totaal van het witte (weer het vol‑gouden licht) in mij draag, doch slechts de kleur, die uit mijn wezen voortspruit. Want uit de onvolledigheid van mijn wezen moet ik inkeren tot een der principes.

Keer ik in tot het duister, dan zal het duister zich met de tint van mijn wezen vermengen en mij maken tot een kracht die negatief is, die de afgrond ingaat en de onderwereld leert kennen in volheid en bewustzijn.

Sta, ik voor de werelddraak, dan blijft mij slechts over verslonden te worden of hem te overwinnen. En wie zijn dolk weet te richten tegen de draak, herrijst en wordt herboren in het lichte principe, vanwaar hij uitgaat tot in de ruimte van de bewuste wereld en gespaard blijft voor de lange tocht door de buitenste werelden.

Onverschillig hoe we werken, we kunnen tot het duister worden getrokken. Wanneer we in het duister terecht komen, betekent het voor ons geen ondergane, of verdoeming, mits we de moed hebben het kwaad zelfe in de ogen te schouwen. Hier wordt uitgedrukt, dat wie Yang en Yin beide erkent (wat men door het aanschouwen van het kwaad vindt; want wie het kwaad in de ogen durft zien, vindt daar als tegendeel onmiddellijk de ontbrekende waarde: het goede), die kan te allen tijde terugkeren tot wat men de lichte wereld noemt.

Ook degene, die ingaat tot de factor (met een andere kleur en ook andere eigenschappen), vindt evenzeer zijn bewustwording, want deze bewustwording gaat door de hoogste werelden. Daarover zegt dezelfde schrijver: "Zij, die ingaan tot het lichte principe en vergeten dit te erkennen als meerdere van het "ik", worden door de grote macht (waarschijnlijk de Hemelse Keizer) gedoemd tot een reis door de, buitenste ruimten, tot ,zij ‑ kennende de buitenste werelden ‑ terugkeren tot het licht."

Dus ook als we ten goede streven, moeten we nog behoorlijk uitkijken, zegt deze schrijver. Want je kunt je wel blind staren op dat licht (het witte van het principe) maar als je vergeet ook daarin de mogelijkheid van het slechte (het tegendeel) als bewustzijn te aanvaarden, word je ook uit het licht uitgeworpen. Je komt dan in de buitenste werelden (de ruimte van de kosmos) en zwerft daar.

Dus: het duister komt a.h.w. in de materie. Stelt u het zich maar onder­ aards voor. De ander komt in het duister van het hemelruim er zwerft daar rond. En al zwervend zoekt men naar bewustzijn. Het is overigens aardig erbij te vermelden, dat de vallende sterren in China lange tijd worden gezien als geesten van bewusten, die ofwel in het rijk der hemelen hadden gezondigd, dan wel in hun trots niet hadden gebogen voor de Heerser van de lichtende werelden. En die worden dan de buitenste ruimten ingejaagd.

Om kort samen te vatten: Yang en Yin zijn de kosmische eenheid. Gezamenlijk zijn zij de perfecte vorm: de cirkel. Elk voor zich zijn ze de vorm van het menselijk levensbeginsel. En dat is weer een symbool dat we ons goed moeten realiseren. Verder wordt dit symbool gebruikt voor meditatie.

14:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yang en yin, indeling van fohi, bewustzijn, kosmos, meditatie |  Facebook |

28-10-16

Verstandigste verweermethode...

Verstandigste verweermethode 

tegen het teveel opgaan in de massa.

verweermethode,massa,schuldbesef,consequentie,suggestie, mening,

1. Elke mens gaat af op eigen ervaring. Men mag wel degelijk de raad van anderen aanvaarden, mits men deze op de proef stelt en bewust controleert of de resultaten in overeenstemming, zijn met de geschapen verwachtingen.

 

2. Men late nooit zijn persoonlijk leven leiden door opvattingen van anderen. Ieder heeft zijn eigen leven.

 

3. Men late zich nooit een schuldbesef aanpraten. Een ieder is vrij om over zijn eigen leven te beschikken, te leven en te handelen op de wijze, die hij zelf wenst, mits hij ook de bereidheid heeft de con­sequenties hiervan te dragen.

