31-10-16

Een oud leermeester.

Een oud leermeester:

leven ,bewustzijn, persoonlijkheid, essencde,

“Leven is niet op een plaats of een gebied te beperken.

Wanneer een bewustzijn leven tot zich roept, dan zijn bewustzijn en leven één,

en is er een persoonlijkheid geboren.

Het leven vraagt niet vanwaar het bewustzijn komt,

zoals het bewustzijn niet vragen zal vanwaar dit leven komt,

dat het tot persoonlijkheid maakt.

Dit nu diene men te weten en te behouden.

Zolang ons bewustzijn in staat is enigerlei deel van het leven tot ons te trekken,

zijn wij een persoonlijkheid.

Het gebied waarop wij het tot ons trekken,

bepaalt,

op welke wijze dit leven uitdrukking zal geven aan hetgeen wij zijn”.

 

 

“Er is een bewustzijn”,

zo stelt deze leraar,

“en daarnaast de essence van het leven.

Waar men die essence tot zich neemt,

leeft men”.

17:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn, persoonlijkheid, essence |  Facebook |

30-10-16

EEN PAD KIEZEN.

EEN PAD KIEZEN.

het pad, licht, bewustwording,

Wie een pad wil kiezen op aarde zal zich goed moeten afvragen welke weg hij of zij werkelijk wenst te gaan.

Er zijn duizend en één wegen te vinden die allen uiteindelijk naar bewustwording voeren.

 Maar de weg van het innerlijke licht is daarvan wel één van de eenvoudigste,

zij het dat zij tevens tot de moeilijksten behoort.

Het is een weg die snel doet beseffen,

die je snel verandert.

Het is ook een weg,

waarop je veel achterlaat.

14:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het pad, licht, bewustwording |  Facebook |

29-10-16

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

Yang en Yin,indeling van Fohi,bewustzijn,kosmos, meditatie,

Yang en Yin zijn elkaar aanvullende tegendelen, die elk voor zich een centraal punt hebben. "Want,"zo zegt de oosterling, "goed en kwaad zijn samen het geheel van de schepping. En het geheel van de schepping is identiek aan het geheel van de Schepper.

Echter moeten goed en kwaad als tegengestelde machten elk voor zich een centrum hebben, waarvan hun drijvende kracht uitgaat." Als u Yang en Yin dan ook ziet afgebeeld, zult u in de kop van de ge­ vlochten helften een punt zien als een oog.

Nu heeft men wel eens gezegd: Yang en Yin zijn eigenlijk de typen van geboorte en dood. En daar zit een waarheid in. Een Chinees drukte het zo uit: "Wit ‑ teken van het alomvattend licht ‑ is het volkomen leven. Wanneer het volkomen leven zich echter geheel heeft gevormd, vindt het geen mogelijkheid meer tot uiting.

Zo gaat het over in het duister van de dood. In de dood vindt het een hernieuwde beleving. Dood is negatief leven. Leven is positief sterven." Dat is op zichzelf natuurlijk heel aardig, maar we gaan nog verder. Wanneer de tweeheid van het 1even tot bewustzijn komt en wij zijn in staat beide als geheel te beschouwen, dan kunnen wij deze omgeven door de tekens, die de verschillende wereldwaarden aangeven.

Omgeef Yang en Yin door de acht vlakken der uiting en ge zult zien, dat ‑ terwijl elk vlak zijn eigen licht bezit ‑ Yang en Yin tezamen het wit‑gouden licht geboren doen worden, de intensiteit van levende kracht. Die intensiteit van levenskracht is het onmiddellijk werkzaam goddelijk Vermogen, dat zich in alle tegendelen uit en overal gelijk aanwezig is en blijft. Maar daaromheen zitten acht wereldvelden, acht tekens.

Ze hebben een speciale naam en men gebruikt daarvoor de z.g. indeling van Fohi. Deze indeling geeft weer karakteristieken (beter gezegd: mogelijkheden), die binnen de uitingen dezer wereld vallen. Deze worden weer beheerst door de kleuren. Die kleuren gaan van infra‑rood tot violet met alle daartussen liggende schakeringen. Wij zien b.v. het oranje‑rood als een vurig vlammend iets. We zien het geel als een teken van ondergang. We zien het zachtgroen als een teken van geloofsstijging. We zien het teerblauw van de bewustwording. We zien het violet van de geestelijk bewuste bereiking. Al deze tinten geven een aspect aan van dit Yang en Yin‑principe.

