31-08-16

Het denksysteem der eenzamen. Deel 3

Het denksysteem der eenzamen.  Deel 3

 

Indië, denksysteem, eenzaam,

“Eenzaam ben ik, zolang ik mijzelve niet ken.

Maar mijzelve kennende ben ik één met al het zijnde.”

(Indië.)

17:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: indië, denksysteem, eenzaam |  Facebook |

30-08-16

Het denksysteem der eenzamen. Deel 2

Het denksysteem der eenzamen.  Deel 2

 denksysteem, arto Guelpa, eenzaam, hoogste krachten,

Een zekere Arto Guelpa heeft dat zeer concreet uitgedrukt,

toen hij zeide:

“Eenzaam ben ik,

omdat ik als mens niet kan uitdrukken,

wat er in mij leeft.

Maar geef mij de middelen om mijzelf te uiten

en hetgeen ik voel en niet zeggen kan tot uitdrukking te brengen,

en ik zal dan zijn met de hoogste krachten en met alle dingen.”

15:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denksysteem, arto guelpa, eenzaam, hoogste krachten |  Facebook |

29-08-16

Het denksysteem der eenzamen: deel 1.

eenzaam,leven, wereld, heiligdom, rang, status,

“Ben ik eenzaam?”

En vreemd genoeg wordt deze vraag de grondslag van een heel denksysteem.

U zou kunnen zeggen:

Het denksysteem der eenzamen. Deel 1.

“Waar je ook leeft en hoe je ook leeft,

wat je rang is,

je status in het leven,

je blijft altijd ten dele eenzaam.

Want geen mens kan met een ander mens volledig zijn leven delen.

In een ieder is een klein heiligdom,

waarin hijzelf afgezonderd van de wereld bestaat;

een heiligdom,

waarin hij niemand toegang kan verschaffen.”

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenzaam, leven, wereld, heiligdom, rang, status |  Facebook |

27-08-16

VREUGDE.

VREUGDE.

VREUGDE,vlinder, bloem, licht, kracht,leven,

 

De lach van de zon kaatsend in 't water. De dans van een vlinder van bloem tot bloem. De belofte van 't heden, de vervulling van later. De zekerheid van bereiking en roem.

Een tocht door het leven, voltooid in de vreugde. Voorbij nu het streven, voldaan alle vraag. Geen snelheid meer, die ons dwingt te bewegen. Geen remming meer, die ons loom maakt of traag.

Bevrijd van je banden, gedragen door krachten, als licht zo wordt het leven volbracht en zo keert de vreugde tot 't werkelijke leven, de vreugde waarnaar je streeft en steeds hebt getracht.

Wie zoekt naar de vreugde, beseffe, dat vreugde ons werkelijk wordt als zij in anderen leeft. En zo ons de vreugde is al in het leven, wat 't eigen wezen aan anderen geeft.

Wie zoekt naar de vreugde, begrijpe, dat vreugde een kracht is, die staat buiten ruimte en tijd. Ze is toestand - niet leven, of werken en streven - een deel van de grote eeuwigheid.

Daarom wil je werkelijk vreugde ervaren en zoek je de vreugde, vraag niet waarheen. Maar geef aan de wereld wat je kunt geven, streef samen met anderen, streef nimmer alleen.

Te geven wordt vreugde, te ontvangen wordt krachten, wordt ons tot hemel dit alles tezaam. Vreugde in het leven, dat wij volbrachten. Een vreugde om God en Zijn heilige naam.

Vreugde is een begrip, dat alle dingen omvaamt, die goed zijn. Ware vreugde is de kern van ons wezen, vervuld van de kern van alle krachten, Het is het gezamenlijk werken en streven. Het is het voelen, dat je geaccepteerd wordt door anderen en het zelf kunnen accepteren van al, wat rond je is, dat vreugde schept. Daarom denk niet, dat vreugde het voorrecht is van enkelen. Dat vreugde een verdienste is of een loon. Vreugde is de ware toestand van ons aller wezen.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, vlinder, bloem, licht, kracht, leven |  Facebook |

26-08-16

Ik ben zo machteloos ....

Ik ben zo machteloos ....

machtelood,noodlot, verschijnselen, gedachte, spreuk, ontkenning, bewustzijn,

Ongetwijfeld denkt haast iedere mens vaak:

“Ik ben zo machteloos .... tegen het noodlot;

ja, misschien zelfs tegen mezelf.”

Wij in de geest kennen diezelfde verschijnselen.

En er bestaat zelfs een gedachte over, die men in een spreuk kan uitdrukken, n.l.:

“Wanneer ik weet, wat ik ben, heb ik macht. Maar indien ik niet wil weten, wat ik ben, ben ik machteloos.”

Met andere woorden, wanneer U zich machteloos gevoelt te midden van de wereld,

wanneer ge meent gedreven te worden door onbekende krachten of zwak te zijn

t.o.v. vele dingen, dan kunnen we er alleen maar dit aan toevoegen?