 

4. Wij weten allen, dat wij tot op zekere hoogte door suggestie tot overtuigingen worden gebracht, die niet geheel de onze zijn, maar die in de plaats treden voor datgene, wat wij niet bezitten, namelijk een vermogen ons een oordeel te vormen over deze zaak.

Wij kunnen zeer goed werken met deze verschillende waarden.

Wij moeten ons echter ervoor hoeden, als andere waarden daar tegenover worden gesteld, ons vast te klampen aan onze mening.

Een overtuiging, die niet is gebaseerd op eigen ervaringen en feiten, maar alleen op ho­ren zeggen, is te allen tijde gevaarlijk, als men tegenover andere stellingen staat.

16:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verweermethode, massa, schuldbesef, consequentie, suggestie, mening |  Facebook |

27-10-16

BERUSTING.

BERUSTING.

berusting,streven, wereld, troostende leuze, ouderdom,eerlijk,

Berusting is een mooi woord.

Het zegt mij, dat ik rustig en ge­ laten moet aanvaarden dat wat is. Maar dan kan berusting nooit goed zijn, tenzij ik machteloos ben. Laat mij berusten in het onvermijdelijke, maar nimmer de berusting stellen in de plaats van mijn streven, van mijn denken.

Laat mij de wereld aanvaarden, waarin ik moet leven, maar niet datgene wat die wereld van mij in het leven dan ook verder meent te mogen verwachten.

Laat mij berusten in het feit; dat anderen slimmer zijn dan ik, of wijzer zijn dan ik, of dommer zijn dan ik. Maar laat mij niet berusten in het feit, dat ik ben zoals ik ben.

Berusting is aardig, als je niets te doen hebt. Berusting is een troostende leuze voor hen, die alles willen houden als het nu is. Maar berusting is alleen een aanvaardbaar begrip voor diegenen, die beseffen dat het leven voor de mens uiteen valt in twee delen: dat gedeelte dat je zelf kunt beheersen, waarmee je zelf kunt werken, waaraan je iets kunt doen; en datgene wat je tenslotte maar hebt te aanvaarden of te ondergaan, omdat je daartegen ergens machteloos staat.

Laat ons berusten waar we machteloos zijn. Dan zal deze berusting ons in staat stellen beter te streven waar wij vrijheid van handelen hebben. Maar laten we onszelf niet misleiden en waar de taak te moeilijk of te zwaar lijkt dan maar berusten. Wij moeten zelf met hetgeen wij zijn en met wat wij hebben alles doen wat mogelijk is, geestelijk en stoffelijk. We moeten trachten een weg te banen voor onszelf, die niet ophoudt bij het een of ander denkbeeld, een boekje of een plaatje, maar die ons innerlijk het gevoel geeft van verbondenheid met iets beters en ons gelijktijdig naar buiten toe de mogelijkheid geeft dat goede, waarin we geloven, waarmee we ons verbonden voelen, enigszins tot uiting te brengen.

Ik geloof niet, dat wij mogen berusten in ons onvermogen om het hogere te kennen; dat wij mogen berusten in ons onvermogen om datgene, wat we in ons erkennen, tot uiting te brengen. Ik meen, dat hier berusting bijna demonisch is. Maar berusting in de wereld, waarin je leeft, in de omstandigheden die je leven beheersen, voor zover ja daar niets aan kunt doen, lijkt mij aanvaardbaar.

Berust erin dat u ouder wordt. Maar berust er niet in, dat uw ouderdom met gebreken komt, als u iets kunt doen om dat te voorkomen.

Berust erin dat anderen niet direct allemaal zo eerlijk, zo prettig en zo vriendelijk zijn als u zoudt verwachten. Maar berust er dan ook niet in, dat u alleen juist die wezens en mensen ontmoet; zoek anderen op.