Om dat goed te begrijpen, doen we het best weer een stukje te citeren: "Wanneer ik elke kleur des levens zie, zo vind ik haar terug in de volheid van het witte (hier het vol‑gouden licht). Ik weet echter, dat ik niet het totaal van het witte (weer het vol‑gouden licht) in mij draag, doch slechts de kleur, die uit mijn wezen voortspruit. Want uit de onvolledigheid van mijn wezen moet ik inkeren tot een der principes.

Keer ik in tot het duister, dan zal het duister zich met de tint van mijn wezen vermengen en mij maken tot een kracht die negatief is, die de afgrond ingaat en de onderwereld leert kennen in volheid en bewustzijn.

Sta, ik voor de werelddraak, dan blijft mij slechts over verslonden te worden of hem te overwinnen. En wie zijn dolk weet te richten tegen de draak, herrijst en wordt herboren in het lichte principe, vanwaar hij uitgaat tot in de ruimte van de bewuste wereld en gespaard blijft voor de lange tocht door de buitenste werelden.

Onverschillig hoe we werken, we kunnen tot het duister worden getrokken. Wanneer we in het duister terecht komen, betekent het voor ons geen ondergane, of verdoeming, mits we de moed hebben het kwaad zelfe in de ogen te schouwen. Hier wordt uitgedrukt, dat wie Yang en Yin beide erkent (wat men door het aanschouwen van het kwaad vindt; want wie het kwaad in de ogen durft zien, vindt daar als tegendeel onmiddellijk de ontbrekende waarde: het goede), die kan te allen tijde terugkeren tot wat men de lichte wereld noemt.

Ook degene, die ingaat tot de factor (met een andere kleur en ook andere eigenschappen), vindt evenzeer zijn bewustwording, want deze bewustwording gaat door de hoogste werelden. Daarover zegt dezelfde schrijver: "Zij, die ingaan tot het lichte principe en vergeten dit te erkennen als meerdere van het "ik", worden door de grote macht (waarschijnlijk de Hemelse Keizer) gedoemd tot een reis door de, buitenste ruimten, tot ,zij ‑ kennende de buitenste werelden ‑ terugkeren tot het licht."

Dus ook als we ten goede streven, moeten we nog behoorlijk uitkijken, zegt deze schrijver. Want je kunt je wel blind staren op dat licht (het witte van het principe) maar als je vergeet ook daarin de mogelijkheid van het slechte (het tegendeel) als bewustzijn te aanvaarden, word je ook uit het licht uitgeworpen. Je komt dan in de buitenste werelden (de ruimte van de kosmos) en zwerft daar.

Dus: het duister komt a.h.w. in de materie. Stelt u het zich maar onder­ aards voor. De ander komt in het duister van het hemelruim er zwerft daar rond. En al zwervend zoekt men naar bewustzijn. Het is overigens aardig erbij te vermelden, dat de vallende sterren in China lange tijd worden gezien als geesten van bewusten, die ofwel in het rijk der hemelen hadden gezondigd, dan wel in hun trots niet hadden gebogen voor de Heerser van de lichtende werelden. En die worden dan de buitenste ruimten ingejaagd.

Om kort samen te vatten: Yang en Yin zijn de kosmische eenheid. Gezamenlijk zijn zij de perfecte vorm: de cirkel. Elk voor zich zijn ze de vorm van het menselijk levensbeginsel. En dat is weer een symbool dat we ons goed moeten realiseren. Verder wordt dit symbool gebruikt voor meditatie.

14:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yang en yin, indeling van fohi, bewustzijn, kosmos, meditatie |  Facebook |

28-10-16

Verstandigste verweermethode...

Verstandigste verweermethode 

tegen het teveel opgaan in de massa.

verweermethode,massa,schuldbesef,consequentie,suggestie, mening,

1. Elke mens gaat af op eigen ervaring. Men mag wel degelijk de raad van anderen aanvaarden, mits men deze op de proef stelt en bewust controleert of de resultaten in overeenstemming, zijn met de geschapen verwachtingen.

 

2. Men late nooit zijn persoonlijk leven leiden door opvattingen van anderen. Ieder heeft zijn eigen leven.

 

3. Men late zich nooit een schuldbesef aanpraten. Een ieder is vrij om over zijn eigen leven te beschikken, te leven en te handelen op de wijze, die hij zelf wenst, mits hij ook de bereidheid heeft de con­sequenties hiervan te dragen.

 

4. Wij weten allen, dat wij tot op zekere hoogte door suggestie tot overtuigingen worden gebracht, die niet geheel de onze zijn, maar die in de plaats treden voor datgene, wat wij niet bezitten, namelijk een vermogen ons een oordeel te vormen over deze zaak.