Die zwakte, mijne vrienden, komt voort uit een ontkenning van Uw werkelijk wezen.

Wie zichzelf realiseert, wat hij is, kent zichzelf en heeft daarmede de macht over

zichzelf, over alle wereld, die hij als voorstelling in zichzelf bevatten kan en zo over

de buitenwereld, voor zover ze binnen zijn bewustzijn kenbaar is.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: machtelood, noodlot, verschijnselen, gedachte, spreuk, ontkenning, bewustzijn |  Facebook |

25-08-16

Zelfkennis is de basis van vele dingen.

Zelfkennis is de basis van vele dingen.

DSCF4575.JPG

Zeker is het de basis van elke geestelijke bewustwording.

Want indien je jezelf kent,

weet je tot hoe ver je kunt gaan in die wereld,

die je hebt ontdekt.

Dan weet je waar de mogelijkheid tot beleven ophoudt.

Ga je vandaar uit toch verder,

dan begrijp je niet meer,

je ziet niet meer en je verstaat niet meer.

Ook dan is deze reële wereld,

hoewel begrensd door duister vol met levende wezens,

die reëel zijn en echt zoals U niet alleen schimmen Uwer verbeelding.

Dat duister wijkt alleen,

wanneer wij wederom een band krijgen met hetgeen leeft in dit voor ons duistere.

Het is dus voortdurend het vinden van verbindingen met werelden,

die we niet kennen.

Het is een voortdurend erkennen van ons eigen wezen en daarnaast van onze eigen mogelijkheden,

dat voor ons de werkelijke bewustwording betekent en ons de verheffing mogelijk

maakt van sfeer tot sfeer tot de uiteindelijke bereiking.

Dit moet men echter ook op aarde kunnen interpreteren.

Want ook op aarde vindt de bewustwording plaats.

Kan die bewustwording begrensd of bepaald worden door Uzelf?

Menigeen zal geneigd zijn dit te ontkennen.

Toch is het waar.

Want de grenzen van Uw eigen leven en beleven zijn veelal zelf geschapen grenzen.

Menigeen beperkt opzettelijk zijn leven tot een betrekkelijk kleine reeks van

ervaringen.

“Dit is niet mijn stand; dat hoort niet bij mensen zoals wij dat is niet geoorloofd, en dat is te ordinair.”

Zo begrens je je eigen leven en met deze begrenzing,

beperk je je eigen mogelijkheid tot bewustwording.

11:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfkennis, bewustwording |  Facebook |

24-08-16

DE KLEINE MENS.

 

DE KLEINE MENS.

oneindigheid, mensenhart, zegen,geboren, cirkelgang,

Kleine mens, je zit te dromen en denkt aan de oneindigheid, maar wordt gewekt en moet met schromen teruggaan in de jacht der tijd.

Kleine mens, je bent aan 't bidden en smeekt tot de Oneindigheid om je te geven ander leven, een ander streven, zaligheid.

Maar, kleine mens, wat grote krachten leven in je mensenhart. Wat is de kracht toch van het leven, die dood en duister steeds weer tart?

Kleine mens, wat is het wonder, dat je hier nu doet bestaan? Wat is de kracht, die langs de wegen zoekend naar licht je steeds doet gaan?

Kleine mens, wat is de zegen, die soms daalt in je gemoed, als sprak een verre stem je: “Wat je deed, was goed, was goed.”

Kleine mens in eigen ogen je bent groot boven alle tijd; want, kleine mens, je bent geboren als deel van de Oneindigheid.

Kleine mens, die baadt in tranen; kleine mens, die vreugdig lacht; kleine mens, die juicht of aarzelend stamelt nog een laatste klacht, jij bent een deel van 't grote Wezen, Dat al voortdurend schept en leidt. 't Is God, Die leeft in heel je wezen, terwijl je onbewust nog krijt, bedreigd door duizend vrezen.

Kleine mens wordt grote mens. En grote mens verbreekt de grenzen. Zo ontwaakt ten laatste 't ik. En 't bewustzijn als een reeks van mensen projecteert d'Oneindigheid.

En ziet, daaruit wordt dan geboren de cirkelgang van zijn en tijd. En grote mens wordt één met God en schept het leven als te voren.

Dat, kleine mens, is werkelijkheid. Kun je nu de stem niet horen, die in je leeft? Kun je nu nog niet begrijpen de vreemde kracht, waardoor je streeft? Eens word je één met alle dingen. Dan is je leven niet ten eind. Het is met alle leven samen tot scheppend koord van God getwijnd.

Kleine mens is onbewust. Grote mens heeft leren dromen. Ware mens durft zonder schromen tot zijn Schepper in te gaan. Dan is het geen mens meer. Mens is dan geworden: bewuste kracht van het bestaan.

12:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oneindigheid, mensenhart, zegen, geboren, cirkelgang |  Facebook |

23-08-16

Leven is bewustzijn.

Leven is bewustzijn.

Leven,  bewustzijn,

Bewustzijn is: In je verwerken en verwerkelijken.

Een bewustwording is dus te allen tijde een uitbreiding van het leven.

