04-02-16

KRACHT.

KRACHT.

KRACHT,bezield zijn,geestelijke werelden, licht, synthese, sferen,astrale wereld,

Wat is kracht? Kracht is het vermogen om iets in beweging te brengen. Kracht is eigenlijk meer: het is het vermogen om iets in beweging te brengen en te beheersen. Dan is kracht een combinatie, van besef, wil en vermogen.

Als wij spreken over krachten, dan vergeten we heel vaak, dat krachten bezield zijn. En als een kracht niet bezield is, is zij vanuit menselijk standpunt altijd destructief. Op het ogenblik echter, dat wij die kracht beseffen, weten wat het is, kunnen we leren haar te benaderen, te omsingelen, te dirigeren of aan banden te leggen. Vanaf dat ogenblik bezielen wij die kracht.

Er zijn vele krachten rond de mens, die hij niet beseft. Door deze krachten wordt hij vaak voortgedreven, juist omdat hij niet weet wat hem drijft.

Naarmate de mens meer gaat begrijpen wát hem eigenlijk brengt tot al deze eigenaardige daden, die het menselijk leven vormen, zal de mens ook meer in staat zijn die krachten te beheersen en daarmee ook zijn eigen leven.

Men heeft wel eens gezegd, dat de grootste kracht de kracht is om jezelf te beheersen. Ik ben het daarmee eens. Want hij, die de kracht bezit om zichzelf te beheersen, moet beseffen wat hen drijft. Zonder dit besef beheerst, hij zich niet waarlijk. En wie beseft wat hem drijft, beseft ook wat de mensheid drijft. Hij reageert a.h.w. op alle sferen, op de astrale en de geestelijke werelden, het duistere licht en het verblindende licht; op al die tezamen. En reagerend, bewust van deze dingen, weet hij ze samen te voegen in een synthese, die de uitdrukking vormt van wat voor hem het goede is.

Deze opbouw is de ware kracht. Alle kracht, die wij bezitten, ontlenen wij, behalve deze ene: het samenvoegen van krachten en mogelijkheden op een zodanige wijze, dat zij een uiting worden van onszelf. Dit is de goddelijke, Kracht, zoals ze voor ons bruikbaar is. Dit is de lichtende kracht, zoals ze voor ons alle dingen zichtbaar maakt. Zij is het summum van alle krachten, omdat zij alle krachten samenvoegt tot één harmonisch geheel, waardoor het "ik" wordt gedragen tot bereiking op elk terrein.

De commentaren zijn gesloten.