Berust erin dat u God in Zijn heerlijkheid niet kunt aanschouwen. Maar neem er geen genoegen mee dan maar helemaal geen straal van geestelijk licht te zien. Kortom, erken dat je klein bent en berust daarin. Maar strijd er dan voor om dat kleine wat je bent alle betekenis te geven die het kan hebben, alle mogelijkheden te verschaffen die ervoor kunnen bestaan.

Schrik er niet voor terug om daar waar je moeilijkheden of noodzaken erkent, zonder berusting verder te gaan, totdat je jezelf overwinnende in de wereld kenbaar hebt gemaakt: dit ben ik. Dat is mijn erkenning. Dat is mijn wezen. En indien u van de wereld dan geen antwoord kunt afdwingen, berust daarin. Want dan hebt ge gedaan wat voor u mogelijk was.

18:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berusting, streven, wereld, troostende leuze, ouderdom, eerlijk |  Facebook |

26-10-16

TERUGBLIK IN HET IK.

TERUGBLIK IN HET IK.

terugblik,persoonlijke werkelijkheid, kosmos,bewustzijn,incarnatie, minderwaardigheidsbesef, stoa,

Elke mens, die op de aarde wordt geboren, zal vóór deze incarnatie vele andere bestaansvormen hebben gekend. Het is ook zeer wel mogelijk, dat hij reeds in vroegere tijden een menselijk lichaam heeft gehad en dus als mens op aarde leefde.

Velen op aarde willen gaarne terugzien in het verleden. Zij zouden gaarne willen weten, of zij het misschien waren, die handel dreven in Ba­bylon, dansten voor de goden in Egypte, filosofeerden met de wijsgeren in Griekenland of zelfs in de Stoa met filosofen een gelijkwaardig gesprek konden voeren.

Dit zoeken in het verleden is eigenlijk een uitdrukking van ontevre­denheid met het heden en in vele gevallen een minderwaardigheidsbesef.

Want waarom zou de mens naar het verleden terug willen zien? Indien wij in het "ik" naar het verleden terugzien, zullen wij daar zeker geen in incar­naties en geen opeenstapeling van historische en andere feiten vinden.

Integendeel. Wat wij wel in het "ik" vinden is een reeks complexe waar­den, die het verloop van ons leven a.h.w. voor ons uitstippelen. Wij vinden daar de geestelijke tekortkomingen. De fouten, waardoor wij op bepaalde stoffelijke gebeurtenissen en verschijnselen te veel nadruk leg­gen. Wij vinden daarin ook ongetwijfeld bereikingen als een begrip, dat het ons mogelijk maakt de kleuren in de lucht te zien en te genieten van de natuur zelve, of ons in muziek uit te leven, misschien zelfs te schil­deren en te scheppen. Wij vinden in onszelf de mogelijkheid tot beschouwing, de mogelijkheid door te dringen in begrip van onszelf en onszelf te ver­staan.

Deze dingen zijn dan ook niet het gevolg van één leven. Zij zijn wel degelijk uit het verleden meegekomen. Want elke gang, die een mensenziel gaat, is er één van ontwikkeling. De geest, het bewustzijn‑dragende van de persoonlijkheid, ontplooit zich meer en meer; en elke fase in de stof en in de geest zal die geest iets leren. Zij beseft meer en meer wat haar eigenlijke plaats in de schepping is. Op het ogenblik dat een ziel dan ook op aarde wordt geboren, zal zij met zich brengen het totale geestelijke bewustzijn, dat uit haar verleden is ontstaan. Zij zal elke behoefte vervullen, die uit dit verleden in haar werd geboren. Zij brengt met zich alle gaven en mogelijkheden, die het verleden haar reeds schonk en zal deze in het huidig leven kunnen gebruiken. De terugblik naar het verleden in het "ik" betekent niets anders dan de erkenning van dat, wat je bent. Daar hebben Rome, Babylon of oudere steden niets mee van doen. Het is alleen de reeks van eigenschappen, die gij nu bezit. Daarmede ben je uit de geestelijke sferen gekomen. Met een bepaald doel voor ogen, met een zekere honger, een zekere behoefte in u. Zo hebt ge dit leven gekozen om daarin rijker te worden, vooral van geest.

