30-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

 

IMG_0675.JPG

Ook een veel oudere Meester heeft eens wat zonderling gereageerd, toen een leerling hem vroeg :"Is het niet goed dat wij naar de tempels gaan en bidden tot de goden?" Hij antwoordde:

 

"Wie zo weinig doordrongen is van de werkelijkheid die in hem leeft dat hij tijd overhoudt om naar de tempels te gaan, laat deze bidden tot de goden waarvan hij niet weet, of ze bestaan. Maar hij, die weet wat de werkelijkheid is hij bidt niet tot de goden, maar hij spreekt met de werkelijkheid waaruit de goden zijn voortgekomen en sprekende daarmede beseft hij wat hij moet volbrengen op deze wereld, zelf werkend en niet betrouwend op de hulp van goden."

 

Een wereldbeeld. Een beeld van eigen werkzaamheid, van eigen vertegen­woordiging van het onbekende. Dat vinden wij steeds weer terug. Een Zenmeester eveneens sprekend over werkelijkheid zegt:

 

"Als je een kamer ziet en de ogen sluit, is ze pas werkelijk, als je daar doorheen kunt gaan alsof je de ogen open zoudt hebben. Als alleen werkelijk is wat je ziet, blijkt later dat je heel iets anders voelt."

 

Ongetwijfeld heeft hij groot gelijk. Probeert u het thuis maar eens, als u niet bang bent voor de schade. Kijk naar uw kamer, sluit de ogen en pro­beer te handelen alsof u normaal zou kunnen zien. U zult met verbazing ontdekken hoeveel obstakels er zich op onverwachte plaatsen op uw weg bevinden.

Zo is het met de kosmos, met de werkelijkheid. Wij denken dat wat wij zien en wat wij met onze rede kunnen omschrijven de enige waarheid van de kosmos is. Maar de werkelijkheid is toch eigenlijk alles tezamen. Elk deel van ons wezen moet zich in die werkelijkheid kunnen bewegen. Als dat niet het geval is, heeft het weinig zin.

Ik zou hier nog een drietal citaten aan toe willen voegen.

 

"Spreek van licht, indien gij het aanvaardt. En aanvaardende het licht, spreek van wat het u openbaart. En daar waar de openbaring voor u aanvaardbaar is geworden, vervul datgene wat ge zijt in het licht."

 

"Vraag niet: Hoe denken de mensen? Wat willen de goden? Wat bestemmen de Nornen? "

 

"Vraag: Wat ben ik? Wie ben ik? Hoe ben ik? En wetend wat ge zijt, handel."

 

"Wie leeft draagt de dood in zich. Wie dood is draagt het leven in zich. Dit is een werkelijkheid. Maar hij die denkt, dat hij niet het tegendeel van hetgeen hij in zich draagt niet eveneens waarmaakt, hij is een dwaas, want hem ontgaat de volledigheid die in hem bestaat."

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tempels, dood, leven, licht, kosmos |  Facebook |

29-09-16

Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?

WOORDEN VAN MEESTERS -4 .

(Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?)

 

liefhebben,licht, bidden, wetten,

Een zeer interessant en m.i. ook zeer overtuigende uiting stamt uit een veel latere tijd. Het hoort thuis bij een van de moderne Meesters.

"Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?"

"De wereld liefhebben is jezelf liefhebben. Want wie de we­reld verwerpt, verwerpt zichzelf. Wie zichzelf verwerpt echter, kan niet aanvaarden wat er aan goed en licht in hem bestaat . Daarom zeg ik u: Heb de wereld lief ondanks alles, opdat gij het licht in uzelf kennende het licht moogt liefhebben dat ook nu in de wereld leeft."

Hier wordt naastenliefde niet gepredikt als Gods wil, maar als een na­tuurlijk iets. En het is opvallend, dat veel van de latere Meesters dan ook hun uitspraken geheel richten op een menselijke werkelijkheid. Gods wil is iets wat voor hen vaag en ver is, zoals een van de grootste Leraren van deze dagen eens zei:

"Als een mens zegt; de wil Gods, zo weet hij niet waarover hij spreekt. Want wie de wil Gods kent, kent God. En wie, God kent, is niet onderworpen aan de kleinheid van de wereld. Zeg daarom: Wat is het licht en het goede in mij? Want hij, die het licht en het goede dat hij kent waarmaakt en nastreeft, hij vervult de wetten van harmonie die voor ons in de plaats treden van een wil Gods, die wij niet kennen."

Typerend, vindt u niet? Typerend vooral door een benadering waarin het mysterie niet meer menselijk is en dichtbij. Aan een van deze laatste Leraren werd ook gevraagd wat hij dacht van Jezus Christus. Zijn antwoord was;

"Wanneer het Licht op aarde komt, moet je erkennen, wat in het Licht te zien is. Niet moet je de ogen sluiten, opdat je het Licht als God kunt aanbidden."

