28-10-16

Verstandigste verweermethode...

Verstandigste verweermethode 

tegen het teveel opgaan in de massa.

verweermethode,massa,schuldbesef,consequentie,suggestie, mening,

1. Elke mens gaat af op eigen ervaring. Men mag wel degelijk de raad van anderen aanvaarden, mits men deze op de proef stelt en bewust controleert of de resultaten in overeenstemming, zijn met de geschapen verwachtingen.

 

2. Men late nooit zijn persoonlijk leven leiden door opvattingen van anderen. Ieder heeft zijn eigen leven.

 

3. Men late zich nooit een schuldbesef aanpraten. Een ieder is vrij om over zijn eigen leven te beschikken, te leven en te handelen op de wijze, die hij zelf wenst, mits hij ook de bereidheid heeft de con­sequenties hiervan te dragen.

 

4. Wij weten allen, dat wij tot op zekere hoogte door suggestie tot overtuigingen worden gebracht, die niet geheel de onze zijn, maar die in de plaats treden voor datgene, wat wij niet bezitten, namelijk een vermogen ons een oordeel te vormen over deze zaak.

Wij kunnen zeer goed werken met deze verschillende waarden.

Wij moeten ons echter ervoor hoeden, als andere waarden daar tegenover worden gesteld, ons vast te klampen aan onze mening.

Een overtuiging, die niet is gebaseerd op eigen ervaringen en feiten, maar alleen op ho­ren zeggen, is te allen tijde gevaarlijk, als men tegenover andere stellingen staat.

16:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verweermethode, massa, schuldbesef, consequentie, suggestie, mening |  Facebook |

27-10-16

BERUSTING.

BERUSTING.

berusting,streven, wereld, troostende leuze, ouderdom,eerlijk,

Berusting is een mooi woord.

Het zegt mij, dat ik rustig en ge­ laten moet aanvaarden dat wat is. Maar dan kan berusting nooit goed zijn, tenzij ik machteloos ben. Laat mij berusten in het onvermijdelijke, maar nimmer de berusting stellen in de plaats van mijn streven, van mijn denken.

Laat mij de wereld aanvaarden, waarin ik moet leven, maar niet datgene wat die wereld van mij in het leven dan ook verder meent te mogen verwachten.

Laat mij berusten in het feit; dat anderen slimmer zijn dan ik, of wijzer zijn dan ik, of dommer zijn dan ik. Maar laat mij niet berusten in het feit, dat ik ben zoals ik ben.

Berusting is aardig, als je niets te doen hebt. Berusting is een troostende leuze voor hen, die alles willen houden als het nu is. Maar berusting is alleen een aanvaardbaar begrip voor diegenen, die beseffen dat het leven voor de mens uiteen valt in twee delen: dat gedeelte dat je zelf kunt beheersen, waarmee je zelf kunt werken, waaraan je iets kunt doen; en datgene wat je tenslotte maar hebt te aanvaarden of te ondergaan, omdat je daartegen ergens machteloos staat.

Laat ons berusten waar we machteloos zijn. Dan zal deze berusting ons in staat stellen beter te streven waar wij vrijheid van handelen hebben. Maar laten we onszelf niet misleiden en waar de taak te moeilijk of te zwaar lijkt dan maar berusten. Wij moeten zelf met hetgeen wij zijn en met wat wij hebben alles doen wat mogelijk is, geestelijk en stoffelijk. We moeten trachten een weg te banen voor onszelf, die niet ophoudt bij het een of ander denkbeeld, een boekje of een plaatje, maar die ons innerlijk het gevoel geeft van verbondenheid met iets beters en ons gelijktijdig naar buiten toe de mogelijkheid geeft dat goede, waarin we geloven, waarmee we ons verbonden voelen, enigszins tot uiting te brengen.

Ik geloof niet, dat wij mogen berusten in ons onvermogen om het hogere te kennen; dat wij mogen berusten in ons onvermogen om datgene, wat we in ons erkennen, tot uiting te brengen. Ik meen, dat hier berusting bijna demonisch is. Maar berusting in de wereld, waarin je leeft, in de omstandigheden die je leven beheersen, voor zover ja daar niets aan kunt doen, lijkt mij aanvaardbaar.

Berust erin dat u ouder wordt. Maar berust er niet in, dat uw ouderdom met gebreken komt, als u iets kunt doen om dat te voorkomen.