Wanneer wij dus willen spreken van terugblik in het "ik", dan is dit geen zien in tijd maar een zoeken naar onze ware persoonlijkheid. De terugblik is niets anders dan het constateren: Zover zijn wij gegroeid. Dit leeft nu in ons. Dit zijn onze mogelijkheden. Zo staan wij tegenover wereld en medemensen. En heel vaak zal, wanneer ge doordringt in het "ik", het verleden zich aan u kenbaar maken in dromen. Beelden van een volmaaktheid, die nog niet is verwerkelijkt. Uw eigen voorstelling van een hemel, van een perfecte wereld. En deze zijn geboren uit uw vroeger leven. Deze zijn uit vroegere fasen van bestaan langzaam maar zeker gerijpt om nu als openbarstende zaadknoppen aan uw eigen leven een bepaalde bedoeling te geven en u te leren uw daden te richten.

Wanneer ge dan verder wilt teruggaan in dat "ik", dan vindt ge ergens een geheimzinnige kern, een kracht die ge niet kunt omschrijven en een toestand van onbewustzijn. En dan spreekt ge over de hogere sferen. Maar is het niet tevens het verleden? Want toen het eerste woord werd gesproken en het eerste licht uitging in de kosmos, toen waart gij één met die grote Kracht. En gij zijt uitgegaan in het duister. Ge hebt gespeeld met het licht, gij hebt gezocht naar een bewustzijn. En ten slotte hebt ge vermoeid tot uzelf gezegd: Zie, ik ben.

Zo ben je verder gegaan. En nu keert ge terug. Alles wat van God af tot dit stoffelijk doel heeft gevoerd, alles wat uit het menselijk doel voortvloeit en ons weer brengt tot het Goddelijke, is gelijk.

Onze terugblik in het verleden is tevens een vooruit‑zien in de toekomst. Deze dingen zijn één. Dat wat ik was, zal ik zijn. Dat wat ik geweest ben, word ik. Dit geldt altijd weer. Natuurlijk verandert er veel in ons. Wat wij eens waren, onbewust of ongewild, zullen wij nu doelbewust zoeken en volbewust ervaren en ondergaan. Maar het was in het verleden en het zal zijn in de toekomst.

Daarom zou ik hun, die willen terugblikken in het "ik", de raad willen geven: zoek niet te veel naar wat ge zijt geweest. Misschien dat dit alles u een enkele maal een verklaring kan zijn voor wat ge nu doormaakt: het hoe en waarom. Maar dat gebeurt zelden. Dat wat ge doormaakt, het hoe en het waarom van het heden, zult ge echter altijd kunnen verklaren uit uw eigen wezen.

Zoek niet naar de verleden tijd, zoek naar uw persoonlijke werkelijkheid. Laat uw terugblik in het "ik" worden tot een inzicht in het eigen "ik". Dit omvat verleden en toekomst tegelijk. Dit maakt u bewuster, sterker en doet u sneller teruggaan tot die toestand uit het verleden, die elk voor zich begeert: de eenheid met God in de voleinding der dagen.

25-10-16

Eén woord.

Eén woord.

wetten, gewoonten, methoden, moraal, godsdienst,

"Gij, mens, gij bindt u aan de stof.

In stof tekent gij uw wetten, uw gewoonten, uwe methoden.

In de stof tekent gij moraal en godsdienst en waarheid.

Zo tekent gij slechts in het zand, dat door de tijd wordt uitgewist;

en niets heeft waarde van hetgeen gij hebt neergeschreven.

Beter één woord te vinden,

dat leeft buiten de stof,

dan alle stof te omschrijven.

Want slechts wat is buiten de stof,

is buiten de tijd en wat is buiten de tijd,

is waar in God."

16:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetten, gewoonten, methoden, moraal, godsdienst |  Facebook |

24-10-16

Leef mens.

Leef mens.

leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid,

"Leef, mens, leef.

