30-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

WOORDEN VAN MEESTERS - 5 .

 

IMG_0675.JPG

Ook een veel oudere Meester heeft eens wat zonderling gereageerd, toen een leerling hem vroeg :"Is het niet goed dat wij naar de tempels gaan en bidden tot de goden?" Hij antwoordde:

 

"Wie zo weinig doordrongen is van de werkelijkheid die in hem leeft dat hij tijd overhoudt om naar de tempels te gaan, laat deze bidden tot de goden waarvan hij niet weet, of ze bestaan. Maar hij, die weet wat de werkelijkheid is hij bidt niet tot de goden, maar hij spreekt met de werkelijkheid waaruit de goden zijn voortgekomen en sprekende daarmede beseft hij wat hij moet volbrengen op deze wereld, zelf werkend en niet betrouwend op de hulp van goden."

 

Een wereldbeeld. Een beeld van eigen werkzaamheid, van eigen vertegen­woordiging van het onbekende. Dat vinden wij steeds weer terug. Een Zenmeester eveneens sprekend over werkelijkheid zegt:

 

"Als je een kamer ziet en de ogen sluit, is ze pas werkelijk, als je daar doorheen kunt gaan alsof je de ogen open zoudt hebben. Als alleen werkelijk is wat je ziet, blijkt later dat je heel iets anders voelt."

 

Ongetwijfeld heeft hij groot gelijk. Probeert u het thuis maar eens, als u niet bang bent voor de schade. Kijk naar uw kamer, sluit de ogen en pro­beer te handelen alsof u normaal zou kunnen zien. U zult met verbazing ontdekken hoeveel obstakels er zich op onverwachte plaatsen op uw weg bevinden.

Zo is het met de kosmos, met de werkelijkheid. Wij denken dat wat wij zien en wat wij met onze rede kunnen omschrijven de enige waarheid van de kosmos is. Maar de werkelijkheid is toch eigenlijk alles tezamen. Elk deel van ons wezen moet zich in die werkelijkheid kunnen bewegen. Als dat niet het geval is, heeft het weinig zin.

Ik zou hier nog een drietal citaten aan toe willen voegen.

 

"Spreek van licht, indien gij het aanvaardt. En aanvaardende het licht, spreek van wat het u openbaart. En daar waar de openbaring voor u aanvaardbaar is geworden, vervul datgene wat ge zijt in het licht."

 

"Vraag niet: Hoe denken de mensen? Wat willen de goden? Wat bestemmen de Nornen? "

 

"Vraag: Wat ben ik? Wie ben ik? Hoe ben ik? En wetend wat ge zijt, handel."

 

"Wie leeft draagt de dood in zich. Wie dood is draagt het leven in zich. Dit is een werkelijkheid. Maar hij die denkt, dat hij niet het tegendeel van hetgeen hij in zich draagt niet eveneens waarmaakt, hij is een dwaas, want hem ontgaat de volledigheid die in hem bestaat."

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tempels, dood, leven, licht, kosmos |  Facebook |

29-09-16

Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?

WOORDEN VAN MEESTERS -4 .

(Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?)

 

liefhebben,licht, bidden, wetten,

Een zeer interessant en m.i. ook zeer overtuigende uiting stamt uit een veel latere tijd. Het hoort thuis bij een van de moderne Meesters.

"Hoe kunnen wij de wereld liefhebben?"

"De wereld liefhebben is jezelf liefhebben. Want wie de we­reld verwerpt, verwerpt zichzelf. Wie zichzelf verwerpt echter, kan niet aanvaarden wat er aan goed en licht in hem bestaat . Daarom zeg ik u: Heb de wereld lief ondanks alles, opdat gij het licht in uzelf kennende het licht moogt liefhebben dat ook nu in de wereld leeft."

Hier wordt naastenliefde niet gepredikt als Gods wil, maar als een na­tuurlijk iets. En het is opvallend, dat veel van de latere Meesters dan ook hun uitspraken geheel richten op een menselijke werkelijkheid. Gods wil is iets wat voor hen vaag en ver is, zoals een van de grootste Leraren van deze dagen eens zei:

"Als een mens zegt; de wil Gods, zo weet hij niet waarover hij spreekt. Want wie de wil Gods kent, kent God. En wie, God kent, is niet onderworpen aan de kleinheid van de wereld. Zeg daarom: Wat is het licht en het goede in mij? Want hij, die het licht en het goede dat hij kent waarmaakt en nastreeft, hij vervult de wetten van harmonie die voor ons in de plaats treden van een wil Gods, die wij niet kennen."