Wij kunnen zeer goed werken met deze verschillende waarden.

Wij moeten ons echter ervoor hoeden, als andere waarden daar tegenover worden gesteld, ons vast te klampen aan onze mening.

Een overtuiging, die niet is gebaseerd op eigen ervaringen en feiten, maar alleen op ho­ren zeggen, is te allen tijde gevaarlijk, als men tegenover andere stellingen staat.

16:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verweermethode, massa, schuldbesef, consequentie, suggestie, mening |  Facebook |

27-10-16

BERUSTING.

BERUSTING.

berusting,streven, wereld, troostende leuze, ouderdom,eerlijk,

Berusting is een mooi woord.

Het zegt mij, dat ik rustig en ge­ laten moet aanvaarden dat wat is. Maar dan kan berusting nooit goed zijn, tenzij ik machteloos ben. Laat mij berusten in het onvermijdelijke, maar nimmer de berusting stellen in de plaats van mijn streven, van mijn denken.

Laat mij de wereld aanvaarden, waarin ik moet leven, maar niet datgene wat die wereld van mij in het leven dan ook verder meent te mogen verwachten.

Laat mij berusten in het feit; dat anderen slimmer zijn dan ik, of wijzer zijn dan ik, of dommer zijn dan ik. Maar laat mij niet berusten in het feit, dat ik ben zoals ik ben.

Berusting is aardig, als je niets te doen hebt. Berusting is een troostende leuze voor hen, die alles willen houden als het nu is. Maar berusting is alleen een aanvaardbaar begrip voor diegenen, die beseffen dat het leven voor de mens uiteen valt in twee delen: dat gedeelte dat je zelf kunt beheersen, waarmee je zelf kunt werken, waaraan je iets kunt doen; en datgene wat je tenslotte maar hebt te aanvaarden of te ondergaan, omdat je daartegen ergens machteloos staat.

Laat ons berusten waar we machteloos zijn. Dan zal deze berusting ons in staat stellen beter te streven waar wij vrijheid van handelen hebben. Maar laten we onszelf niet misleiden en waar de taak te moeilijk of te zwaar lijkt dan maar berusten. Wij moeten zelf met hetgeen wij zijn en met wat wij hebben alles doen wat mogelijk is, geestelijk en stoffelijk. We moeten trachten een weg te banen voor onszelf, die niet ophoudt bij het een of ander denkbeeld, een boekje of een plaatje, maar die ons innerlijk het gevoel geeft van verbondenheid met iets beters en ons gelijktijdig naar buiten toe de mogelijkheid geeft dat goede, waarin we geloven, waarmee we ons verbonden voelen, enigszins tot uiting te brengen.

Ik geloof niet, dat wij mogen berusten in ons onvermogen om het hogere te kennen; dat wij mogen berusten in ons onvermogen om datgene, wat we in ons erkennen, tot uiting te brengen. Ik meen, dat hier berusting bijna demonisch is. Maar berusting in de wereld, waarin je leeft, in de omstandigheden die je leven beheersen, voor zover ja daar niets aan kunt doen, lijkt mij aanvaardbaar.

Berust erin dat u ouder wordt. Maar berust er niet in, dat uw ouderdom met gebreken komt, als u iets kunt doen om dat te voorkomen.

Berust erin dat anderen niet direct allemaal zo eerlijk, zo prettig en zo vriendelijk zijn als u zoudt verwachten. Maar berust er dan ook niet in, dat u alleen juist die wezens en mensen ontmoet; zoek anderen op.

Berust erin dat u God in Zijn heerlijkheid niet kunt aanschouwen. Maar neem er geen genoegen mee dan maar helemaal geen straal van geestelijk licht te zien. Kortom, erken dat je klein bent en berust daarin. Maar strijd er dan voor om dat kleine wat je bent alle betekenis te geven die het kan hebben, alle mogelijkheden te verschaffen die ervoor kunnen bestaan.

Schrik er niet voor terug om daar waar je moeilijkheden of noodzaken erkent, zonder berusting verder te gaan, totdat je jezelf overwinnende in de wereld kenbaar hebt gemaakt: dit ben ik. Dat is mijn erkenning. Dat is mijn wezen. En indien u van de wereld dan geen antwoord kunt afdwingen, berust daarin. Want dan hebt ge gedaan wat voor u mogelijk was.

18:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berusting, streven, wereld, troostende leuze, ouderdom, eerlijk |  Facebook |