19-06-16

DE TUIN DER WIJSHEID. Deel 2.

DE TUIN DER WIJSHEID. Deel 2.

  Bhagavad gita, tao, lao tze, sri râma krishna,

Oude gestalten, oude ideeën, zij leven in de mens. maar zijn eigen wezen leeft ook voort. Een wezen, dat is niet opgebouwd uit herinneringen of fasen, maar is opgebouwd uit een totaal van ervaringen, dat zijn handelen bepaalt. In de oude wijsheid van India vinden wij verborgen in vele ketenenen van gedichten O.a. de Bhagavad Gita: "Alle leven is slechts een erkennen van het "ik" dat zich spiegelt in de oneindigheid der goden." En geloof mij, dit is waar. "Wat gij waart, wat gij zijt, is niets anders dan een erkennen van uzelf. "Er is een weg, een vast pad, een vaste gedragsregel," roept een an­dere wijsgeer uit, "want ziet, hij, die Tao kent, kent zijn plaats, zijn we­zen, maar ook liet rijk der oneindigheid." Tao, de vreemde kracht, die u hier op aarde zet, een vaste verhouding is, u een vaste reeks van gedragsregels geeft. Tao omschreven door verschil­lende filosofen, waarop Kung fu tze en zijn tegenstander haast Lao tze, beiden zich eigenlijk baseren en waaruit velen van China's klassieken hun werkelijk leven en inhoud putten. Er is een vast schema. Dat wist de oudheid ook. In één van de over­leveringen, die ten dele is opgenomen in de vaak bloeddorstige gedichten van de Edda, IJslands grote sagenmythe, staat:

"Dernier is uitgegaan en zijn tocht is bepaald. De winden verzamelen zich om zijn schip de juiste koers te wijzen. De schep­selen der zee trekken zich terug om hem niet te hinderen, want zijn tocht staat geschreven in het boek der goden."

Elke mens in het leven trekt uit, elke mens heeft een vaste tocht. En wanneer hij weigert die weg te gaan, dan vindt hij tegenwind, dan vindt hij storm; dan is er geweld dat niet past in zijn leven. Maar wanneer hij de weg weet te vinden, die de zijne is, zo staan de winden der eeuwigheid klaar om hem het bewustzijn te geven, dat nodig is voor de vervulling van zijn taak; dan trekt al wat demonisch of duister is zich terug van zijn pad, opdat hij veilig kan stijgen´

En daarbij moet ik dan plotseling overstappen naar Sri Râma Krishna een Indisch denker. Deze, die bekend is om zijn gelijkenissen, zegt ons nl.:

"Hij, die vol liefde is, zonder vrees en zonder begeren, hij zal gaan door een zee van slangen en ziet, zij beroeren hem. niet; zij wijken van zijn pad, want zijn pad is heilig."

Zijn pad is heilig. Het begrip "heilig" vinden wij heel vaak en in heel verschillende zin, gebruikt. Zoals Sri Krishna dit hier gebruikt, betekent het eigenlijk; zijn pad is gevrijwaard, het is één met de Godheid. Maar anderen zien in "heilig" een uitzonderingstoestand, een afgezonderd zijn van de mensheid. Het zijn dezen, die de uitroep misverstaan: "Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen!" Zij denken aan hun God. Zij begrijpen niet, zij die zich toch christenen of judeïsten noemen, hoe degeen die dit heeft neergeschreven de werkelijkheid zag. “Want in God of in de Goden (de schrijver, die dit naar voren bracht, sprak over Goden), vinden wij de vrede en de krijg; zij wonen naast elkander en ze zijn één. Maar driewerf geheiligd is hun pad, waar het de volbrenging is van de taak van de scheppende Kracht.’”

Deze gedachtegangen, die ik u als inleiding voorleg, geven ons in de tuin der wijsheid een hoofdpad aan. Natuurlijk zijn er vele perken; er zijn vele bloemen die wij niet bezien hebben en vele kostbare, maar niet goed zichtbare gewassen bleven voor onze ogen ver­scholen. Maar dit is de hoofdlijn van de mens: Uw leven is een pad, een weg die gij moet gaan. De krachten, die uit de schepping zelf geboren zijn, leven in u en voeren u voort.

11:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bhagavad gita, tao, lao tze, edda, sri râma krishna |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.