Want in uw leven wordt gegeven de kracht tot zijn."

 

"Ken het zijn, mens.

Slechts werkelijk zijnde zult gij ontsnappen aan de gesel van de tijd."

 

"Mens, ga op.

Slechts opgaande in het Grotere, kunt gij uzelf zijn.

Slechts in het erkennen van het Niet ligt de eeuwigheid van eigen bestaan."

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid |  Facebook |

23-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 5 (slot).

KENNIS EN OORDEEL  deel 5 (slot).

 

inzichten,vooroordelen,bewustzijn,kosmos,geheimscholen,

Het is niet voor niets, dat in praktisch elke inwijdingsleer een ogenblik komt, dat de mens, die naar inwijding zoekt, moet sterven, ook al is die dood alleen symbolisch. De mens moet afstand leren doen van alles; van zijn kennis, van zijn weten, zijn oordeel en meningen; hij moet al datgene weten te verliezen, wat hij was en worden tot een nieuwe mens, voor hij verder kan gaan. Het oordelen wordt met deze hergeboorte voor hem onmogelijk. Wel heeft hij in zichzelf de noodzaak tot het verwerven van verdere kennis en begrip geschapen. Vergeleken bij het verleden zijn zelfs de esoterische en geheimscholen van deze tijd tam en materialistisch.

Wat vroeger gold, geldt nu nog: om werkelijk geestelijk verder te komen, moet je je in de eerste plaats het oordeel over anderen ontzeggen. Je moogt niet meer oordelen, maar moet steeds trachten te begrijpen.

Op het ogenblik, dat je - ongeacht om welke reden - een oordeel uitspreekt over een ander mens, instelling , of toestand en dit oordeel niet meer kunt zien als alleen bepalend voor je eigen houding, doch het beschouwt als een bepaling in waarheid t.o.v. de ander, maak je een fout.

Wanneer twee mensen dezelfde beleving - of gedachte - uit moeten drukken, kiezen zij daarvoor al andere woorden. Wanneer twee mensen over hetzelfde spreken, kunnen zij nog elkaar misverstaan. Wanneer twee mensen voor zich dezelfde consequentie trekken uit een feit, kunnen zij als gevolg hiervan nog tot totaal andere handelingen komen.

Wanneer je dit begrijpt, zal je het oordeel verwerpen. Dan besef je, dat het juist is te zeggen: “Ik mag geen oordeel vellen, indien ik wil voorkomen, dat door de fouten, die in dit oordeel schuilen, ook over mij een oordeel geveld zal worden, echter door grotere krachten en aan de hand van ware en onveranderlijke wetten.

 Evenzeer wordt dan duidelijk dat BEGRIP voor ons een noodzaak is. En begrip kan alleen gebaseerd worden op kennis en feiten. Pas wanneer je werkelijk alle achtergronden van de dingen kent en je persoonlijkheid kunt uitschakelen, is het mogelijk hun betekenis voor jezelf en mogelijk zelfs voor anderen geheel te definiëren.

Dan eerst kun je weten, wat die dingen voor je betekenen en aan de hand daarvan volgens de wetten en mogelijkheden van de kosmos ook bewust stellen, welke wegen je wilt gaan.

 De dingen, die in je leven, de bekwaamheden, die je bezit, zullen je vaak tot een oordeel dwingen. Dit oordeel betekent nog niet, dat een andere benaderingswijze van hetzelfde probleem niet even goed, of beter kan zijn. Het houdt slechts in, dat je op het ogenblik tot geen andere benadering geneigd, of in staat bent. Indien je hieraan voortdurend aandacht blijft schenken en zo jezelf ervoor behoedt teveel over anderen te oordelen, of zelfs hen te veroordelen, ja , zelfs jezelf ervan weet te weerhouden om je oordeel over de waarden van onze wereld en ons leven te zien als onveranderlijk, dan zul je hierdoor in de eerste plaats je kennis aanmerkelijk vergroten. Zo zul je immers steeds een open oog kunnen behouden voor alles, wat afwijkt van je eigen ervaringen, stellingen en meningen!