Typerend, vindt u niet? Typerend vooral door een benadering waarin het mysterie niet meer menselijk is en dichtbij. Aan een van deze laatste Leraren werd ook gevraagd wat hij dacht van Jezus Christus. Zijn antwoord was;

"Wanneer het Licht op aarde komt, moet je erkennen, wat in het Licht te zien is. Niet moet je de ogen sluiten, opdat je het Licht als God kunt aanbidden."

Hier wordt duidelijk gemaakt, dat het wezen en de aard van Jezus, waar­over zoveel gevochten is eigenlijk niet belangrijk is. Belangrijk is wat Jezus zegt, wat Jezus is, hoe Jezus leeft. De mens, die zich daarmede bezighoudt in erkenning en zoeken naar harmonie, naar navolging waar dit voor hem mogelijk is, bereikt veel meer dan hij die bidt.

10:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefhebben, licht, bidden, wetten |  Facebook |

28-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS -3 (het offer).

WOORDEN VAN MEESTERS -3  (het offer).

 

offer, Melchizedek, symbool, besef,

De leringen van een ander land en van een andere tijd

houden zich ook vaak bezig met het offer.

De mens gelooft in het offer en de Meester moet daarop reageren.

 

"Offeren," zo sprak de Meester,

"is goed voor de mens die nog niet weet waaraan hij offert.

Want door te geven wat dierbaar is,

ontwaakt in hem het besef,

dat hij verwachten mag wat hem dierbaar kan zijn .

En zo bereikt hij altijd meer dan hij geeft.

Maar hij, die niet gelooft in de noodzaak van het offer,

omdat hij de werkelijkheid kent,

voor hem is het offer een dwaasheid

een symbool hoogstens waarmee hij anderen tevreden stelt,

die zijn werkelijkheid nog niet begrijpen."

Dit was iemand uit de Orde v. Melchizedek.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: offer, melchizedek, symbool, besef |  Facebook |

26-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS -2 .

WOORDEN VAN MEESTERS -2 .

 licht, duisternis, hemelen, werkelijkheid, wijze,

Toch zien de Meesters de wereld vaak anders dan de mens.

Er is geen duisternis die niet zinrijk is.

Want niet slechts in licht en duister tekent de grootheid van het bestaan zich voor ons af.

Indien wij het licht ontkennen, zien wij niets.

Indien wij het duister ontkennen er­varen wij niets.

Maar waar wij ervaren en erkennen daar zien wij een werke­lijkheid,

die licht en duister omvat en zo ons de vreugde van volledig­heid doet beleven.

Dat is begrijpelijk. Tegenstellingen zijn niet zo be­langrijk.

Maar zonder die tegenstellingen zouden wij niet ervaren.

Wij moeten ons bewust zijn van het Hogere voordat wij het kunnen beleven.

 

"Meester, zijt ge wel eens in de hemelen getreden?"

Deze wijze ,een Hindoe sprak:

"Ja, vele malen ben ik in de hemelen geweest en terug­gekeerd op de wereld,

omdat ik haar nog steeds zie als mijn taak.

Daarom zwijg, leerling.

Indien gij een kat omhoog werpt die niet meer terugkeert en zegt,

zij is in de hemel, dan zullen de mensen tot die kat bidden.

Maar ga werkelijk tot de hemel en keer terug

en de mensen halen de schouders op,

want zij kunnen niet begrijpen dat voor de wijze

de wereld goed en belangrijk kan zijn."

16:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, duisternis, hemelen, werkelijkheid, wijze |  Facebook |

25-09-16

WOORDEN VAN MEESTERS.

WOORDEN VAN MEESTERS.

meesters, bewustzijn, hel, licht, predikers,

Als wij zeggen Meester, dan bedoelen wij iemand wiens bewustzijn zodanig anders is dat wij niet kunnen begrijpen hoe zo iemand toch mens is en zo denkt en zo leeft.

Er zijn er in de loop van de menselijke historie zeer velen geweest.

Van verschillende van hen wil ik zonder verdere aanduiding hier enkele citaten geven, eventueel voorzien van commentaar.

 

"Meester, is sterven mogelijk?" vroeg de leerling.

"Sterven is onvermijdelijk", zei de Meester, "omdat gij u afvraagt,

of het mogelijk is.

Want datgene waarvan wij niet zeker zijn,

maken we waar.

En datgene waarvan wij zeker zijn

vergeten we tot het voor ons niet meer bestaat."

 

Het is misschien een simpele manier om het te benaderen, maar klopt het niet ergens met wat die andere Meester zei, toen hij eveneens door een leerling werd gevraagd,

of er iets waar was van de hel, die de blanke predikers predikten.

Deze Meester antwoordde daarop:

"Zij, die een hel prediken, maken een hel.

Wie een hel maakt, leeft in een hel.

Zo is er een hel voor een ieder die er in ­gelooft.

Geloof hem dus niet, leerling.

Geloof in de goedheid,

die alle dingen samenbrengt in een en hetzelfde licht,

in een en dezelfde waardigheid."

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meesters, bewustzijn, hel, licht, predikers |  Facebook |

24-09-16

Tweelingzielen.

Tweelingzielen.

Tweelingzielen,stoffelijke contacten, schepping,twee-eenheid,

Een op aarde veel misbruikt denkbeeld,

dat meestal de ratificatie en verklaring moet betekenen

van stoffelijke contacten,

die zonder een dergelijke uitvlucht

moreel niet geheel aanvaardbaar zijn.

 

Men gaat bij deze voorstelling uit van het standpunt,

dat twee zielen van het begin van de schepping

zozeer voor elkaar bestemd waren,

dat zij tot het einde der tijden

elkander steeds weer zullen ontmoeten

en elkaars aanvulling moeten vormen.

 

Dit is onjuist.

Men zou kunnen zeggen,

dat als tweelingziel elke entiteit kan fungeren,

die t.a.v. de imbalanties van eigen wezen

en geestelijk besef een zodanige aanvulling vormt,

dat een volledig samengaan mogelijk is,

terwijl de waarde van de twee‑eenheid groter is

dan de waarde van de eenheden te samen,

afzonderlijk gezien.

18:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tweelingzielen, stoffelijke contacten, schepping, twee-eenheid |  Facebook |

23-09-16

KRACHT BEZITTEN.

KRACHT BEZITTEN.

KRACHT, beproeven,

Wanneer wij leven uit kracht,

zo moeten wij weten omtrent kracht.

Weten omtrent kracht kan ik slechts door haar te beproeven.

Wie zijn krachten weigert te beproeven,

zal ze niet bezitten.

En wie zijn kracht beproeft en faalt,

heeft het voor zich mogelijk gemaakt

toch iets van deze kracht in zich te dragen.

19:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, beproeven, weten |  Facebook |

22-09-16

God is een schijnbegrip.

God is een schijnbegrip.

God, innerlijk aanvoelen, schijnbegrip,

Het onbekende,

waarvan wij het mogelijke bestaan innerlijk aanvoelen,

beseffen, of zelfs kennen,

maar waaraan wij altijd weer zelf vorm,

gestalte en eigenschappen toe zullen kennen,

om zo het onbekende dichterbij te brengen

en voor ons enigszins hanteerbaar te maken.

 

God is een schijnbegrip,

dat wij hanteren om te ontkomen aan een werkelijkheid,

die wij niet kunnen,

durven of willen omvatten.

13:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, innerlijk aanvoelen, schijnbegrip |  Facebook |

20-09-16

ZONDE.

Zonde.

zonde,strijdigheid, kosmische waarde, gemiste kans,

Door een van onze broeders werd dit begrip eens omschreven als een gemiste kans.

 

Voor ons betekent het over het algemeen:

Het niet kunnen aanvaarden van een woord,

daad of gedachte in jezelf,

waardoor een strijdigheid met jezelf ontstaat.

 

De zonde is dus over het algemeen

geen kosmische waarde of wet,

maar een in het ik gelegen besef,

dat mits het verwonnen is,

de zondigheid teniet doet.

10:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonde, strijdigheid, kosmische waarde, gemiste kans |  Facebook |

19-09-16

Dat wat je bezit, bezit je niet.

Dat wat je bezit, bezit je niet.

Maar dat, wat je wegschenkt, wordt je eigendom.

  

bezit, gierig, vreugde, eigendom,

Er waren eens twee mensen en aan beide mensen werd een grote rijkdom gegeven. De één was gierig en hij sloot al zijn geld in een grote koffer, bewonderde het, beroemde er zich op, doch in het leven zelf, omdat hij het geld niet uitgaf, betekende het voor hem niets. Daarom was zijn leven eigenlijk bitter, want hij vreesde de dieven, die zouden komen om hem zijn bezit te ontnemen. Hij vreesde de wreedheid van de wereld, die hem bespotte, omdat hij in zijn rijkdom zo armelijk gekleed ging om zo vaak hongerde.

