16-07-16

VAKANTIE IS VRIJHEID. BLIJHEID.

VAKANTIE IS VRIJHEID. BLIJHEID.

VAKANTIE , VRIJHEID, BLIJHEID,

Vrijheid is uiteindelijk niet: het niet gebonden zijn. Maar: het de banden niet gevoelen, omdat je weet ze te kunnen vernietigen. Een mens, die werkelijk vrij is, zal zichzelf toch aan vele banden doen leggen. Hij weet, dat dit een noodzaak is binnen een mensheid. Hij weet, dat dit een noodzaak is, om uitdrukking te geven aan zijn geestelijk bewustzijn. Maar hij is vrij, niet omdat hij geen banden kent, maar omdat hij weet, dat slechts hijzelf er over te beslissen heeft, of hij een band aanvaardt of zal verbreken.

En juist dit bewustzijn doet hem zijn banden met meer blijheid dragen. Te weten, dat iets geen noodzaak is. Te weten, dat je iets kunt neerwerpen, wanneer het werkelijk te zwaar is. Dat je verder kunt gaan zonder dat, wanneer je dit wenst. Dat geeft je de kracht en de sterkte om veel langer voort te gaan met de last, die je draagt.

En toch komt er een ogenblik van pauze. En dan krijgen wij de vakantie, de verpozing, de ontspanning. Maar een vakantie, die eeuwig duurt, dooft op de duur de vreugde. Zij wordt tot verveling.

Vakantie is ook vrijheid. Het is ledige tijd. En de ledige tijd, mijne vrienden, is slechts van waarde, zolang hij begrensd wordt door een tijd, die gevuld is met noodzaak en behoeften.

Zo is de vakantie een blijheid, een vreugde, die herschapen wordt in de vrijheid weer tot de arbeid te gaan, en daar in de arbeid de vreugde te bevestigen. Zo behoort het te zijn.

Ik zal trachten dit voor U in enkele woorden samen te vatten:

Vakantie. Tijd, zo ledig van strijd, van arbeid, van zwoegen en werken. Vreugde en rust om in zoete lust je wezen te versterken en voor te bereiden, aan te gorden op een nieuwe arbeidsdag. Opdat je winnen kan opnieuw met elk probleem de slag.

Vrije tijd vol ledigheid, vol spel en aangenaam verpozen, waarin je bitterheid en kramp en zorg en leed kunt lozen om voor een korte wijl bevrijd en zonder verantwoording te zijn.

En komt de leegte tot een eind.... soms knaagt het als een zachte pijn, omdat de dag nu weer is zwaar verdeeld en straf omlijnd.

Maar kunnen wij de vrijheid vinden in leegte, die geen plichten biedt?

Kunnen wij het leven zelve aanvaarden als een reed’loos niets, dat voortdraaft in de tijd?

Wij zoeken naar een doel, wij moeten verder streven.

Want zonder doel is er geen lust, geen blijheid in het leven en moet men ondergaan.

En daarom is vakantie slechts een wijle stille staan en vreugdig kracht vergaren om voort te gaan en voort te gaan in ongetelde jaren van wisselend bestaan in wereld, sfeer, tot weer bestaan op aard, tot eindelijk ‘t doel is. bereikt, de wijsheid is vergaard, die werkelijke vrijheid geeft: Een vrijheid zonder banden, door anderen ons opgelegd.

Dan stellen wij onszelf in handen van God en geven Hem het recht ons wezen te bepalen.

Dan zijn we ongebonden vrij.

Want alle idealen, al: ‘t verlangen, alle denken, het is in God weerkaatst.

Al wat wij ooit verlangden, dat de wereld ons zou schenken, van ‘t kleinste tot het hoogste, van ’t eerste tot het laatst, het is in God aanwezig en leeft in ons bestaan. toch kunnen wij de wegen, die God ons toont, slechts gaan.

Wij hebben de vrijheid opgegeven, en nieuwe blijheid ons vergaard.

En toch wij zijn nu vrij om uit gebondenheid weer voort te gaan.

Maar wij verlangen dan niet meer naar jachtend, ijverend bestaan, of naar vakantie leegte van vreugde, verpozen en bezinnen.

Wij zijn herboren in ‘t begin en wensen dan zo vrij wij zijn de strijd niet wederom te herbeginnen. Ik geloof, vrienden, dat ik hierin de gedachtegang voldoende duidelijk heb samengevat. Vakantie is een verpozing. Zij mag staan tussen twee perioden van arbeid. Anders verliest zij haar betekenis. Vrijheid is de mogelijkheid om al te doen, wat je wilt. Maar gelijktijdig de vrijheid om zelf te bepalen, wat je zult doen en wat niet. Welke banden en wetten je erkent en welke je verwerpt. De blijheid is de kracht, die wordt geboren uit een volledig beleven van je eigen wezen op een verantwoorde wijze, waardoor je uiteindelijk na alle leven de eenheid met het Goddelijke bereikt.

10:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, vrijheid, blijheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.