Berust erin dat anderen niet direct allemaal zo eerlijk, zo prettig en zo vriendelijk zijn als u zoudt verwachten. Maar berust er dan ook niet in, dat u alleen juist die wezens en mensen ontmoet; zoek anderen op.

Berust erin dat u God in Zijn heerlijkheid niet kunt aanschouwen. Maar neem er geen genoegen mee dan maar helemaal geen straal van geestelijk licht te zien. Kortom, erken dat je klein bent en berust daarin. Maar strijd er dan voor om dat kleine wat je bent alle betekenis te geven die het kan hebben, alle mogelijkheden te verschaffen die ervoor kunnen bestaan.

Schrik er niet voor terug om daar waar je moeilijkheden of noodzaken erkent, zonder berusting verder te gaan, totdat je jezelf overwinnende in de wereld kenbaar hebt gemaakt: dit ben ik. Dat is mijn erkenning. Dat is mijn wezen. En indien u van de wereld dan geen antwoord kunt afdwingen, berust daarin. Want dan hebt ge gedaan wat voor u mogelijk was.

18:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berusting, streven, wereld, troostende leuze, ouderdom, eerlijk |  Facebook |

26-10-16

TERUGBLIK IN HET IK.

TERUGBLIK IN HET IK.

terugblik,persoonlijke werkelijkheid, kosmos,bewustzijn,incarnatie, minderwaardigheidsbesef, stoa,

Elke mens, die op de aarde wordt geboren, zal vóór deze incarnatie vele andere bestaansvormen hebben gekend. Het is ook zeer wel mogelijk, dat hij reeds in vroegere tijden een menselijk lichaam heeft gehad en dus als mens op aarde leefde.

Velen op aarde willen gaarne terugzien in het verleden. Zij zouden gaarne willen weten, of zij het misschien waren, die handel dreven in Ba­bylon, dansten voor de goden in Egypte, filosofeerden met de wijsgeren in Griekenland of zelfs in de Stoa met filosofen een gelijkwaardig gesprek konden voeren.

Dit zoeken in het verleden is eigenlijk een uitdrukking van ontevre­denheid met het heden en in vele gevallen een minderwaardigheidsbesef.

Want waarom zou de mens naar het verleden terug willen zien? Indien wij in het "ik" naar het verleden terugzien, zullen wij daar zeker geen in incar­naties en geen opeenstapeling van historische en andere feiten vinden.

Integendeel. Wat wij wel in het "ik" vinden is een reeks complexe waar­den, die het verloop van ons leven a.h.w. voor ons uitstippelen. Wij vinden daar de geestelijke tekortkomingen. De fouten, waardoor wij op bepaalde stoffelijke gebeurtenissen en verschijnselen te veel nadruk leg­gen. Wij vinden daarin ook ongetwijfeld bereikingen als een begrip, dat het ons mogelijk maakt de kleuren in de lucht te zien en te genieten van de natuur zelve, of ons in muziek uit te leven, misschien zelfs te schil­deren en te scheppen. Wij vinden in onszelf de mogelijkheid tot beschouwing, de mogelijkheid door te dringen in begrip van onszelf en onszelf te ver­staan.

Deze dingen zijn dan ook niet het gevolg van één leven. Zij zijn wel degelijk uit het verleden meegekomen. Want elke gang, die een mensenziel gaat, is er één van ontwikkeling. De geest, het bewustzijn‑dragende van de persoonlijkheid, ontplooit zich meer en meer; en elke fase in de stof en in de geest zal die geest iets leren. Zij beseft meer en meer wat haar eigenlijke plaats in de schepping is. Op het ogenblik dat een ziel dan ook op aarde wordt geboren, zal zij met zich brengen het totale geestelijke bewustzijn, dat uit haar verleden is ontstaan. Zij zal elke behoefte vervullen, die uit dit verleden in haar werd geboren. Zij brengt met zich alle gaven en mogelijkheden, die het verleden haar reeds schonk en zal deze in het huidig leven kunnen gebruiken. De terugblik naar het verleden in het "ik" betekent niets anders dan de erkenning van dat, wat je bent. Daar hebben Rome, Babylon of oudere steden niets mee van doen. Het is alleen de reeks van eigenschappen, die gij nu bezit. Daarmede ben je uit de geestelijke sferen gekomen. Met een bepaald doel voor ogen, met een zekere honger, een zekere behoefte in u. Zo hebt ge dit leven gekozen om daarin rijker te worden, vooral van geest.