Er was ook een tweede mens met diezelfde gave. In plaats van het op te sluiten, gaf hij een groot feest. Hij nodigde iedereen uit. En degenen, die arm waren en schulden hadden, konden bij hem komen. En wanneer hij erkende, dat zij inderdaad moeilijkheden hadden en daar zelf weinig of geen schuld aan hadden, dan gaf hij hun van zijn geld. En na een paar jaren was hij dan ook door al wat hij gekregen had heen.

De gierigaard lachte hem een klein beetje uit. Hij zei tegen hem: “Zie je, dat heb je ervan, als je zo edelmoedig bent en zo royaal.” Maar de ander zei: “Ach, ik heb een paar jaar van geluk gekend. Ik heb mij vrienden gemaakt. En niet elke vriend, die ik me gemaakt heb door schulden van anderen te betalen, heeft mij nu verlaten. En daarom ben ik rijk.”

De gierigaard kon het niet begrijpen. Maar toen kwam de pest in die stad en zij lagen allebei ziek. De arme, die zijn geld had weggegeven en de rijke, die zijn geldkist voortdurend gesloten had gehouden. Degene, die zoveel voor anderen had gedaan, vond een paar mensen, die hem niet verlieten en zij verpleegden hem, tot hij weer gezond was. Maar de gierigaard zag enkelen naast zijn bed zitten, die - toen hij eenmaal zwak genoeg was - een kussen namen om hem te smoren. Want zijn geld was voor hen belangrijk en daarvoor wilden zij hem graag doden.

In die gelijkenis, vrienden, daarin ziet U nu precies, hoe U eigenlijk zou moeten leven. Het is allemaal erg aardig om iets te bezitten, en geestelijke kracht te bezitten, geestelijke wijsheid, enz. Het is erg prettig om stoffelijk gezegend te zijn maar wanneer je die dingen niet actief maakt, wanneer je ze niet laat werken in je eigen wereld, dan wordt het hoogstens iets, waarom anderen je benijden. En die anderen leven heus niet alleen in Uw eigen wereld, maar ook in vele andere werelden.

Wanneer je trots bent op je wijsheid en je wilt ze voor jezelf behouden, wanneer je trots bent op je geestelijke krachten, wanneer je trots bent op je bezit of op het geluk in de wereld, dan probeer je te behouden. En juist dat proberen te behouden, dat geeft aan de krachten uit het duister de gelegenheid om je te beroven. En dan kunnen ze je doden. Niet zozeer lichamelijk, maar geestelijk kunnen ze je een hoop bewustzijn en licht ontnemen. Want je hangt dan zo aan al wat je bezit, dat wanneer het je ontnomen wordt, het je lijkt, alsof er niets overblijft. Dat is de grootste fout, die je kunt maken.

Maar wanneer je alles, wat je hebt, beschouwt als een soort van lening, als iets, wat je gemeenschappelijk bezit met de wereld, en waarvan je anderen de vreugde moet geven, voor zover dat maar even kan en even aanvaardbaar is, dan zul je juist doordat je zoveel van die dingen deelt, zelfs wanneer het jou ontnomen wordt, het terugzien in de wereld. En wanneer je het terugziet in de wereld, is het eigenlijk weer van jou.

Zo kun je niets verliezen, wanneer je iets weggeeft, maar wanneer je iets tracht te behouden, verlies je het zeker.

En nu heb ik het heel erg eenvoudig gezegd, in verhalende vorm. Maar ik geloof niet minder duidelijk. Zolang je de dingen probeert te behouden, zolang je er trots op bent, zolang je probeert daardoor verschil te maken tussen jezelf en de wereld, verarm je. Zodra je leert de dingen weg te geven aan de wereld met volle hand, dan zul je in de wereld steeds datgene terugzien, wat je vroeger gegeven hebt. En omdat het deel van jezelf is je kunt niets geven wat geen deel van jezelf is, iets werkelijk geven vind je jezelf terug en vind je je eigen vreugde terug.

Daarom hoop ik maar voor U, dat U Uw rijkdom altijd met volle handen weggeeft, geestelijk en anderszins. Want daaruit wordt voor U een bezit geboren, dat U nooit teloor gaat. Dat is eigenlijk een soort raadseltje, een soort tegenspraak. Dat wat je bezit, bezit je niet. Maar dat, wat je wegschenkt, wordt je eigendom. Dat zijn de feiten. Dat geef ik U dan nog maar even ter overweging.

11:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezit, gierig, vreugde, eigendom |  Facebook |