Het is niet voldoende, dat wij in onszelf rijpen tot hoger bewustzijn;

maar het is noodzakelijk,

dat wij gezamenlijk met onze wereld een nieuwe wijze van leven,

van beleven vinden,

die zo mogelijk meer omvat dan alle voorgaande werelden of voorstellingen,

die we kennen

 

 

10:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn |  Facebook |

22-08-16

DE WEG.

DE WEG.

IMG_20160503_115330.jpg

Er gaat een weg door de oneindigheid. De mijlpalen zijn de momenten van en de mens moet die weg beschrijden. Die weg brengt je vreugd, die weg brengt je jeugd, maar ouderdom ook en lijden.

En ga je die weg van jezelf niet bewust; hoe vaak zul je zoals wij allen struikelen, omdat je de weg niet begrijpt en smartelijk moeten vallen.

Maar begrijp je de weg, die je zelve moet gaan en zie je de kracht, die je dan straalt er een licht vooruit op je pad, een licht van de eeuwigheid, verbreekt zo langzaam de spiegelende waan, die de wegen der mensen begrenst en helaas al te vaak in het menselijk zijn de mensen gewoonweg ontmenst.

Dan zie je het licht en de waarheid, de kracht, dan ben je reeds deel van een wereld, die lacht en die juicht in een eeuwige vreugde. Dan ken je niet meer je ouderdom als last, dan vind je het lijden niet zwaar, ongepast, dan ken je slechts de lachende vreugde.

De weg van het leven is niet zware gang - al is een mens die te gaan vaak nog bang - de weg is een lichte, vrolijke vlucht, die gaat als een vlinder door zomerse lucht van bloem tot bloem, van plaats tot plaats, van ontpopping, van 't sterven, om dan heel het wezen en heel de natuur, als gevolg van de vlucht te beërven.

De prijs van het leven is niet zo duur, wanneer je de waarheid verstaat; wanneer je begrijpt hoe God, hoe Zijn zoon, de Bewuste, naast ons gaat. Vraag niet op je wegen naar werelds loon, vraag niet naar een hemelse prijs. Maar aanvaard wat het leven U brengt, zo gij kunt, en aanvaard 't op Uw eigen wijs!

Leef zonder klacht en zonder begeren. Ga met hen, die naast U gaan. Opdat aan het eind van de weg in het licht gij bewust en bevrijd eens moogt staan. Bevrijd door de liefde, die in alles leeft. Bevrijd ook door het weten, dat met U streeft. Bevrijd van de netten der werkelijkheid, bevrijd van een pijn en een innerlijke strijd.

Opgegaan in lichtend bestaan, wat zou je dan vrezen om leven te gaan? Wat zou je dan vrezen om voort te bestaan? Wat zou je dan vrezen geboorte of dood? Wat zou je dan vrezen ondergang, nood? '

Dit alles is geen werkelijkheid. En de weg, die langs deze schijnbeelden leidt, is een gang der liefde, door God ons gegeven, om in Zijn liefde eeuwig te leven.

Nu heb ik op mijn simpele, misschien wat godsdienstige manier de weg beschreven. Niet iets gewichtig, maar iets wat je aanvaardt. Iets wat alleen maar gewicht kent door de liefdevolle Kracht, Die het heeft gegeven. En wanneer die liefde in je eigen wezen begint te weerspiegelen, dan weet je, hoe goed het is de weg te gaan onverschillig waarheen ze voert. Wanneer God onze leidsman is.

14:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de weg, geboorte, dood, liefde, schijnbeelden |  Facebook |

21-08-16

ZIEL-GEEST-STOF.

Ziel.

ziel, stof, geest, voertuig, aarde, dierlijke kwaliteiten, eeuwige kracht, ego,

Goddelijke kern, een eeuwige kracht,

waaruit het gehele wezen leeft.

Dit omvat tevens de uiteindelijke vorm

of tijdloze waarde van het ego.

 

Geest.

ziel, stof, geest, voertuig, aarde, dierlijke kwaliteiten, eeuwige kracht, ego,

Het besef dat het ego omtrent zichzelf bezit

wanneer het zich, hoe dan ook, in tijd beweegt.

Hierdoor is er sprake van een ik‑voorstelling.

Het doel van de geest is deze ik‑voorstelling

zozeer uit te breiden en af te ronden

dat zij uiteindelijk beantwoordt aan het

in de ziel reeds vastgelegde ik‑beeld.

 

Stof.

ziel, stof, geest, voertuig, aarde, dierlijke kwaliteiten, eeuwige kracht, ego,

Het vaak door de mens verachte voertuig,

dat vaak vele dierlijke kwaliteiten bezit,

maar voor de ervaring op aarde

en de ontwikkelingsmogelijkheden van de geest

noodzakelijk is,

zodat het alleen reeds om die reden alle aandacht waard is.

 

14:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziel, stof, geest, voertuig, aarde, dierlijke kwaliteiten, eeuwige kracht, ego |  Facebook |