Vervolgens zul je hierdoor zelf een werkelijk en steeds meer bewust levend deel van de levende kosmos zijn en niet alleen maar een stagnerend bewustzijn in menselijke vorm, dat gestrand is in een wereld, die verder gaar en daardoor deze menselijke vorm en inhoud steeds meer achter laat.

Ieder heeft recht op zijn eigen voorkeur, zijn eigen inzichten en ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en daden . Maar niemand heeft het recht een ander te beoordelen en te veroordelen, tenzij in directe betrekking tot eigen leven en wezen en zelfs dan alleen nog maar, zoverre dit de consequenties voor het ik eigen handelingen enz. betreft.

16:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inzichten, vooroordelen, bewustzijn, kosmos, geheimscholen |  Facebook |

22-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 4.

KENNIS EN OORDEEL  deel 4.

oplichter, bedrieger, dwaas, dokters, Edison,oordeel, kennis,

Er zijn veel mensen die een kennis bezitten , die hen heilig is. Iemand heeft vanaf zijn jeugd tot zijn 30ste jaar voortdurend gestudeerd. Hij heeft zich gewijd aan een bepaalde tak van de wetenschap - bv. medicijnen of wat anders. Uiteindelijk heeft hij het recht verworven de voor hem belangrijke letters dr. voor zijn naam te zetten. De tijd gaat verder. Er vinden steeds nieuwe ontwikkeling plaats, steeds nieuwe feiten komen op de voorgrond. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan, maar deze komen nu eens van iemand, die onze vriend een leek noemt, omdat hij immers niet dezelfde opleiding heeft gehad. Dan is men al snel geneigd nieuwe krachten, feiten en ontdekkingen te verwerpen.

 

De achtergrond is dan maar al te vaak: met veel moeite en kosten heb ik mijn gezag en kennis verworven. Daar moet iedereen van af blijven. Men noemt dan de andere een sukkel, een oplichter, of bedrieger, een dwaas. Een oordeel dus, dat maar al te vaak wordt geveld, zonder de feiten werkelijk onder ogen te zien.

 

Laat ons vooral niet denken dat een dergelijk vooroordeel alleen geldt tegen kleine en onbelangrijke mensen, dat deze wijze van reageren alleen voorkomt, wanneer het om minder belangrijke dingen gaat.

Denk eens aan het oordeel, dat jarenlang door vele dokters gesproken werd over Pasteur.

Denk een aan de moeilijkheden die de “geleerden” Edison in de weg trachtten te leggen.

Menige belangrijke ontdekker werd in werk en persoonlijkheid aangevallen, toen hij zijn ontdekkingen en stellingen aan de wereld voorlegde.

 

Dit vergeet men nu liefst, want de stellingen en feiten behoren tot de hedendaagse wetenschap. Vele van de stellingen, die tot verdachtmakingen enz. aanleiding gaven, behoren nu tot de dingen, die men ook kent, zelfs wanneer men geen hogere opleiding gevolgd heeft.

 

Elk oordeel , dat op grond van eigen weten, geloof en kennis wordt uitgesproken over anderen, terwijl bij interpretatie alleen wordt uitgegaan van eigen woordinhouden, zal een onjuist oordeel zijn.

De oordelen en de maatregelen, die op grond van het zo ervaren worden genomen, zijn dus misleidend en verwarrend. In de plaats van het oordeel zou het voor de wereld beter zijn dat er begrip geplaatst werd. Oordelen brengt ons nooit verder, tenzij wij over onszelf oordelen. Elk oordeel, ten goede of ten kwade, kan ons leiden tot een verdere verwijdering van het einddoel.

Alleen het vergaren van begrip voor anderen, aan de hand van de in ons bestaande mogelijkheden en kennis, zal ons brengen tot een steeds verdere uitbreiding van zowel kennis als begrip.   Dit kan ons een groter begrip van de werkelijke eenheid der wereld geven.

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oplichter, bedrieger, dwaas, dokters, edison, oordeel, pasteur, kennis |  Facebook |