Hier wordt duidelijk gemaakt, dat het wezen en de aard van Jezus, waar­over zoveel gevochten is eigenlijk niet belangrijk is. Belangrijk is wat Jezus zegt, wat Jezus is, hoe Jezus leeft. De mens, die zich daarmede bezighoudt in erkenning en zoeken naar harmonie, naar navolging waar dit voor hem mogelijk is, bereikt veel meer dan hij die bidt.

10:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefhebben, licht, bidden, wetten |  Facebook |

28-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS -3 (het offer).

WOORDEN VAN MEESTERS -3  (het offer).

 

offer, Melchizedek, symbool, besef,

De leringen van een ander land en van een andere tijd

houden zich ook vaak bezig met het offer.

De mens gelooft in het offer en de Meester moet daarop reageren.

 

"Offeren," zo sprak de Meester,

"is goed voor de mens die nog niet weet waaraan hij offert.

Want door te geven wat dierbaar is,

ontwaakt in hem het besef,

dat hij verwachten mag wat hem dierbaar kan zijn .

En zo bereikt hij altijd meer dan hij geeft.

Maar hij, die niet gelooft in de noodzaak van het offer,

omdat hij de werkelijkheid kent,

voor hem is het offer een dwaasheid

een symbool hoogstens waarmee hij anderen tevreden stelt,

die zijn werkelijkheid nog niet begrijpen."

Dit was iemand uit de Orde v. Melchizedek.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: offer, melchizedek, symbool, besef |  Facebook |

26-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS -2 .

WOORDEN VAN MEESTERS -2 .

 licht, duisternis, hemelen, werkelijkheid, wijze,

Toch zien de Meesters de wereld vaak anders dan de mens.

Er is geen duisternis die niet zinrijk is.

Want niet slechts in licht en duister tekent de grootheid van het bestaan zich voor ons af.

Indien wij het licht ontkennen, zien wij niets.

Indien wij het duister ontkennen er­varen wij niets.

Maar waar wij ervaren en erkennen daar zien wij een werke­lijkheid,

die licht en duister omvat en zo ons de vreugde van volledig­heid doet beleven.

Dat is begrijpelijk. Tegenstellingen zijn niet zo be­langrijk.

Maar zonder die tegenstellingen zouden wij niet ervaren.

Wij moeten ons bewust zijn van het Hogere voordat wij het kunnen beleven.

 

"Meester, zijt ge wel eens in de hemelen getreden?"

Deze wijze ,een Hindoe sprak:

"Ja, vele malen ben ik in de hemelen geweest en terug­gekeerd op de wereld,

omdat ik haar nog steeds zie als mijn taak.

Daarom zwijg, leerling.

Indien gij een kat omhoog werpt die niet meer terugkeert en zegt,

zij is in de hemel, dan zullen de mensen tot die kat bidden.

Maar ga werkelijk tot de hemel en keer terug

en de mensen halen de schouders op,

want zij kunnen niet begrijpen dat voor de wijze

de wereld goed en belangrijk kan zijn."

16:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, duisternis, hemelen, werkelijkheid, wijze |  Facebook |

25-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS.

WOORDEN VAN MEESTERS.

meesters, bewustzijn, hel, licht, predikers,

Als wij zeggen Meester, dan bedoelen wij iemand wiens bewustzijn zodanig anders is dat wij niet kunnen begrijpen hoe zo iemand toch mens is en zo denkt en zo leeft.

Er zijn er in de loop van de menselijke historie zeer velen geweest.

Van verschillende van hen wil ik zonder verdere aanduiding hier enkele citaten geven, eventueel voorzien van commentaar.

 

"Meester, is sterven mogelijk?" vroeg de leerling.

"Sterven is onvermijdelijk", zei de Meester, "omdat gij u afvraagt,

of het mogelijk is.

Want datgene waarvan wij niet zeker zijn,

maken we waar.

En datgene waarvan wij zeker zijn

vergeten we tot het voor ons niet meer bestaat."

 

Het is misschien een simpele manier om het te benaderen, maar klopt het niet ergens met wat die andere Meester zei, toen hij eveneens door een leerling werd gevraagd,

of er iets waar was van de hel, die de blanke predikers predikten.

Deze Meester antwoordde daarop:

"Zij, die een hel prediken, maken een hel.

Wie een hel maakt, leeft in een hel.

Zo is er een hel voor een ieder die er in ­gelooft.

Geloof hem dus niet, leerling.

Geloof in de goedheid,

die alle dingen samenbrengt in een en hetzelfde licht,

in een en dezelfde waardigheid."

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meesters, bewustzijn, hel, licht, predikers |  Facebook |