Wanneer wij dus willen spreken van terugblik in het "ik", dan is dit geen zien in tijd maar een zoeken naar onze ware persoonlijkheid. De terugblik is niets anders dan het constateren: Zover zijn wij gegroeid. Dit leeft nu in ons. Dit zijn onze mogelijkheden. Zo staan wij tegenover wereld en medemensen. En heel vaak zal, wanneer ge doordringt in het "ik", het verleden zich aan u kenbaar maken in dromen. Beelden van een volmaaktheid, die nog niet is verwerkelijkt. Uw eigen voorstelling van een hemel, van een perfecte wereld. En deze zijn geboren uit uw vroeger leven. Deze zijn uit vroegere fasen van bestaan langzaam maar zeker gerijpt om nu als openbarstende zaadknoppen aan uw eigen leven een bepaalde bedoeling te geven en u te leren uw daden te richten.

Wanneer ge dan verder wilt teruggaan in dat "ik", dan vindt ge ergens een geheimzinnige kern, een kracht die ge niet kunt omschrijven en een toestand van onbewustzijn. En dan spreekt ge over de hogere sferen. Maar is het niet tevens het verleden? Want toen het eerste woord werd gesproken en het eerste licht uitging in de kosmos, toen waart gij één met die grote Kracht. En gij zijt uitgegaan in het duister. Ge hebt gespeeld met het licht, gij hebt gezocht naar een bewustzijn. En ten slotte hebt ge vermoeid tot uzelf gezegd: Zie, ik ben.

Zo ben je verder gegaan. En nu keert ge terug. Alles wat van God af tot dit stoffelijk doel heeft gevoerd, alles wat uit het menselijk doel voortvloeit en ons weer brengt tot het Goddelijke, is gelijk.

Onze terugblik in het verleden is tevens een vooruit‑zien in de toekomst. Deze dingen zijn één. Dat wat ik was, zal ik zijn. Dat wat ik geweest ben, word ik. Dit geldt altijd weer. Natuurlijk verandert er veel in ons. Wat wij eens waren, onbewust of ongewild, zullen wij nu doelbewust zoeken en volbewust ervaren en ondergaan. Maar het was in het verleden en het zal zijn in de toekomst.

Daarom zou ik hun, die willen terugblikken in het "ik", de raad willen geven: zoek niet te veel naar wat ge zijt geweest. Misschien dat dit alles u een enkele maal een verklaring kan zijn voor wat ge nu doormaakt: het hoe en waarom. Maar dat gebeurt zelden. Dat wat ge doormaakt, het hoe en het waarom van het heden, zult ge echter altijd kunnen verklaren uit uw eigen wezen.

Zoek niet naar de verleden tijd, zoek naar uw persoonlijke werkelijkheid. Laat uw terugblik in het "ik" worden tot een inzicht in het eigen "ik". Dit omvat verleden en toekomst tegelijk. Dit maakt u bewuster, sterker en doet u sneller teruggaan tot die toestand uit het verleden, die elk voor zich begeert: de eenheid met God in de voleinding der dagen.

25-10-16

Eén woord.

Eén woord.

wetten, gewoonten, methoden, moraal, godsdienst,

"Gij, mens, gij bindt u aan de stof.

In stof tekent gij uw wetten, uw gewoonten, uwe methoden.

In de stof tekent gij moraal en godsdienst en waarheid.

Zo tekent gij slechts in het zand, dat door de tijd wordt uitgewist;

en niets heeft waarde van hetgeen gij hebt neergeschreven.

Beter één woord te vinden,

dat leeft buiten de stof,

dan alle stof te omschrijven.

Want slechts wat is buiten de stof,

is buiten de tijd en wat is buiten de tijd,

is waar in God."

16:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetten, gewoonten, methoden, moraal, godsdienst |  Facebook |

24-10-16

Leef mens.

Leef mens.

leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid,

"Leef, mens, leef.

Want in uw leven wordt gegeven de kracht tot zijn."

 

"Ken het zijn, mens.

Slechts werkelijk zijnde zult gij ontsnappen aan de gesel van de tijd."

 

"Mens, ga op.

Slechts opgaande in het Grotere, kunt gij uzelf zijn.

Slechts in het erkennen van het Niet ligt de eeuwigheid van eigen bestaan."

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende